ANBI – Begrotingen 2020


Protestantse gemeente te Huissen
College van Diakenen – Begroting 2020

1.1 Verslag van het college van diakenen
Vanaf het begrotingsjaar 2019 maken we gebruik van een nieuw rapportage systeem. FRIS (Financieel Rapportage- en Informatie Systeem) is een hulpmiddel van de Protestantse Kerk in Nederland voor
colleges van kerkrentmeesters en colleges van diakenen.
Gevolg hiervan is dat het al jarenlang gebruikte rekening schema ingrijpend is aangepast en dat posten onderling verschoven zijn. Daardoor zijn de cijfers van de jaren 2019 en 2020 niet één op één vergelijkbaar. Het totaal resultaat is uiteraard conform voorgaand jaar.

De diaconie streeft er naar om jaarlijks een sluitende begroting te kunnen presenteren.
Uitgangspunten hierbij zijn dat al het geld dat binnenkomt, wordt uitgegeven, en dat er een binding moet zijn vanuit de gemeente met een project. .

Ook wordt vastgesteld dat de bedragen die niet uitgegeven worden (genoemd onder ondersteuningen, vakantiekosten en jeugddiaconaat) mogen worden aangewend voor extra bijdragen aan landelijk ondersteunde stichtingen.

Het vermogen wordt in stand gehouden om in acute noodsituaties bij te kunnen springen.

1.2 Verslag van het college van kerkrentmeesters
Begroting 2020 College van kerkrentmeesters

In 2018, 2019 en 2020 zijn een aantal investeringen (herinrichting kerkzaal) voorgenomen. Deze investeringen zijn zodanig groot (€ 36.300) dat betaling daarvan uit de reserves moeten worden gerealiseerd. In 2019 is een stuk grond aan de Hoeve, dat verpacht was, verkocht. De opbrengst
hiervan (€ 32.600) is toegevoegd aan de algemene reserve.
In principe worden de kosten van herinrichting, in 2018 € 8.350, in 2019 € 9.400 en in 2020 € 18.550 uit deze opbrengst voldaan. Per saldo zal dan € 3.700 uit de reserves moeten worden opgenomen.
Geprognosticeerde inkomsten.
Voor 2020 zullen de verhuurinkomsten lager uitvallen omdat een vaste huurder afhaakt in verband met bezuinigingen in de eigen organisatie. Wij blijven zoeken naar alternatieven.
De verlaagde inkomsten uit bankrente worden gecompenseerd door hogere opbrengsten uit aandelen. Hoewel in ons beleidsplan staat dat wij streven naar een verhouding van 30% risicodragend vermogen en 70% risicomijdend is de verhouding momenteel 49% risicodragend en
51% risicomijdend. Het aanpassen van de verhouding heeft momenteel, gezien de lage rente opbrengsten, geen prioriteit.

Uitgaven en kosten.
De grootste en voor ons niet beïnvloedbare kosten zijn de kosten van pastoraat (predikantsplaats). Wij moeten ook voor volgend jaar rekening houden met een stijging. De andere kosten zijn vergelijkbaar met andere jaren.
Helaas moeten wij ook dit jaar weer uitgaan van een tekort. Wij blijven vasthouden aan het huidige zeer voorzichtige uitgavenpatroon. Dat betekent bewust omgaan met geld en goederen en proberen te bezuinigen waar mogelijk. Dit betekent ook dat we ons de komende jaren nog niet
direct grote financiële zorgen hoeven te maken. Ons beschikbare vermogen is voldoende groot om dit te kunnen opvangen.
Met een steeds kleiner wordende gemeente worden aan gemeenteleden wel steeds grotere offers gevraagd. Wij zijn ons dat terdege bewust.