ANBI – Begrotingen


Protestantse gemeente te Huissen
College van Diakenen – Begroting 2021

1.1 Toelichting
Al jaren streeft de diaconie er naar om jaarlijks een sluitende begroting te kunnen presenteren.
Uitgangspunten hierbij zijn dat al het geld dat binnenkomt, wordt uitgegeven, en dat er een
binding moet zijn vanuit de gemeente met een project.
Gezien de ontwikkelingen in verband met Corona lijkt dat voor 2021 lastig te worden. De
inkomsten uit collecten zullen zeer waarschijnlijk minder zijn dan in andere jaren waarbij we
echter wel vinden dat de goede doelen die wij al jaren steunen daar niet de dupe van mogen
worden.
Ook zullen bedragen die genoemd worden onder ondersteuningen, vakantiekosten en
jeugddiaconaat die niet uitgegeven worden, mogen worden aangewend voor extra bijdragen aan
landelijk ondersteunde stichtingen.
De stichtingen die wij evenals in 2020 zullen steunen zijn: Kruispunt Arnhem, Vluchtelingenwerk
Oost-Nederland, Stoelenproject De Duif, Rudolphstichting, Voedselbank Arnhem, Kinderhospice
Binnenveld, Stichting Mensenkinderen, Leprazending en Rodolfo.
Zoals hierboven al gemeld verwachten wij dat de totale inkomsten met ca € 4.000 zullen dalen.
De kosten zullen, hoewel er onderling wat verschuivingen plaatsvinden, in totaliteit op hetzelfde
niveau zijn dan de begroting van 2020.
Het tekort wat ontstaat zal ten laste van ons vermogen worden gebracht.
Protestantse gemeente te Huissen
College van Diakenen – Begroting 2021
Conceptversie

Protestantse gemeente te Huissen
College van Diakenen – Begroting 2020

1.1 Verslag van het college van diakenen
Vanaf het begrotingsjaar 2019 maken we gebruik van een nieuw rapportage systeem. FRIS (Financieel Rapportage- en Informatie Systeem) is een hulpmiddel van de Protestantse Kerk in Nederland voor
colleges van kerkrentmeesters en colleges van diakenen.
Gevolg hiervan is dat het al jarenlang gebruikte rekening schema ingrijpend is aangepast en dat posten onderling verschoven zijn. Daardoor zijn de cijfers van de jaren 2019 en 2020 niet één op één vergelijkbaar. Het totaal resultaat is uiteraard conform voorgaand jaar.

De diaconie streeft er naar om jaarlijks een sluitende begroting te kunnen presenteren.
Uitgangspunten hierbij zijn dat al het geld dat binnenkomt, wordt uitgegeven, en dat er een binding moet zijn vanuit de gemeente met een project. .

Ook wordt vastgesteld dat de bedragen die niet uitgegeven worden (genoemd onder ondersteuningen, vakantiekosten en jeugddiaconaat) mogen worden aangewend voor extra bijdragen aan landelijk ondersteunde stichtingen.

Het vermogen wordt in stand gehouden om in acute noodsituaties bij te kunnen springen.

 

Begroting 2021 College van kerkrentmeesters

Algemeen

Onze aandacht wordt momenteel beheerst door Corona. Onzekere tijden en dat geldt ook voor de financiële verwachtingen voor volgend jaar.

Wij merken in het afgelopen halfjaar dat inkomsten met betrekking tot de vrijwillige bijdragen “gewoon” doorlopen. Dat geldt echter niet voor de collecte ontvangsten. Geen of beperkte diensten zijn daar oorzaak van.

Het resultaat van dit alles is dat we een tekort verwachten van € 50.347.

Geprognosticeerde inkomsten.

Voor 2021 zullen de verhuurinkomsten beduidend lager uitvallen t.o.v. de jaarrekening 2019 omdat onze vaste huurders (koren) geheel of gedeeltelijk zullen afhaken in verband met verminderde contributie ontvangsten en bezuinigingen in de eigen organisatie. Wij blijven zoeken naar alternatieven.

Over de gehele linie verwachten wij lagere inkomsten. Hoewel in ons beleidsplan staat dat wij streven naar een verhouding van 30% risicodragend vermogen en 70% risicomijdend is de verhouding momenteel 58% risicodragend en 42% risicomijdend. Het aanpassen van de verhouding vinden wij, gezien de lage rente opbrengsten en goede rendementen van de aandelen portefeuille, niet verstandig. Wel zal in het komende jaar een heroverweging van dit beleid moeten plaatsvinden.

Uitgaven en kosten.

De grootste en voor ons niet beïnvloedbare kosten zijn de kosten van pastoraat (predikantsplaats, zie pagina 8). Wij moeten ook voor volgend jaar rekening houden met een stijging.

In 2020 is de herinrichting van de kerkzaal afgerond. Voor 2021 worden geen grote uitgaven c.q. investeringen verwacht.

Helaas moeten wij ook dit jaar weer uitgaan van een tekort. Wij blijven vasthouden aan het huidige zeer voorzichtige uitgavenpatroon. Dat betekent bewust omgaan met geld en goederen en proberen te bezuinigen waar mogelijk. Dit betekent ook dat we ons de komende jaren nog niet direct grote financiële zorgen hoeven te maken. Ons beschikbare vermogen is voldoende groot om dit te kunnen opvangen.

Met een steeds kleiner wordende gemeente worden aan gemeenteleden wel steeds grotere offers gevraagd. Wij zijn ons dat terdege bewust.

26 oktober 2020.

 

 

1.2 Verslag van het college van kerkrentmeesters
Begroting 2020 College van kerkrentmeesters

In 2018, 2019 en 2020 zijn een aantal investeringen (herinrichting kerkzaal) voorgenomen. Deze investeringen zijn zodanig groot (€ 36.300) dat betaling daarvan uit de reserves moeten worden gerealiseerd. In 2019 is een stuk grond aan de Hoeve, dat verpacht was, verkocht. De opbrengst
hiervan (€ 32.600) is toegevoegd aan de algemene reserve.
In principe worden de kosten van herinrichting, in 2018 € 8.350, in 2019 € 9.400 en in 2020 € 18.550 uit deze opbrengst voldaan. Per saldo zal dan € 3.700 uit de reserves moeten worden opgenomen.
Geprognosticeerde inkomsten.
Voor 2020 zullen de verhuurinkomsten lager uitvallen omdat een vaste huurder afhaakt in verband met bezuinigingen in de eigen organisatie. Wij blijven zoeken naar alternatieven.
De verlaagde inkomsten uit bankrente worden gecompenseerd door hogere opbrengsten uit aandelen. Hoewel in ons beleidsplan staat dat wij streven naar een verhouding van 30% risicodragend vermogen en 70% risicomijdend is de verhouding momenteel 49% risicodragend en
51% risicomijdend. Het aanpassen van de verhouding heeft momenteel, gezien de lage rente opbrengsten, geen prioriteit.

Uitgaven en kosten.
De grootste en voor ons niet beïnvloedbare kosten zijn de kosten van pastoraat (predikantsplaats). Wij moeten ook voor volgend jaar rekening houden met een stijging. De andere kosten zijn vergelijkbaar met andere jaren.
Helaas moeten wij ook dit jaar weer uitgaan van een tekort. Wij blijven vasthouden aan het huidige zeer voorzichtige uitgavenpatroon. Dat betekent bewust omgaan met geld en goederen en proberen te bezuinigen waar mogelijk. Dit betekent ook dat we ons de komende jaren nog niet
direct grote financiële zorgen hoeven te maken. Ons beschikbare vermogen is voldoende groot om dit te kunnen opvangen.
Met een steeds kleiner wordende gemeente worden aan gemeenteleden wel steeds grotere offers gevraagd. Wij zijn ons dat terdege bewust.