Kerkblad Sjaloom!


Hieronder vind je de meest recente nummers van ons kerkblad Sjaloom! Het blad verschijnt ongeveer 7x per jaar. Door te klikken op de afbeelding opent de uitgave zich in een pdf-bestand. Veel leesplezier…


Nazomer Sjaloom! 2021

 

 

Van de redactie


Net terug van vakantie, het vakantiewasje gedaan, de (klein)kinderen weer naar school of misschien
wel de eerste oppasdagen weer achter de rug. De eerste live vergaderingen weer gepland in de
agenda. Dat heerlijke gevoel aan een nieuwe start te mogen beginnen. Toch ook maar een nieuw schriftje
gekocht voor het echte gevoel van een nieuw “schooljaar”.
Ook bij de redactie van Sjaloom! zijn er veranderingen. Bartje woont ergens anders, ook
voor haar daar een nieuwe start. Maar gelukkig blijft ze onze ingezonden stukjes
corrigeren op taal‐ en stijlfouten en blijft ze op die manier bij ons doen en laten betrokken. Onze
correspondent “in den vreemde” zullen we maar zeggen.
En omdat we elkaar (op zondag) weer mogen ontmoeten, samen mogen zingen (niet te hard),
vergaderen, koffie mogen drinken, kortom weer voorzichtig gemeente zijn stellen we aan u voor “ons
kostersteam”. Zonder hen zouden al onze activiteiten niet mogelijk zijn. En laten we hopen dat
we ze dit jaar weer hard nodig hebben. Namens de redactie veel leesplezier en een goede
start van het seizoen.


Zomernummer Sjaloom!

 

Van de redactie

Ria Berends

Voor u ligt het zomernummer van Sjaloom!

Een zomer waar we allemaal lang naar uit gekeken hebben omdat nu het aantal corona besmettingen terugloopt en de vaccinatiegraad stijgt we weer wat meer mogen.

We mogen weer meer ontmoeten. ook al blijven de basis regels nog van kracht.

Al hoop ik dat het moeten minder blijft en het ontmoeten meer wordt.

En we niet meer snel terug zullen vallen in het oude normaal maar vast blijven houden aan een nieuw normaal waarin mens en natuur meer respect voor elkaar hebben en we de rust blijven vinden om als goede rentmeesters met de schepping om te gaan en tijd vinden voor elkaar.

De reactie van Sjaloom wenst u een fijne zomer!

 


Pinksternummer Sjaloom!

 

Van de redactie

Herman Joling

Hoe ziet onze route kaart eruit met versoepelingen? Per week kunnen we de viering beluisteren via www.kerkomroep.nl of via www.pknhuissen.nl de uitzending volgen met beeld en geluid. Kunnen we straks weer naar de kerk want we missen de contacten en gesprekken.
De tweede belronde (een contactmoment!) wordt als positief ervaren. Wat kan er met Pinksteren en in de komende
zomer? Hopelijk prikkelt Pinksteren onze geest om vol te houden om later elkaar weer te kunnen ontmoeten in onze kerk.

Op dit moment is de bouwgroep druk bezig geweest met de herindeling van de pleinzaal en e kelder. Binnenkort zal de keuken aangepast worden. Dit alles door de verkoop van de consistorie.
Dit nummer is iets dunner dan u gewend bent, maar toch veel leesplezier.

 


 

Paasnummer Sjaloom!

 

 

Van de redactie

Bartje Abbo-Tilstra

Deze Sjaloom! staat boordevol leven en beleven.
Leven is verweven met onze jaartelling die begint bij Jezus’ geboorte A.D. (Anno Domini) 0. Het Paasgebeuren is hierin opgenomen (A.D. 33). Maar Jezus zelf leefde nog vanuit een andere jaartelling. Vanaf 33, dus 1988 jaar, vieren christenen het Paasfeest en leven vanuit een verwachting.
Leven is samen ons geloof beleven. Leven is samen naar de toekomst kijken. Leven is nooit opgeven, steeds weer oplossingen zoeken voor vragen en problemen. Leven is ook terugkijken. Oude gegevens in herinnering brengen. Je erover verbazen dat sommige problemen van zo’n vijftig jaar terug nu nog springlevend zijn. Over ‘oud’ gesproken! Leven is dus ook: bemoedigen, volhouden. Lees deze Sjaloom! daarom van A tot Z.
Gezegende Paastijd en veel leesplezier

 


 

Sjaloom 2021 nr 1 Winter 

 

Van de redactie

Jan Willem Faasse

Jaargang 42 van Sjaloom! ligt voor u.
Coronaproof samengesteld door uw redactie. Het eerste nummer bevat weer vertrouwde zaken, maar bovendien een modern gedicht van een rapper.
Ook wat bloemschikkingen en een oproep om financieel de bloemetjes buiten te zetten. Anders gezegd, een verzoek om geld voor het werk van de levende kerk. Nu het collecteren in de kerk even niet mogelijk is wordt u verzocht dat via de vrijwillige bijdrage te doen.
Kunt u zich Huissen voorstellen zonder kerk? Ook bij onze roomse vrienden leeft de angst dat hun kerk dicht moet omdat er geen geld is om de parochie draaiend te houden.
Misschien dat het oecumenisch gedachtegoed belangrijker wordt dan we nu ervaren. Ik moet er niet aan denken dat het Zeeuwse kerkje in het Openluchtmuseum de laatste herinnering is aan de godsdienst in de Arnhemse regio. Dan maar liever een iets grotere bijdrage voor dat dappere kerkje in het stadje aan de Rijn.
Veel leesplezier in 2021.

 


Sjaloom! Kerst 2020


Van de redactie

Matthijs Glastra

Pas op, niet zo dichtbij!
‘Pionieren is leuk, maar dit heet behelpen’ verzuchtte onlangs een predikant na een online‐viering. Alles moest gecontroleerd en op afstand. Ze wilde zingen, dat mocht niet. Een hand geven, kan niet. Pas op, kom niet zo dichtbij! Terwijl liturgie juist dichtbij wil komen, de grenzen tussen God en mensen doet vervloeien. Laat het stromen. Dit is het laatste nummer dit jaar. Een bewogen jaar dat we misschien maar heel stilletjes zo gauw mogelijk willen afsluiten en vergeten.

Met kerst vieren we dat God geen afstand houdt en heel dichtbij komt. Juist in deze tijd, na een moeizaam jaar, is het licht zó welkom.
Kom maar heel dichtbij! Een Kerstnummer met een stroom aan onderwerpen: het streamen van kerkdiensten, Rodolfo in Cuba en
Bridging Gaps, de verkoop van de consistorie, een schuldbelijdenis, de begroting en opnieuw ruimte voor Paulus. Van ver weg tot heel dichtbij. Kerst 2020 – Stille Nacht. In de stilte komt soms dichtbij wat we anders over het hoofd zien. Een kind ons geboren, teken van hoop, vrede op aarde. Dat wensen we elkaar toe.
Gezegende kerstdagen en een gezond 2021.

 


Sjaloom! Herfst 2020

 

Van de redactie

Herman Joling

Gedachtenisweekend, paaskaars en kunst in dit herfstnummer van Sjaloom!

Ook nog nieuwe software van de drukker van dit blad. Toch hebben we ons best gedaan als redactie. Het kost ons de nodige moeite om kopij te verkrijgen, die direct betrekking op onze gemeente en gemeenteleden. Maar met de vele bijdragen van Matthijs Glastra is het gelukt om een nieuw nummer bij u af te leveren.

Vlak voor Pasen is alles anders geworden door corona. We ontmoeten elkaar steeds minder en op afstand, ook in de kerk. De paaskaars 2020 is nog niet ontstoken. Herdenkingen in mei, september en oktober aan de Tweede Wereldoorlog moesten aangepast gevierd worden. Onze gedachtenisdienst is veranderd in een gedachtenisweekend. In dit hele weekend – van vrijdagavond tot zondagmiddag – is er tijd en gelegenheid om dierbaren te gedenken. Dit rond het licht van de nieuwe paaskaars. Ik hoop oprecht dat het Licht van Pasen, waarmee de dood en opstanding van Jezus gevierd wordt, u de moed en kracht geeft om door te gaan en vol te houden. Blijf op elkaar letten!


 


Sjaloom! Nazomer 2020

 

 

Van de redactie

Bartje Abbo-Tilstra 

Nog steeds kunt u Sjaloom! lezen zonder dat u verplicht bent om een wachtwoord in te vullen. Heel bijzonder voor deze tijd. Ook wordt Sjaloom! gewoon bij u thuisbezorgd zonder dat u een handtekening hoeft te zetten. En elke keer heeft Sjaloom! een andere inhoud. Drie bijzonderheden waar u misschien nog nooit zo bij hebt stilgestaan.
Zo vanzelfsprekend? Nee, dat nu ook weer niet. Het is gewoon ‘gewoon’. Hopelijk gaat uw hart spreken als u leest over wat redactie en inzenders van kopij bezig houdt. Als dat zo is, dan krijgt u ook begrip voor hun boodschap: wij zijn met zijn allen bezig voor u, in tijden van voorspoed en tegenspoed. Misschien leest en herleest u Sjaloom! dan wel, denkend aan de brieven van onder meer Petrus en Paulus in het Nieuwe Testament. Mocht dit zo zijn, dan gaat er een wereld voor u open. Hoeveel eeuwen krijgen gelovigen al boodschappen die sjaloom brengen! Het vanzelfsprekende valt dan weg en maakt plaats voor dankbaarheid. Ook in zorgelijke tijden.

 


Sjaloom! Zomer 2020

 

 

Van de redactie

Herman Joling

 

Het zomernummer van Sjaloom! ligt voor u.
De vakantie periode breekt aan. Maar hoe gaan we op vakantie? Blijven we thuis, in Nederland, gaan we de grens over, of gaan we
vliegen met een mondkapje? Nu maken we tijd mee van ‘levensver-enging ten behoeve van ‘levensver-lenging’. Spontaan ergens binnenstappen zoals restaurants, musea en zelfs onze kerk mag niet.
Wel komen we spontaan in beweging tegen racisme, discriminatie en geweld. Hoe gaan we diensten vieren? We kunnen meewerken aan de liturgie. En we kunnen thuis vieren met een ’huisaltaar’.
Het volgende nummer verschijnt 3 september.
De redactie wenst u een mooie zomer en rekent op uw bijdragen voor het volgende nummer! VAKANTIE

 


Pinksteren
Bartje Abbo-Tilstra

‘Ik ben’ schiep en regelde, stuurde. Soms
samengaand met dood en geweld, soms
met de regenboog. Niet zichtbaar, wel
aanwezig, altijd aanspreekbaar.
Jezus daarentegen was zichtbaar, hoorbaar,
voelbaar, als zodanig echter slechts tijdelijk
aanwezig.
De Heilige Geest voegde het verstaan toe:
ver en toch dichtbij staan, hierdoor
hoorbaar voor zichtbare mensen. Mensen
die jou (aan) kunnen raken. Is zo de cirkel
niet rond?
Pinksteren
PinksterenPinksteren
PinksterenPinksterenPinksteren
PinksterenPinksteren
Pinksteren
Vol vertrouwen kunnen wij zo onze weg
vervolgen.

 


Van de redactie
Jan Willem Faasse
Nieuw leven is het thema van dit nummer.
De veertigdagentijd is begonnen. Over vier weken
is het Pasen. Een nieuw virus roept oude angsten
op en veranderingen. De lucht in China is
beduidend schoner. Het einde van globalisering?
Ons kerkgebouw wordt geregeld gebruikt voor
activiteiten, zoals pasta eten. Maar de kerk zelf
bestaat uit mensen. De redactie probeert
aandacht te besteden aan mensen in onze kerk.
Dat kan door meer verhalen en foto’s voorin.
Het werken met een nieuwe opzet kost extra inzet,
maar dat doen we graag. Uw ervaringen met de
nieuwe stijl en uw wensen horen wij graag.
Ook goede foto’s van 2 Mb resolutie zijn welkom,
maar niet via WhatsApp.
Verder staan we stil bij bevrijding (1945), hoe de
kerk er voor en na de oorlog er uitzag. Driemaal in
memoriam. We ontmoeten Maria Magdalena.
De redactie gaat werken aan het Pinkster-nummer.
O ja, zondag 29 maart begint een uur vroeger.

 


 

Van de redactie Herman Schimmel

In dit nummer legt Matthijs Glastra uit waarom ‘God gratis’ is, Pro Deo. Dat lijkt in tegenstelling tot de aandacht die, een aantal bladzijden verderop, er is voor de Actie Kerkbalans 2020. De kerkrentmeesters vertellen wat hen beweegt om zich in te zetten voor de kerk. Een kerk die, volgens Shelly Goes, hier heel anders is dan in Indonesië. ‘Meer met elkaar doen’, adviseert zij ons. In soortgelijke bewoordingen zeggen de kerkrentmeesters dat ook; de kerk zijn we met elkaar. Laten we samen de goede balans vinden. Veel leesplezier!

 

 

 

 

 

 

 


Van de redactie Herman Joling

Geeft licht aan kinderen. Op weg vanuit het donker naar het licht van Kerst. Advent en Kerst vieren in vrijheid 75 jaar na de slag om Arnhem. En in 2020 vieren we 75 jaar bevrijding. Leven met God zoals Dietrich Bonhoeffer. De redactie wenst u een goede Kerst en een inspirerend 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Van de redactie Jan Willem Faasse

De blaadjes vallen, zij vallen weer. De herfst is aangebroken. Nog even felle kleuren en dan wordt het kaal. Zijn er weer betere vergezichten. De redactie probeert ook verder vooruit te kijken. Blijven we een Huissens kerkblad of moeten we onze vleugels uitslaan? Ook in de volgorde van de artikelen verandert het een en ander. Meer verhalen en foto’s voorin. En
wat betekent het als we alles in kleur willen laten drukken. Wie betaalt de meerkosten?

Vragen genoeg. In dit nummer staan naast het nodige ook weer interessante artikelen en foto’s. Goede foto’s van 2 Mb resolutie. Tja, we gaan als redactie voor kwaliteit. Verder gaan we het klooster in en uit. Bezoeken we Job en Keulen. En wat dacht u van de column van Matthijs? Allemaal lezenswaardig. De redactie gaat werken aan het Adventsnummer. O ja, zondag 25 oktober mag u een uurtje uitslapen.

 

 

 

 

 


Van de redactie
Bartje Abbo

U vindt de nieuwe Sjaloom! in de brievenbus. Bezorgd door een vrijwilliger. U bekijkt hem, leest hem of snuffelt wat in hem. Hebt uzelf een bijdrage geleverd? U denkt aan de redactie, die de bijdragen een plekje heeft moeten geven en u krijgt de -speelse- ingeving: ‘Het lijkt wel wat op Kliederkerk!‘: bij de start weet je niet wat ‘eruit’ komt, het is steeds weer een verrassing.

Een ander SJALOOM heeft die brievenbus niet nodig, wel een code: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Ook een sleutel, ‘overgave’, om toegang te krijgen tot uw hart.

Niets geheimzinnigs. Wie weet wat er tijdens Kliederkerst gebeurt.

Veel leesgenoegen!

 

 

 

 


Van de redactie

Matthijs Glastra

“Tijd is geld”, zegt de bezige zoon. ‘Tijd is genot, zegt de wandelaar van alle eeuwen’. Het is dominee Craandijk uit Haarlem geweest die de tweede helft van de 19e eeuw wandelen als vrijetijdsbesteding met wandelgidsjes populair heeft gemaakt. Zomaar, wandelen om te wandelen, wat mijmeren? Dat was toentertijd alleen weggelegd voor mensen met te veel vrije tijd. Zoals dominees . . .

Die bezige zoon vindt u terug in de jaarrekening. En vast ook wel in een paar andere artikelen.

Bovenal wenst de redactie u toe dat dit vakantienummer uitnodigt tot genoeglijk mijmeren en veel genieten.

Goede vakantie!

 

 

 


Van de redactie

Herman Schimmel
Dit keer een vurig nummer van Sjaloom! We laten ons in dit nummer inspireren door Licht en Vuur en Wind. Maar ook door vlammetjes, 1000 vlammetjes, een vonkje, een knipoog. Ieder in zijn eigen taal. Dat kan door bijvoorbeeld Bijbels te verspreiden in China. Dat kan door muziek of door SOS-ouder te worden. Spiritualiteit en kerk is meer dan zien en horen; het is ook proeven met al je zintuigen, zegt architect Pim van Dijk die een nieuw ontwerp maakt voor onze kerkruimte. Een plek van ontmoeten en een plek van gedenken. Daarover leest u in deze Sjaloom! een Sjaloom! voor elk wat wils. En dat waardeert u volgens de uitslag van de enquête die we onder lezers hielden.

 

 

 

 

 


Van de redactie
Bartje Abbo-Tilstra

Deze Sjaloom! verschijnt in de zogenaamde Veertigdagentijd, de tijd tussen Kerst en Pasen. Verscheidene hierin vermelde activiteiten zijn speciaal bedoeld voor deze tijd en worden u van harte aanbevolen.
Kerst is nog niet zo lang geleden gevierd, maar gaat door. Dit is te lezen in een als kerstlied bekend staand gezang 475 (‘Liedboek voor de kerken’), waarin de derde strophe begint met ‘Temidden van de nacht des doods zijt Gij, mijn zon, verrezen’. In deze werkelijkheid mogen wij toeleven naar Pasen.
De redactie wenst u een goede Veertigdagentijd toe en kan u als verheugend feit nog melden dat tot haar team is toegetreden Herman Schimmel, u allen bekend! Wij vertrouwen op een prettige samenwerking.

 

 

 

 


Van de redactie

Jan Willem Faasse

Hiphop in Elst? In deze Sjaloom! zitten mee verrassi ngen. Je kunt shoppen in de winkel van God. Of
lezen waar Bijbelse miniatuurtjes te verkrijgen zijn. Wil je meer weten over Psalmen? Ook
antisemitisme kan onder de loep worden genomen. Wil je liever naar het gemeentecafé? Het kan.

Schrijven in het zand of toch meer iets actueels? Nashville? Uit de kerke nraad. Hopen na Kerst!
Giften en collectes. De agenda en de kerkdiensten.

Kerkbalans is een vertrouwde gast. Samen werken om ‘onze’ kerk in stand te houden.

Soms verwijzen wij naar de website omdat anders Sjaloom! uit zijn voegen barst.

Veel leesplezier .

 


 

Van de redactie
Bartje Abbo-Tilstra
Goed voorbereid
De afstand van Nazareth naar Bethlehem is hemelsbreed zo’n 100 kilometer. Langs begaanbare wegen kan de afstand best wel 20 kilometer langer zijn geweest.
Stel dat een belaste ezel vijf uren per dag kan afleggen en twee kilometer per uur aflegt. Dan zijn Jozef en Maria van Nazareth naar Bethlehem zo’n twaalf dagen onderweg geweest.
Eraan voorafgaand heeft Maria zich
ongetwijfeld goed laten voorlichten. Haar nicht Elisabeth zal hierbij zeker een grote rol hebben gespeeld. En niet te vergeten: Maria’s moeder.
Alles wat nodig was bij de bevalling en voor de verzorging van haar kind had Maria bij zich en
zo kon Jezus in doeken worden gewikkeld.
In de Adventstijd zijn ook wij onderweg. Wij gedenken jaarlijks de geboorte van Jezus op onze aarde. Dat deze Sjaloom! aan een goede voorbereiding hiertoe moge bijdragen

 


Van de redactie
Ria Berends
Voor u ligt het nazomernummer van de Sjaloom!
Waarschijnlijk bent u net terug van vakantie of
hebt u in onze eigen omgeving tochtjes gemaakt op
de fiets. Ad is net terug van zijn tocht naar Santiago
de Compostella, Peter is net terug vanuit Tanzania
waarbij hij met Anne Marie, onze dochter, een
tocht heeft gemaakt. Zo heeft iedereen zijn weg
gezocht deze zomer. En hebben we vast gebruik
gemaakt van een kaart of Tom Tom zoals Matthijs
in de inleiding schrijft. En nu zijn we veilig terug op
onze basis. School, (vrijwilligers)werk en natuurlijk
weer terug op ons plekje in de kerk. Waar ook alle
activiteiten weer beginnen en er plaats is voor
nieuwe initiatieven. Maar om dit alles te kunnen
verwezenlijken hebben we u nodig. Het is fijn te
helpen om te zorgen dat we een kerkgemeenschap
kunnen zijn midden in het leven van onze eigen
“stad”. Daarom doe ik een oproep aan u om niet
alleen te dromen van nieuwe initiatieven en
projecten maar daadwerkelijk de handen uit de
mouwen te steken.
Want voor het maken van ons kerkblad hebben we
niet alleen gemeenteleden nodig die kopij
aanleveren maar is het vooral dankzij Herman,
Bartje en Jan-Willem dat er weer een mooi
exemplaar van ons kerkblad tot stand is gekomen.
Chapeau!..

 

Van de redactie
Zon
Niets nieuws onder de zon
De uitdrukking ‘onder de zon’ is uniek voor het boek Prediker. De uitdrukking ‘er is niets nieuws onder de zon’ (Prediker 1:9) is een gevleugelde uitdrukking geworden in het Nederlandse taalgebied.. Het uitgangspunt bij het vertalen van dergelijke uitdrukkingen is: niet vervangen door iets anders als daar geen goede redenen voor zijn.
Voor u ligt het Zomernummer van Sjaloom!
waarin “Soms…. ” toch nieuws te melden is.
Fijne vakantiemaanden toegewenst.
Namens de redactie van Sjaloom!

 

 

Van de redactie

Pinksteren
Wat een wonder! Iedereen kon zien en horen.
Begrijpelijke taal. Velen voelden zich aangesproken.
Kom daar nu nog eens om. Het kost ons moeite
(schooljaren!) om ons talen eigen te maken. Met
Pinksteren ging dit vanzelf. Het voelde voor de
aangesprokenen dan ook als een opdracht. En dank
zij deze opdracht mogen wij, hier in Huissen,
getuigen van de sjaloom in ons leven.
Hoe anders was dit toen mensen er niet aan
dachten om hun veilige omgeving te verlaten. God
kwam er ook toen aan te pas. Hier bracht de
(Babylonische) spraakverwarring die mensen in
beweging die wij moeten beschouwen als onze
voorouders.
Gezegende Pinksterdagen en fijne
vakantiemaanden toegewenst.
Namens de redactie van Sjaloom!
Bartje Abbo-Tilstra


Van de redactie
Jan Willem Faasse
Verwarring alom. Vrouwen komen van het graf terug. Hij is weg! Petrus gaat controleren. Ja, het is zo. Maria huilt, maar niet lang. Een nieuw begin.
In de deze Sjaloom alles over het nieuwe begin en de aanloop er naar toe. Maar ook over alles wat ons bezig houdt. Geld, vrouwen en gezang.
Over kerkbalans 2018, de 40dagentijd, onvoorwaardelijke liefde, Noodhulp en Dreamcatcher, de cantorij, Promises en de Paaswake, de korte avondmaalsviering,
het verslag van de kerkenraad, de Groeten uit Urk en uit Brandenburg, een aanbieding van Petrus,
een uitnodiging van De Herberg, het liturgisch bloemschikken, Uit de Pers, de Kliederkerk,
KOM ERBIJ, het dilema van Pilatus en een Paasviering op maandag.
Bijna teveel om op te noemen.
Alles in twintig pagina’s.

 


voorpagina januari 2018

Van de redactie

Als je altijd maar blijft denken
wat je altijd al dacht
dan zal het leven brengen
wat het leven eerder bracht
Als je alsmaar blijft doen
wat je altijd al deed
verandert er niets
als je dat maar weet

Deze regels uit het lied “Veranderen” van Gerard
Korthout kunnen toch niet verhinderen dat de
redactie gewoon blijft doen wat ze altijd al deed:
met veel plezier u een nieuw nummer van
“Sjaloom” aanbieden. Maar wel in de stille – en
hierbij uitgesproken – hoop dat het lezen van dit
nummer veel anders zal maken. Zó veel nieuwe
zaken en artikelen, geniet ervan. Daarbij de wens
dat er voor u in het jaar 2018 veel moois te leven &
lezen mag zijn.

Matthijs Glastra


Voorpagina kerst 2017

Lichtpuntjes

Soms zijn ze groot
soms zijn ze klein
je hoeft ze niet te zoeken
je kunt er ook een zijn

Dit nummer van “Sjaloom!” staat vol met verhalen over licht(puntjes). Vieringen, activiteiten en ontmoetingen. Kerk en geloven kunnen in een mensenleven vervagen en ‘ver weg’ op afstand geraken – tegelijkertijd voelen en ervaren velen het verhaal van het Kerstkind en vrede op aarde als ‘heel dichtbij’. Dit kerkblad neemt ons mee, ver weg naar Cuba en Myanmar. En blijft heel dicht bij huis: er valt in Huissen veel te vieren. De redactie hoopt dat de woorden en illustraties van dit nummer tot inspirerende en hoopvolle lichtpuntjes
zullen worden. En wenst u gezegende Kerstdagen en veel lichtpuntjes in het nieuwe jaar.

 


Herfst 2017

voorpagina oktober 2017

Het thema van dit nummer is: Vertrouwen in de toekomst

Namens de redactie veel leesplezier!!

 


 
 

                                                   Kent u het nog, zo’n magnetisch hengelspel? In
voorblad september 2017een aquarium van vier wandjes liggen allemaal
visjes en een oude verroeste fiets verborgen.
Ieder krijgt een hengeltje met een magneet, en
dan maar kijken wie de meeste punten opvist.
Uren lang spelplezier voor de hele familie!
Dat leesplezier wil deze Sjaloom u ook graag
geven. Hengelen vraagt om geduld & geeft soms
onverwachte inspiratie. Tussen voor-en
achterkant (en zelfs daar al!) kunt u uw
leeshengeltje uitwerpen en allerhande moois
opvissen. Het collectezakje van vroeger was vaak
een collecte-hengel. In dit nummer veel aandacht
voor onze financiën. Nieuwe activiteiten voor
jong (kliederkerk) en oud (ontmoetingsmiddag).
De redactie biedt u met veel genoegen dit
nummer aan, en wij hengelen écht niet naar
complimentjes. Veel leesplezier en goede vangst!

 


Voorblad zomernummer-page-001

De vakantieperiode breekt aan. We kunnen verplichtingen even loslaten,
het patroon doorbreken en even uit de sleur raken. Maar de kerkdiensten gaan gewoon door.
Laten we de mensen die al dan niet gedwongen thuisblijven door ziekte of andere redenen niet vergeten.
Wanneer we straks weer gebruind en uitgerust thuis komen, is er geen “start”.
We pakken de draad weer op en hopen elkaar weer te ontmoeten in onze kerk.
De redactie wenst iedereen een prettige vakantie!

 


Pinksterenfile-page1 in Jeruzalem. Er gebeurt iets in (vermoedelijk de bovenzaal van) het huis waarin de discipelen verblijf houden:
1.zij horen iets bijzonders: een windvlaag
2.zij zien iets: een vuur, vlammen
3.zij ervaren iets: ze spreken zodanig dat iedereen de ander verstaat. Dit gebeuren wordt toegeschreven aan de Geest.
Een nieuwe Sjaloom!, een stukje schepping, van voorjaar naar zomer. Van chaos naar ruimte, van duisternis naar licht, van horen naar spreken, van zien naar vragen, van zwart naar kleur, van stilte naar geluid, van lezen naar invoelen, van inleving naar doen. Ja, ga zo maar door. In dit Pinksternummer nodigt Sjaloom! u uit tot dit ervaren. Horen en zien vergaan hier niet, ze voeren naar u, naar mij, naar elkaar. Dadendrang en ondergaan, ruiken en proeven, voelen en invoelen, aftasten en invullen. Dit alles completeert een geloofsgemeenschap.

 


file-page1

We zijn op weg naar Pasen. Het carnaval is voorbij. We gaan weer weloverwogen kiezen voor een nieuw parlement.

We gaan weer weloverwogen kiezen voor een nieuw parlement. Welbewust staan we stil bij onze ramadan. Onze vastentijden waarin we ons voorbereiden op het nieuwe leven.

In dit nummer staan we stil bij veel zaken die ons bezighouden. Niet alleen bij bloemschikken, eten, het orgel, spaardoosjes, Maria, maar ook bij zaken uit Myanmar, Oosterbeek en Zeeland.

Veel leesplezier met 16 pagina’s Sjaloom!

 


file-page1

Nieuw beginnen luidt de titel van het stuk van Matthijs. Voor de redactie is dit nummer ook nieuw beginnen. Een nieuwe drukker, nieuw opmaakprogramma, nieuw redactielid.

Voor de kerkfinanciën is het elk jaar ook weer nieuw beginnen met de actie kerkbalans.

Veel leesplezier!

 

voorpagina-sjaloom-nr-7-kerst-2016

KERST 2016

 

Nieuw, Nieuws, Nieuwsgierig

Deze Sjaloom! brengt u al het bovenstaande. Nieuws is dit blad, het bevat allerlei nieuws en hopelijk maakt het u nieuwsgierig. Kerst is elk jaar weer nieuw, de Blijde Boodschap kan niet vaak genoeg worden herhaald. 2017 Is nieuw, een onbeschreven blad; wat zal dit jaar ons brengen? We leggen al onze vragen enons lot in handen van onze Schepper. En dan wordt alles nieuw!

Namens de redactie: Gezegende Kerstdagen en Veel Heil en Zegen in het Nieuwe Jaar.

 


file-page1

 

NAJAAR 2016

 

Het is weer najaar. Volgende week wordt de tijd verzet en is het ’s avonds echt vroeg donker. Extra reden om een kaarsje op te steken. Een bemoedigende handeling in duistere tijden. In dit nummer weer veel variatie aan artikelen. Genoeg mogelijkheden om iets te doen en niet te somberen achter begonia’s. En als de pepernoten in de winkelschappen verschijnen is de Adventstijd niet ver meer.

Namens de redactie veel leesplezier toegewenst.

 


file-page1

 

GEMEENTEZONDAG 2016

 

Ik las deze vakantie: “Een goede column is als een geslaagde vakantie. Bij terugkomst lijkt alles wat vertrouwd was –

de straat, je huis, de mensen – veranderd. Alsof je er vanuit een andere hoek naar kijkt”.  Wat voor een column geldt, mag ook voor dit eind-zomer-nummer van Sjaloom! gelden. Dat u er anders uitkomt dan u eraan begint. Dat het een injectie mag zijn voor mooie  gedachten, een goed gesprek, bloemenliefde, een stille mijmering of een ludieke actie. En natuurlijk vooral: veel  leesplezier!

 


Sjaloom Zomer 2016 voorblad-page-001

 

ZOMER 2016

 

Gluren bij de buren…. Op vakantie bezoekt iedereen wel
eens een pittoresk kerkje. Vaak is het het belangrijkste
gebouw van de stad / dorp. Soms sober, maar vaak is de
kerk rijk versierd. Vol pracht en praal. En stiekem verlang
ik daarna weer naar ons sobere kerkje.
Namens de redactie iedereen een prettige vakantie toegewenst

 


2016 nr 3 pinksteren voorkant

 

PINKSTEREN 2016

 

Ruisen, vurige tongen en vervolgens voor ieder verstaanbare taal. Dit is wat Jezus’ discipelen en andere volgelingen meekrijgen op de Pinksterdag na Jezus’ hemelvaart. Jezus zegt in Johannes 17:18 ‘Ik heb hen gezonden in de wereld.’ Wat hebben zij met deze opdracht gedaan? Het Bijbelboek Handelingen geeft antwoord op deze vraag. Hun verkondiging is zelfs vandaag de dag nog te ‘horen’, hiervan zijn Huissen en Brandenburg getuigen. Zegt het voort! Namens de redactie: Gezegende Pinkstertijd.

 


2016 nr 2 pasen

 

 

 

PASEN 2016

Een vroege Pasen. Na een groene kerst misschien een witte Pasen. Het wordt weer vroeg licht. En Sjaloom! barst weer uit zijn voegen met nieuws, ontwikkelingen en zaken die we samen doen. Heeft iedereen op tijd zijn inbreng voor dit nummer ingezonden? Of hebben stukjes de trein gemist? In dit nummer veel cijferwerk. Maar welk thema wilt u in Sjaloom! terugvinden in de komende zomerperiode? Laat het ons weten. Veel leesplezier.