Jaarrekeningen College van Diakenen


Jaarrekening 2020

Via deze link kunt u de cijfers bekijken: Protestantse gemeente te Huissen DIA J2020 – ANBI-overzicht (1)

Toelichting bij jaarrekening 2020 van College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Huissen.
Het operationele resultaat bedraagt € 3.867 positief. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de diverse fondsen, t.w. Rodolfo € 1.867, Leprazending (Aly Boven) €1.000 en algemeen € 1.000. Door het toevoegen aan deze fondsen zijn we in staat om in komende jaren deze doelen te kunnen blijven steunen.
De inkomsten van de diaconie bestaan voor een deel uit rentebaten en dividenden, afkomstig van de spaarrekening, rente van het uitstaande bedrag bij het Protestants Diaconaal Krediet Nederland, en het dividend van de uitstaande aandelen van Oiko-krediet. Dit laatste bedrag wordt jaarlijks weer als gift ter beschikking gesteld aan Oiko-krediet.
De belangrijkste inkomsten, genoemd “levend geld”, bestaan uit de jaarlijkse vrijwillige bijdragen en uit de collecteopbrengsten.

In dit Corona-jaar is het bedrag aan collecteontvangsten lager dan andere jaren. Door het niet specifiek kunnen collecteren zijn de collecteontvangsten toegedeeld aan de vooraf vastgestelde collectedoelen. Deze zijn: Kruispunt Arnhem, Vluchtelingen werk Oost Nederland, De Duif Arnhem, Rudolphstichting, Voedselbank Arnhem, Leprazending, Kinderhospice het Binnenveld, Rodolfo la Marina, Stichting mensenkinderen. Daarnaast is aan alle Kerk In Actie projecten bijgedragen.

We zijn dankbaar te mogen constateren dat de vrijwillige bijdragen ca € 900 hoger zijn dan in 2019. Vanuit deze inkomsten is het mogelijk onze vaste kosten zoals diaconaal quotum, de kosten van de kerkdiensten, waaronder avondmaal wijn, bloemen in de kerk, vieringen op de maandagmiddag, administratiekosten, abonnementskosten te voldoen.
Gezien de ontwikkelingen in verband met Corona is het waarschijnlijk dat in 2021 onze inkomsten niet toereikend zullen zijn om alle goede doelen die wij al jaren steunen voor hetzelfde bedrag te kunnen steunen. Het College van Diakenen heeft zich dan ook uitgesproken om tekorten daarin aan te vullen uit het vermogen. Ons vermogen bedraagt per 31 december 2020 ca € 53.000 en is dus ruim voldoende om dit te kunnen dragen.

 


Jaarrekening 2019

Via deze link kunt u de cijfers bekijken: Protestantse gemeente te Huissen DIA J2019 – ANBI-overzicht

Toelichting bij jaarrekening 2019 van College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Huissen.

In 2019 zijn opnieuw wijzigingen in het verslagleggingssysteem (FRIS) van begroting en jaarrekening opgetreden.

Het operationele resultaat bedraagt € 429 positief. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

De inkomsten van de diaconie bestaan voor een deel uit rentebaten en dividenden, afkomstig van de spaarrekening, rente van het uitstaande bedrag bij het Protestants Diaconaal Krediet Nederland, en het dividend van de uitstaande aandelen van Oiko-krediet. Dit laatste bedrag wordt jaarlijks weer als gift ter beschikking gesteld aan Oiko-krediet.

De belangrijkste inkomsten, genoemd “levend geld”, bestaan uit de jaarlijkse vrijwillige bijdragen en uit de collecteopbrengsten van de door de diaconie per jaar vastgestelde collectedoelen. Behalve voor de doorbetaling van de collectes wordt deze post gebruikt voor steun aan allen, die op het pad van de diaconie komen en bij andere instanties geen gehoor verkrijgen.                                                                                    Daarnaast wordt de diaconie belast door de centrale administratie van de PKN voor een diaconaal quotum. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal ingeschreven gemeenteleden. Ook de kosten van de kerkdiensten, waaronder avondmaalswijn, bloemen in de kerk en  ouderenvieringen, worden vanuit deze post voldaan, alsmede administratiekosten, abonnementskosten en  bijdrages aan de Brandenburgbezoeken en Bridging Gaps.

In 2019 heeft de diaconie naast de Kerk in Actie bijdragen ook een aantal regionale en landelijke stichtingen via collecten en bijdragen vanuit levend geld ondersteund. Dit zijn Kruispunt Arnhem, Vluchtelingen werk Oost Nederland,  het Roosevelthuis, De Duif Arnhem, Rudolphstichting, Voedselbank Arnhem, Leprazending, Kinderhospice het Binnenveld, Rodolfo la Marina, Stichting mensenkinderen. De Zonnebloem en Amnesty international.