Wat is de diaconie?


De diaconie geeft inhoud aan de opdracht van Jezus dienstbaar te zijn en om te zien naar de menselijke noden, veraf en dichtbij. Heel concreet: onze eigen gemeente, onze woonplaats, de regio (Arnhem – Nijmegen), Nederland en werelddiaconaat wereldwijd.

Vanuit de christelijke opdracht, het grote gebod van naastenliefde, wil de diaconie binnen haar mogelijkheden, hulp en aandacht geven aan mensen die dat nodig hebben. Vergeten en/of veronachtzaamde mensen, groepen van mensen die verdrukt of in de knel zijn geraakt. Diaconaat is immers barmhartigheid en gerechtigheid. Het draait daarmee niet om geld, maar om leven. Leven, overleven en samen leven. Diaconaat is de kant van geloven en kerk-zijn die zich hiervoor onbaatzuchtig inzet. Door, direct of indirect, voor mensen te zorgen die dat zelf niet kunnen, door hen in solidariteit nabij te zijn en door hun bondgenoot te zijn in hun strijd tegen kwaad en onrecht.

Een eerlijke verdeling van wat de aarde, Gods schepping, ons geeft is een belangrijke motivatie in het diaconale werk. Dit sluit aan bij wat Mahatma Ghandi al zei: ‘Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht’.