Organisatie college van diakenen


De diakenen hebben specifieke taken of werkvelden onder hun hoede (portefeuillehouders). Denk hierbij aan vertegenwoordiging in specifieke (werk)groepen als pastoraat, ZWO (PKN/classis), de WMO (gemeente Lingewaard) of tijdelijke werkgroepen.

De beleidstaken van de diaconie berusten uitsluitend bij (een van) de diakenen.  Uitvoerende taken kunnen ook gedaan worden door niet-ambtsdragers of gemeenteleden maar onder auspiciën van de diaconie al dan niet in een speciale werkgroep (comité). Zij kunnen daarvoor aangezocht worden maar ook zelf met initiatieven komen. Voorbeelden daarvan zijn de vrijdagmiddaginloop, de periodieke maaltijden of acute hulpacties. Hoewel de diaconie hiervan zo goed mogelijk op de hoogte wil zijn hebben deze vrijwilligers de vrijheid dit werk naar eigen goeddunken in te vullen. De diaconie steunt dit werk (al dan niet financieel).

De diaconie wil haar werk uitvoeren door:

  • gemeenteleden actief te benaderen of ze zich in willen zetten met een bepaald doel of oogmerk.
  • gemeenteleden actief op te roepen voor (praktische) hulp, noodhulp, bijdragen, enz.
  • in nauw overleg met de (dienstdoende) predikant te participeren in de zondagse vieringen met gebed, avondmaal, voorbeden, bijzondere vieringen (bijv. advent- en 40-dagentijd) en zo de bekendheid met de diaconale opdracht, doelen en activiteiten te vergroten.
  • gemeenteleden te vragen zelf collectedoelen aan te dragen (en/of er bij de collecteafkondiging in de viering zelf over te vertellen).
  • de inzetbaarheid van de diakenen als team en als individu te waarborgen en te optimaliseren door optimaal geïnformeerd te zijn.
  • niet alleen te faciliteren (communicatie, financiering) maar ook aanwezig te zijn bij diaconale activiteiten die uitsluitend door gemeenteleden worden verzorgd (vrijdagmiddaginloop, maaltijden) en onze waardering uit te spreken.
  • alle communicatiemogelijkheden (Sjaloom!, het prikbord in de hal, de zondagse afkondigingen, Zondagsmail, de website van de kerk, de column in Gemeentenieuws enz.) te gebruiken.

Diakenen kun je altijd persoonlijk benaderen, telefonisch of via de email: diaconie@pknhuissen.nl. Soms loopt het contact via de predikant of één van de leden van het pastoraat.