Wat doet de diaconie?


Om diaconaal werk goed te kunnen doen is het nodig zowel over voldoende menskracht als over de benodigde financiële middelen te beschikken. Daarom schakelt de diaconie zo veel mogelijk gemeenteleden in bij het diaconaat. Niet alleen voor hand- en spandiensten maar ook door hen erbij te betrekken (informeren, vragen collecte doelen aan te dragen, inzamelen van meer dan alleen geld). Zo wordt het iets van de gehele gemeente.

Kerk in Actie, de diaconale poot van de landelijke kerk, is een belangrijke steun en inspiratiebron bij het diaconale werk door het jaar. De diaconie volgt over het algemeen hun (collecte) planning. De diaconie hanteert de door Kerk in Actie gehanteerde indeling van werkterreinen:

 • diaconaat (plaatselijk, regionaal/landelijk en werelddiaconaat),
 • zending,
 • kinderen in de knel,
 • noodhulp,
 • duurzaamheid.

De diaconie wil haar werk in de gemeente zo duurzaam mogelijk doen. zij doet dit door door bijvoorbeeld haar bankzaken (sparen) bij een duurzame bank te doen, duurzaam te beleggen of zo veel mogelijk biologisch dan wel fair trade boodschappen te doen (Wereldwinkel). Zij draagt dit ook uit binnen de eigen gemeente zodat de Protestantse Gemeente van Huissen als geheel duurzaam (Groene Kerk).

Het werkterrein zending is nog steeds een eigentijds diaconaal werkterrein waarvoor van tijd tot tijd aandacht gevraagd wordt of gecollecteerd. De diaconie gelooft dat samenwerking tussen verschillende volken, kerken en religies vrede en verzoening mogelijk maakt. Wij maken deel uit van één wereldkerk. Wij vormen één gemeenschap met medechristenen buiten onze Nederlandse grenzen. Hun verdriet en hun vreugde raken ook ons. En andersom. In het geloof zijn we met elkaar verbonden, versterken we elkaar en kunnen we elkaar inspireren.

Natuurlijk is de nood in de wereld overweldigend groot maar we willen ook dichtbij, in onze eigen gemeente, er voor mensen of groepen/organisaties zijn die dat nodig hebben. Daarom werken we nauw samen met het pastoraat van onze gemeente. Zij komen immers, meer dan de diakenen, bij mensen over de vloer en kunnen, indien nodig, de diaconie voor praktische hulp inschakelen.

Diaconaat is geen gesloten bolwerk, integendeel. Waar mogelijk en passend zal over de diaconale activiteiten gecommuniceerd worden.

De diaconie wil haar werk uitvoeren door

 • gemeenteleden actief te benaderen of ze zich in willen zetten met een bepaald doel of oogmerk; actief oproepen voor (praktische) hulp, noodhulp, bijdragen enz.
 • in nauw overleg met de (dienstdoende) predikant te participeren in de zondagse vieringen met gebed, avondmaal, voorbeden en bijzondere vieringen (bijv. advent- en 40-dagentijd). Hiermee vergroot zij de bekendheid met de diaconale opdracht, doelen en activiteiten;
 • gemeenteleden actief te vragen zelf collectedoelen aan te dragen (en er bij de collecteafkondiging in de viering zelf over te vertellen);
 • de inzetbaarheid van de diakenen als team en als individu te waarborgen en te optimaliseren door optimaal geïnformeerd te zijn
 • niet alleen te faciliteren (communicatie, financiering) maar ook aanwezig te zijn bij diaconale activiteiten die uitsluitend door gemeenteleden worden verzorgd (vrijdagmiddaginloop, maaltijden) en onze waardering uit te spreken.
 • alle communicatiemogelijkheden (Sjaloom!, het prikbord in de hal, de zondagse afkondigingen, Zondagsmail, de website van de kerk, de column in Gemeentenieuws enz.) te gebruiken.

Diakenen kun je altijd persoonlijk benaderen, telefonisch of via de email: diaconie@pknhuissen.nl  Soms loopt het contact via de predikant of één van de leden van het pastoraat.