Begrotingen – College van Diakenen


Begroting 2021 College van Diakenen

Via deze link kunt u de cijfers bekijken: Protestantse gemeente te Huissen DIA B2021 – verkort overzicht begroting

1.1 Toelichting
Al jaren streeft de diaconie er naar om jaarlijks een sluitende begroting te kunnen presenteren.
Uitgangspunten hierbij zijn dat al het geld dat binnenkomt, wordt uitgegeven, en dat er een
binding moet zijn vanuit de gemeente met een project.
Gezien de ontwikkelingen in verband met Corona lijkt dat voor 2021 lastig te worden. De
inkomsten uit collecten zullen zeer waarschijnlijk minder zijn dan in andere jaren waarbij we
echter wel vinden dat de goede doelen die wij al jaren steunen daar niet de dupe van mogen
worden.
Ook zullen bedragen die genoemd worden onder ondersteuningen, vakantiekosten en
jeugddiaconaat die niet uitgegeven worden, mogen worden aangewend voor extra bijdragen aan
landelijk ondersteunde stichtingen.
De stichtingen die wij evenals in 2020 zullen steunen zijn: Kruispunt Arnhem, Vluchtelingenwerk
Oost-Nederland, Stoelenproject De Duif, Rudolphstichting, Voedselbank Arnhem, Kinderhospice
Binnenveld, Stichting Mensenkinderen, Leprazending en Rodolfo.
Zoals hierboven al gemeld verwachten wij dat de totale inkomsten met ca € 4.000 zullen dalen.
De kosten zullen, hoewel er onderling wat verschuivingen plaatsvinden, in totaliteit op hetzelfde
niveau zijn dan de begroting van 2020.
Het tekort wat ontstaat zal ten laste van ons vermogen worden gebracht.
Protestantse gemeente te Huissen
College van Diakenen – Begroting 2021
Conceptversie


Begroting 2020 College van Diakenen

Via deze link kunt u de cijfers bekijken: Protestantse gemeente te Huissen DIA B2020 – verkort overzicht begroting

Vanaf het begrotingsjaar 2019 maken we gebruik van een nieuw rapportage systeem. FRIS (Financieel Rapportage- en Informatie Systeem) is een hulpmiddel van de Protestantse Kerk in Nederland voor
colleges van kerkrentmeesters en colleges van diakenen.
Gevolg hiervan is dat het al jarenlang gebruikte rekening schema ingrijpend is aangepast en dat posten onderling verschoven zijn. Daardoor zijn de cijfers van de jaren 2019 en 2020 niet één op één vergelijkbaar. Het totaal resultaat is uiteraard conform voorgaand jaar.

De diaconie streeft er naar om jaarlijks een sluitende begroting te kunnen presenteren.
Uitgangspunten hierbij zijn dat al het geld dat binnenkomt, wordt uitgegeven, en dat er een binding moet zijn vanuit de gemeente met een project. .

Ook wordt vastgesteld dat de bedragen die niet uitgegeven worden (genoemd onder ondersteuningen, vakantiekosten en jeugddiaconaat) mogen worden aangewend voor extra bijdragen aan landelijk ondersteunde stichtingen.

Het vermogen wordt in stand gehouden om in acute noodsituaties bij te kunnen springen.