College van kerkrentmeesters


Het college van kerkrentmeesters geeft de grenzen aan van de financiële mogelijkheden van de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor de begroting van de gemeente, het vermogensbeheer, onderhoud van het kerkgebouw, communicatie, administratie en archiefbeheer. Net als iedere andere organisatie of vereniging heeft de Protestantse Gemeente Huissen geld nodig om te kunnen bestaan. In 2020 hebben we bijvoorbeeld geïnvesteerd in een nieuw beeld- en geluidssysteem ten behoeve van om onze vieringen. Naast deze investering zijn er ook de ‘gewone’ dagelijkse kosten om de gemeente draaiende te houden, zoals het salaris van de predikant, de elektriciteitsrekening of structureel onderhoud van het kerkgebouw.

 

Bijdragen levend geld

Met de jaarlijkse actie kerkbalans wordt een beroep gedaan op gemeenteleden om een vrijwillige financiële bijdrage over te maken. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Gemeenteleden beslissen zelf welke bijdrage zij geven. Deze is overigens aftrekbaar van de belastingen omdat zij valt onder ‘giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’. Wanneer gekozen wordt voor een periode schenking is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar.

 

Bijdrage bijzondere collecten 2.0

Het College van Kerkrentmeesters heeft gezocht naar een hedendaagse wijze van collecteren voor onze “bijzondere collecten”. In het verleden  werd dit via een acceptgiro bij Sjaloom! geïnd. De kosten van het verwerken van een betaling via een acceptgiro zijn duur (€ 0,90 per acceptgiro) en de banken stoppen met deze wijze van betalen. Daarom is gezocht naar een andere oplossing.

Natuurlijk kunt u indien u een extra gift wilt geven om het werk van uw gemeente te steunen een bedrag over maken op rekeningnummer NL23 RABO 0124 0915 47  ten name van Protestantse Gemeente te Huissen. Als u een bedrag over wilt maken voor een specifiek doel kunt u dit vermelden bij de omschrijving, vult u niets in dan wordt uw gift als een ‘algemene gift’ beschouwd. Maar u kunt er ook voor kiezen om mee te doen aan onze nieuwe wijze van collecteren voor onderstaande bijzondere doelen.

1. Verjaardagsfonds

Natuurlijk weet u het nog, de vriendelijke dame of heer die u meestal in de tijd voor, op of na uw verjaardag een felicitatiekaart kwam brengen namens uw gemeente. En herinnert u zich nog de bruine enveloppe waarin u geacht werd om een bijdrage te geven voor het verjaardagsfonds. Helaas hebben we moeten constateren dat deze wijze van feliciteren en collecteren door het gebrek aan collectanten niet meer van deze tijd was. Maar u weet ook nog wel wat een prachtige projecten van dit “verjaardagsgeld” zijn gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de renovatie van ons orgel en de opknapbeurt van de Pleinzaal. Elke zondag hebben we daar plezier van. Deze traditie (een gift aan uw gemeente uit dankbaarheid voor weer een “jaartje ouder”) willen we graag in ere houden. Via de actie Kerkbalans kunt u een automatische incasso doorgeven.

 2. Oudejaarscollecte

Op Oudejaarsdag wordt in de meeste kerken gecollecteerd voor het werk van de eigen plaatselijke gemeente. Wanneer Jezus zegt: ‘Heb de Heer, uw God, lief en uw naaste als uzelf!’ mogen we dat als gemeente in de praktijk brengen door naar elkaar om te zien en er voor elkaar te zijn. Zijn uitspraak is juist ook een aanmoediging om iets te betekenen voor de mensen buiten onze kerkmuren. Om goede buren te zijn voor mensen in Huissen.
Veel mensen in Huissen kennen ons kerkgebouw. Als College van Kerkrentmeesters hopen we echter dat steeds meer mensen ontdekken dat onze kerk meer is dan een gebouw. Dat het een levendige gemeenschap is waar iedereen welkom is. Welkom op zondag – om te vieren, te zingen of stil te zijn – en welkom bij onze doordeweekse activiteiten.
Als College maken we niet alleen plannen voor nu maar kijken we ook vol vertrouwen naar de toekomst. Een toekomst waarin we samen met u mensen binnen en buiten onze gemeente willen betrekken bij onze gemeenschap. Dat doen we door met elkaar tal van activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen, denk aan speciale activiteiten, zoals de “Kom-erbij” vieringen, de diverse gesprekskringen, het gemeentecafé en lezingen. Om al die activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we aan het eind van elk jaar een extra gift zodat we dit mooie werk kunnen voortzetten.

3. Paascollecte

Deze collecte besteden we aan eigen evenementen voor speciale doelgroepen zoals onze oudsten en jongsten. Denk hierbij aan de speciale middagen voor ouderen en de kliederkerk. Soms wil je iets meer doen voor speciale gemeenteleden en dan is extra geld zeer welkom.

4. Solidariteitskas

Solidariteitskas, de meeste mensen binnen onze kerk hebben geen idee wat dit is. Heel begrijpelijk en logisch. Daarom krijgt dit collectedoel wat extra aandacht en uitleg. Want ook al hebben de meeste mensen geen flauw idee wat het is, binnen onze landelijke kerkelijke gemeenschap is het een belangrijke “spaarpot”.

Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen zien en benutten

Dat motto is de basis van het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor ook de steun van een extern begeleider om weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te komen. En dit jaar haken we daarbij vooral aan bij een hoopvolle gedachte: dat God ons – ook als gemeenten – kansen geeft. En dat het er om gaat die kansen te zien en die te benutten! De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Om het mogelijk te maken de kansen die er zijn, om te zetten in hoopvolle activiteiten.

We doen het samen

We zijn samen kerk. Er zijn vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeente te boven gaan. Het koopvaardijpastoraat bijvoorbeeld, vergt speciale aandacht, kennis en kunde die te intensief en te kostbaar is om door een plaatselijke gemeente geboden te worden. Deze vorm van pastoraat wordt gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast de investering in lokale gemeenten.

Bijdragen

Per gemeentelid zijn wij “verplicht” om jaarlijks €5 af te dragen aan de  Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met één van de kerkrentmeesters, de administrateur of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.

5. Sjaloom!

Als laatste vragen wij een vrijwillige bijdrage voor de kosten van ons eigen kerkblad Sjaloom! Met veel plezier en inspanning wordt dit blad elke keer door de redactie van Sjaloom! samengesteld. Zij doen dit vrijwillig en gratis, de enige investering die het van hen vraagt is TIJD. Maar de kosten van het drukken van ons kerkblad bedragen ongeveer €1.200,00 per jaar.  Om dit te kunnen betalen zou een bijdrage van € 17,50 per jaar nodig zijn. Simpel gezegd: de abonnementskosten voor Sjaloom! bedragen € 17,50 per jaar. U wilt toch ook een abonnement?

 

Hoe gaat het collecteren 2.0 in zijn werk?

In de brief of mail over de Actie Kerkbalans kunt u op het toezeggingsformulier aangeven of en hoeveel u wilt bijdragen aan genoemde bijzondere collecten.

  • Indien u kiest voor “automatische incasso” wordt het door u ingevulde bedrag afgeschreven van het door u opgegeven bankrekeningnummer.
  • Indien u ervoor kiest om het door u toegezegd bedrag zelf over te maken vragen wij u dat te doen op of omstreeks de door ons vermelde “incasso datum”.

Mocht u iets willen wijzigen in het door u toegezegde bedrag dan is een telefoontje of mailtje aan onze administrateur, de heer Roelof Smelt, voldoende. Hij zal dan de wijziging verwerken.

 

Meer informatie

Voor de actie kerkbalans zie ook www.kerkbalans.nl. Heb je een vraag voor het college van kerkrentmeesters? Mail je vraag naar kerkrentmeesters@pknhuissen.nl