Begrotingen College van Kerkrentmeesters


Begroting 2021 College van kerkrentmeesters.

Via deze link kunt u de cijfers bekijken: Protestantse gemeente te Huissen KRM B2021 – verkort overzicht begroting

Algemeen Onze aandacht wordt momenteel beheerst door Corona. Onzekere tijden en dat geldt ook voor de financiële verwachtingen voor volgend jaar. Wij merken in het afgelopen halfjaar dat inkomsten met betrekking tot de vrijwillige bijdragen “gewoon” doorlopen. Dat geldt echter niet voor de collecte ontvangsten. Geen of beperkte diensten zijn daar oorzaak van. Het resultaat van dit alles is dat we een tekort verwachten van € 50.347. Geprognosticeerde inkomsten. Voor 2021 zullen de verhuurinkomsten beduidend lager uitvallen t.o.v. de jaarrekening 2019 omdat onze vaste huurders (koren) geheel of gedeeltelijk zullen afhaken in verband met verminderde contributie ontvangsten en bezuinigingen in de eigen organisatie. Wij blijven zoeken naar alternatieven. Over de gehele linie verwachten wij lagere inkomsten. Hoewel in ons beleidsplan staat dat wij streven naar een verhouding van 30% risicodragend vermogen en 70% risicomijdend is de verhouding momenteel 58% risicodragend en 42% risicomijdend. Het aanpassen van de verhouding vinden wij, gezien de lage rente opbrengsten en goede rendementen van de aandelen portefeuille, niet verstandig. Wel zal in het komende jaar een heroverweging van dit beleid moeten plaatsvinden. Uitgaven en kosten. De grootste en voor ons niet beïnvloedbare kosten zijn de kosten van pastoraat (predikantsplaats, zie pagina 8). Wij moeten ook voor volgend jaar rekening houden met een stijging. In 2020 is de herinrichting van de kerkzaal afgerond. Voor 2021 worden geen grote uitgaven c.q. investeringen verwacht. Helaas moeten wij ook dit jaar weer uitgaan van een tekort. Wij blijven vasthouden aan het huidige zeer voorzichtige uitgavenpatroon. Dat betekent bewust omgaan met geld en goederen en proberen te bezuinigen waar mogelijk. Dit betekent ook dat we ons de komende jaren nog niet direct grote financiële zorgen hoeven te maken. Ons beschikbare vermogen is voldoende groot om dit te kunnen opvangen. Met een steeds kleiner wordende gemeente worden aan gemeenteleden wel steeds grotere offers gevraagd. Wij zijn ons dat terdege bewust. 26 oktober 2020.
Begroting 2020 College van kerkrentmeesters.

Via deze link kunt u de cijfers bekijken: Protestantse gemeente te Huissen KRM B2020 – verkort overzicht begroting

In 2018, 2019 en 2020 zijn een aantal investeringen (herinrichting kerkzaal) voorgenomen. Deze investeringen zijn zodanig groot (€ 36.300) dat betaling daarvan uit de reserves moeten worden gerealiseerd. In 2019 is een stuk grond aan de Hoeve, dat verpacht was, verkocht. De opbrengst hiervan (€ 32.600) is toegevoegd aan de algemene reserve. In principe worden de kosten van herinrichting, in 2018 € 8.350, in 2019 € 9.400 en in 2020 € 18.550 uit deze opbrengst voldaan. Per saldo zal dan € 3.700 uit de reserves moeten worden opgenomen. Geprognosticeerde inkomsten. Voor 2020 zullen de verhuurinkomsten lager uitvallen omdat een vaste huurder afhaakt in verband met bezuinigingen in de eigen organisatie. Wij blijven zoeken naar alternatieven. De verlaagde inkomsten uit bankrente worden gecompenseerd door hogere opbrengsten uit aandelen. Hoewel in ons beleidsplan staat dat wij streven naar een verhouding van 30% risicodragend vermogen en 70% risicomijdend is de verhouding momenteel 49% risicodragend en 51% risicomijdend. Het aanpassen van de verhouding heeft momenteel, gezien de lage rente opbrengsten, geen prioriteit. Uitgaven en kosten. De grootste en voor ons niet beïnvloedbare kosten zijn de kosten van pastoraat (predikantsplaats). Wij moeten ook voor volgend jaar rekening houden met een stijging. De andere kosten zijn vergelijkbaar met andere jaren. Helaas moeten wij ook dit jaar weer uitgaan van een tekort. Wij blijven vasthouden aan het huidige zeer voorzichtige uitgavenpatroon. Dat betekent bewust omgaan met geld en goederen en proberen te bezuinigen waar mogelijk. Dit betekent ook dat we ons de komende jaren nog niet direct grote financiële zorgen hoeven te maken. Ons beschikbare vermogen is voldoende groot om dit te kunnen opvangen. Met een steeds kleiner wordende gemeente worden aan gemeenteleden wel steeds grotere offers gevraagd. Wij zijn ons dat terdege bewust.