Jaarrekeningen College van kerkrentmeesters


Algemeen

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

1. Naam van de gemeente, diaconie of classis:

Protestantse Gemeente te Huissen

2. Het RSIN- of fiscaal nummer:

RSIN-nummer: 8065.60.848

KvK-nummer: 76410943

3. Contactgegevens:

Website adres: www.pknhuissen.nl
E-mail: scriba@pknhuissen.nl

Adres:
Raadhuisplein 35
6851 BW Huissen

Postadres: 

Raadhuisplein 35
6851 BW Huissen

4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

5. Het eigen beleidsplan

Op de website vindt u het beleidsplan 2018-2023 van onze gemeente. Deze is weergegeven als mindmap. De Plaatselijke Regeling Huissen 2017 geeft tevens weer waar hoe wij werken en waar wij voor staan.

6. Het beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

7. De doelstelling van de instelling

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Jaarrekening 2020

ANBI rapport

Toelichting bij jaarrekening 2020 van College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Huissen. Het operationele resultaat bedraagt € 54.731 negatief (tekort). Door incidentele baten ad € 86.007 en mutaties bestemmingsreserves is het eindresultaat € 24.048 positief. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. De incidentele baten zijn:

 1. Verkoop van consistorie ad € 59.940
 2. Koerswinst effecten portefeuille € 27.773

Incidentele lasten:

 1. Teveel gereserveerde teruggave energiebelasting 2019 ad € 1.706

Korte toelichting inkomsten / uitgaven / balans:

 1. Inkomsten De Corona -pandemie is ontegenzeggelijk van grote invloed geweest.
  a. De huurinkomsten zijn t.o.v. 2019 met ca 45% gedaald. Of dit zich in de nabije toekomst nog zal herstellen is de vraag.
  b. De rentebaten blijven dalen, zijn nu nihil, maar de dividenden liggen op het niveau van 2019.
  c. Bijdragen levend geld. Hieronder verstaan we o.a. de vrijwillige bijdragen en de diverse collecten. We merken hierbij duidelijk op dat het aantal betalende lidmaten momenteel stabiliseert. T.o.v. 2019 zijn de vrijwillige bijdragen gelijk gebleven.
  d. De ontvangen collectebijdragen zijn wel beduidend minder. e. Jaarlijks ontvangen wij € 1.500 als gift van Rentambt Over Betuwe.
 2. Uitgaven
  a. De grootste uitgaven zijn zoals elk jaar de kosten van pastoraat.
  b. De kosten van kerkelijke gebouwen zijn aanzienlijk lager dan in 2019. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2020 geen grote investeringen zijn gedaan in ons kerkgebouw. Wel regulier onderhoud.
  c. Door verkoop van verpachte grond in 2019 zijn de kosten van beheer door de Stichting Kerkelijke Gebouwen ook beduidend lager.
  d. Door lagere verhuur zijn ook de daarmee verband houdende kosten lager.
  e. De overige kosten liggen in lijn met de begroting en cijfers 2019.
 3. Balans
  a. Onroerende zaken: waarde kerkzaal (€ 56.235), waarde van de nieuwbouw 1995 (€ 138.459) en verpachte grond (€ 4.538)
  b. De kerkinventaris, aanschafwaarde € 100.000 (in 1995) is inmiddels volledig afgeschreven.
  c. In de kortlopende vorderingen is het bedrag van € 59.940 opgenomen als de nog te ontvangen verkoopopbrengst van de consistorie. Dit bedrag is begin januari 2021 ontvangen op onze rekening.
  d. De bestemmingsreserves en – fondsen zijn de fondsen groot onderhoud (€ 79.885), verjaardagsfonds (€ 13.790) en muziek/orgelfonds ad € 7.535. Daarnaast een bedrag van reserve koersverschillen ad € 115.779.

Huissen, 17 maart 2021 / Roelof Smelt


Jaarrekening 2019

Protestantse gemeente te Huissen KRM J2019 – ANBI-overzicht Toelichting bij jaarrekening 2019 van College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Huissen. In 2019 zijn opnieuw wijzigingen in het verslagleggingssysteem (FRIS) van begroting en jaarrekening opgetreden. Een zeer belangrijke wijziging is dat effecten nu worden gewaardeerd op actuele waarde en dat daardoor het resultaat op de effecten (koerswinst of koersverlies) wordt verwerkt in de staat van baten en lasten. Het operationele resultaat bedraagt € 64.723 negatief (tekort). Door incidentele baten ad € 114.592 is het eindresultaat € 42.793 positief. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. De incidentele baten zijn:

 1. Verkoop van verpachte grond ad € 30.355
 2. Koerswinst effecten portefeuille € 84.236

De herinrichting van de kerkzaal is in 2019 grotendeels afgerond. De kosten van deze herinrichting zijn in totaliteit € 38.200  geweest (verdeeld over twee boekjaren). Korte toelichting inkomsten / uitgaven:

 1. Inkomsten
  a. De huurinkomsten zijn t.o.v. 2018 met ca 64% gestegen. De verwachting is dat door het grotendeels wegvallen van een “grote” huurder incidenteel is.
  b. De rentebaten blijven dalen maar de dividenden nemen nog steeds toe.
  c. Bijdragen levend geld. Hieronder verstaan we o.a. de vrijwillige bijdragen en de diverse collecten. We merken hierbij duidelijk op dat het aantal betalende lidmaten afneemt maar de gemiddelde bijdrage stabiliseert. T.o.v. 2017 zijn de vrijwillige bijdragen € 2.930 hoger.
  d. In 2019 hebben wij in totaliteit € 1.500 ontvangen Rentambt Over Betuwe.
 2. Uitgaven
  a. De grootste uitgaven zijn zoals elk jaar de kosten van pastoraat.
  b. In de kosten van het pand zit een bedrag van € 29.854 voor herinrichting kerkzaal.
  c. De andere kosten liggen in lijn met de begroting en cijfers 2018.