Kerkenraad


De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Huissen geeft leiding aan de kerkelijke gemeente en wordt gevormd door de ouderlingen, diakenen en de predikant. Zij hebben een belangrijke functie binnen onze gemeente omdat ze de verantwoordelijkheid hebben voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Werkgroepenmodel PGH'17In de periode 2015 – 2017 hebben we als kerkenraad gezocht naar mogelijkheden om met een werkgroepenstructuur te gaan werken op basis van de huidige kerntaken. Verantwoordelijkheid en bevoegdheid komt bij de diverse werkgroepen te liggen. En het geeft tegelijkertijd ruimte aan andere gemeenteleden om aan te sluiten bij een of meerdere werkgroepen zonder daarvoor ambtsdrager te hoeven zijn. Dit alles is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 en in de kerkenraadsvergadering van 2 november 2017 vastgesteld. 

Je kunt de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 downloaden of opvragen bij de scriba (Marja Huson-ter Avest, scriba@pknhuissen.nl, telefonisch 06 20 53 59 46).

Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

 • Moderamen: vacature (voorzitter kerkenraad),  Marja Huson-ter Avest (scriba), Matthijs Glastra (predikant)
 • College van diakenen: Ada van Arkel (voorzitter), Willianne Langeweg (secretaris), Peter Aagenborg, vacature (penningmeester),
 • College van kerkrentmeesters: Berend Smit, (voorzitter a.i. en gebouwbeheer), Ria Berends (secretaris), Ruud Viëtor (penningmeester), vacature (voorzitter)
 • Werkgroep pastoraat: Wijchert de Wit, Mariëtte van Herwijnen, pastoraal medewerkers
 • Werkgroep vieren: Matthijs Glastra, Ad Huson, Wolter Rensink, Ellie Morelissen, Willianne Langeweg, Herman Schimmel
 • Werkgroep leren en beleven: Matthijs Glastra (tot nader order)

Beleid 2018-2023

Wil je weten waar wij voor staan? Het beleidsplan 2018-2023, weergegeven als mindmap, kun je hier downloaden. Het thema is  ‘Dicht-er-bij’. Werkgroepen en colleges laten hiermee zien waar ze mee bezig zijn en wat de komende vijf jaar centraal staat.

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met de scriba, telefonisch 06 20 53 59 46, per mail scriba@pknhuissen.nl of met een van de kerkenraadsleden. Om op de hoogte te blijven wat er speelt in de kerkenraad treft u onderstaand samenvattingen aan van kerkenraadsvergaderingen.


Uit de kerkenraad (september 2021)

De laatste vergadering van de kerkenraad was op 8 juni jl. In de afgelopen zomerperiode hebben we niet vergaderd. De eerste kerkenraadsvergadering is op 7 september. Deze zal geheel in het teken staan van de procedure richting het emeritaat van ds. Matthijs Glastra per 18 juli 2022. Aandachtspunten t.a.v. het proces zijn o.a. het tijdpad, de vacaturetijd, het horen van de gemeente en de financiële rapportage. T.a.v. de inhoud gaat het om de keuze voor een predikant dan wel kerkelijk werker, het percentage van de aanstelling, evt. samenwerking met omliggende gemeenten en het functieprofiel. Uiteraard maken we dankbaar gebruik van de uitkomsten van het Gemeentecafé van afgelopen jaar (‘Onze toekomst tegemoet’). Daarnaast maken we gebruik van de ‘Gids voor het beroepingswerk’ van de PKN (www.protestantsekerk.nl/zoeken?q=beroepingswerk).  Op 21 september komen we weer in een reguliere vergadering bij elkaar.

Punt van aandacht: WE ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR EEN VOORZITTER! En…. het College van Diakenen is nog steeds op zoek naar een PENNINGMEESTER. Wie oh wie komt ons team vrijwilligers versterken? Kom erbij, doe mee. Is je interesse gewekt, twijfel je nog een beetje? Of wil je wel iets doen maar anders dan als ‘ambtsdrager’? Het kan allemaal. Bel of mail gerust, ik informeer je graag….

scriba@pknhuissen.nl / 06 20 53 59 46 (Marja Huson-ter Avest)


Uit de kerkenraad (juni 2021)

De laatste kerkenraadsvergadering van dit seizoen. En ook de laatste onder leiding van Ynke Faber als voorzitter (na 8 jaar). Zoals ze zelf zegt, met gemengde gevoelens…. ook al is haar taak volbracht, ze gaat het missen. En dat is wederzijds. De kaart vanuit de gemeente is aanleiding geweest om haar aan het eind van de vergadering te bedanken voor haar betekenisvolle inzet. Ze ontvangt van ieder van ons een bloem en een kaart met daarin een persoonlijke wens (die we beurtelings naar haar uitspreken).

Ruud Viëtor opent de vergadering met ‘Gods telefoon’. We begroeten twee gasten deze vergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten staat het thema ‘Onze toekomst tegemoet’ centraal. Sinds december 2020 hebben we hierover in de kerkenraadsvergaderingen steeds gesproken. Dit heeft uiteindelijk, samen met de gesprekken in de twee belrondes, geleid tot een aantal kernbegrippen c.q. activiteiten in relatie tot onze visie op gemeente-zijn.

Wij hebben een gebouw, ten dienste van vieren, aandacht en zorg voor wie er nu zijn en bezinning en verdieping. Dat gaan we doen met inzet van mensen, door samenwerken en communicatie. We zijn een geloofsgemeenschap waar mensen, geïnspireerd door het levensverhaal van Jezus Christus, geloof, hoop en liefde willen delen. Onze kerk is een huis van God en mensen, met ruimte voor ontmoeting en gesprek, verdieping en bezinning. Een plek om leven te ontvangen en te delen, om op adem te komen en samen verrast te worden, door elkaar en door God.

Hierover gaan we doorpraten in het Gemeentecafé eind juni, mede in het licht van het naderende emeritaat van Matthijs Glastra (juli 2022). Uitgangspunten die we delen met gemeenteleden en waarover we met elkaar in gesprek gaan om o.a. te bepalen hoe we vervolgens een bij ons passende predikant kunnen gaan beroepen (en voor hoeveel fte’s).

Tot slot van de vergadering en voordat we afsluiten met een drankje leest Matthijs Glastra uit ‘Het Hoogste Woord’ (Imme Dros) over een kaart die Paulus heeft gestuurd. Met de uitnodiging of je mee wil doen… en Jezus heeft het voor het zeggen.


Uit de kerkenraad (maart 2021)

Opnieuw zijn we op 23 maart digitaal ‘bij elkaar’. Wijchert de Wit opent met ‘Zo menselijk als je bent’ van Hans Bouma. Fabian Polman bezoekt altijd de kerkenraadsvergaderingen. Nu zal hij dat ook digitaal gaan doen. Dat betekent dat we de link voor de online vergadering de volgende keer (11 mei a.s.) in de Zondagsmail zullen plaatsen. Dan kun je als gemeentelid, als je dat wil, ook aansluiten.

De jaarrekeningen 2020 van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters worden goedgekeurd en voorlopig vastgesteld. Met dank aan Roelof Smelt voor de leesbare en heldere verslaglegging. De jaarrekeningen zijn te raadplegen op onze website (pknhuissen.nl/anbi/). Reacties kunnen worden gestuurd naar Roelof Smelt, administrateur@pknhuissen.nl. In de vergadering van 11 mei a.s. worden ze bij geen bezwaar vanuit de gemeente definitief vastgesteld.

Vanuit de colleges en werkgroepen:

 • College van diakenen

We besluiten het verzoek van Vluchtelingenwerk Oost Nederland te honoreren met €1.000. Het gaat om een bijdrage voor reiskosten t.b.v. gezinshereniging. Omdat het een hardwerkende jongere niet lukt om met bijbaantjes het benodigde bedrag bij elkaar te sparen. We spreken de intentie uit om het wel en wee van dit gezin blijvend ‘te volgen’.

 • College van kerkrentmeesters

De bouwgroep is voortvarend van start gegaan en krijgt het fiat van de vergadering. Elders lees je hierover.

 • Werkgroep beeld en geluid

We besluiten unaniem op basis van zorgvuldige en volledige documentatie om door te gaan met online vieringen, ook na corona. Dat betekent dat er geïnvesteerd wordt in apparatuur voor optimale mogelijkheden. De opstelling van camera’s en bedieningsmeubel zal passend worden geïntegreerd in het ontwerp van de recente herinrichting. Meer informatie elders in dit nummer.

 • Vacaturecommissie

Zorgelijk blijft de geringe respons op de oproep in Sjaloom! We zijn echter heel blij en dankbaar dat drie kerkenraadsleden hebben toegezegd nog aan te blijven. Willianne Langeweg zal nog een derde termijn als diaken in functie blijven. Wijchert de Wit blijft nog voor ong. 2 jaar ouderling pastoraat. Hoewel kerkordelijk is bepaald dat een ambtsdrager maximaal 3 termijnen (12 jaar) aan mag blijven, zijn we heel blij met de toezegging van Ruud Viëtor om na 3 ambtstermijnen aan te blijven als penningmeester van het college van kerkrentmeesters. Heel spijtig maar met respect voor haar besluit zullen we deze zomer afscheid moeten nemen van Ynke Faber als (verbindend) voorzitter van de kerkenraad.

De toekomst tegemoet:

Het onderwerp wordt i.v.m. de tijd doorgeschoven naar een ingelaste vergadering op 11 mei a.s. Het voordeel hiervan is dat we in de tweede belronde onder gemeenteleden (‘Hoe gaat het met jou?’) het onderwerp al vast aan kunnen stippen. En zal dus een uitnodiging volgen voor online gesprekken als Alternatief Gemeentecafé. Als kerkenraadsleden horen we graag hoe er gedacht wordt over onze onderlinge verbondenheid, ons huis en hoe we samen gemeente willen zijn. Nu en ook in de toekomst. Stel dat je 19 of 20 april niet hebt kunnen meepraten en – denken. Geen nood, stuur je opmerkingen per mail scriba@pknhuissen.nl / predikant@pknhuissen.nl of bel (Marja 06 20 53 59 46 / Matthijs 06 06 21 29 41 43).


Uit de kerkenraad (januari 2021)

Iedereen thuis achter zijn eigen pc, laptop of tablet. En toch ‘bij elkaar’ met al die hoofden op dat scherm. In het digitale welkom van Ynke Faber klinkt dankbaarheid over de adventskring van de vorige vergadering. De toekomst tegemoet en hoe doen we dat met al die vacatures…?

Deze avond gebruiken we om erover door te praten aan de hand van een toelichting door Matthijs Glastra. Het kerkgebouw als ontmoetingsplek. Kosters en (gast)predikanten zijn daarin cruciaal. En niet te vergeten al die andere vrijwilligers. Voor gemeenteleden en huurders een toekomstbestendig, verzorgd en aantrekkelijk huis dat helpt om (in mensen) te blijven geloven. Muziek, bezinning, verdieping, omzien en delen zijn de ruggengraat van vieren en gemeentezijn. Een open en gastvrij huis, ook naar buiten toe, met vieringen en doordeweekse activiteiten. Dat roept de vraag op of we om onze identiteit te tonen een naam aan ons huis, onze gemeente gaan geven. Suggesties en ideeën? We horen het graag!

De tussentijdse evaluatie van het streamen is positief. Besloten wordt om in de proefperiode tot aan de eindevaluatie het wachtwoord te verwijderen. Geen wachtwoord maar wel veilig! De beelden zijn alleen toegankelijk via onze website. Ze worden nl. uitgezonden via een beveiligd en afgesloten YouTube-kanaal. De beelden zijn dus niet zichtbaar op een ‘open’ kanaal of via een zoekfunctie op het internet (bijv. via YouTube) te vinden. We laten de beelden max. 7 dagen staan.

De agenda van de kerkenraadsvergadering bevat altijd een aantal vaste punten inclusief schriftelijke rapportage vanuit colleges en werkgroepen. Voor de komende 40-dagentijd zijn een aantal opties afhankelijk van de coronamaatregelen uitgewerkt. Daarover lees je elders in dit nummer. N.a.v. de verkoop van de consistorie is de bouwgroep gestart met opruimen en (digitaal) archiveren. Een voorstel voor (her)inrichting van de overige ruimtes volgt over enige tijd.

De vergadering wordt besloten met de Geloofsbelijdenis van de oecumenische basisgemeente De Duif Amsterdam.


Uit de kerkenraad (november 2020)

Op 3 november kwamen we als kerkenraad weer voltallig bijeen. Steeds opnieuw kwam het thema van de opening door Matthijs Glastra terug in de vergadering. Een chassidisch verhaal over een nieuwe jas. Doe eerst je oude jas uit als je een nieuwe jas past.

Dankbaar kijken we terug op het gedachtenisweekend zowel qua vorm als inhoud. Ontroering, geraakt worden, de intimiteit van kleinschalige (tafel) vieringen, gemeenschap ervaren. Een waardevol en inhoudsrijk initiatief dat blijkt te voorzien in een behoefte. Net als blijkt uit de gemeentepeiling heeft ons kerkgebouw een relevante functie en is het bij elkaar komen in de kerk belangrijk voor ons als gemeenteleden. Dank aan de werkgroep en alle betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Voor de gemeentepeiling zijn door een werkgroep een aantal vragen voorbereid die telefonisch aan ong. 110 adressen zijn voorgelegd. De belronde is zeer positief ontvangen en we herhalen het dan ook graag over een paar maanden. Algemeen kan worden geconcludeerd dat er tevredenheid is over de huidige vormen van vieren en beluisteren via de kerkomroep. Veel gemeenteleden geven aan uitzendingen met beeldregistratie op prijs te stellen. Ook is er vraag naar inzet van andere, diverse (digitale) middelen op uiteenlopende terreinen en er zou een vorm gevonden moeten worden om lief en leed breder te kunnen delen.

Tijdens de vergadering werden twee belangrijke besluiten genomen:

1. Verkoop consistorie:

De kerkenraad is unaniem in haar besluit om het advies van het college op te volgen en bedankt het college voor de zorgvuldige voorbereiding. Dat betekent dat het college de opdracht krijgt door te gaan op de ingeslagen weg (zie vorige Sjaloom!). Daarnaast zullen de consequenties van verkoop inzake gebruik overige ruimtes en herindeling ervan zorgvuldig worden opgepakt en uitgevoerd conform het gedegen en goed onderbouwde voorstel. Daarbij mag niet vergeten worden dat onze eigen kerkelijke activiteiten prioriteit hebben.

2. Vieringen uitzenden met beeldregistratie:

Er volgde een pittig gesprek n.a.v. het voorstel van de werkgroep. Uiteindelijk is met een ruime meerderheid van stemmen besloten om m.i.v. eerste advent (29 november 2020) de dienst te streamen met een proefperiode van drie maanden. Het wordt een rechtstreekse uitzending door middel van een statische opname. Het liturgisch centrum en een enkele rij stoelen zullen te zien zijn. De stoelen die in beeld komen zullen worden gemerkt.

De beelden zullen alleen via een beveiligd YouTube-kanaal op een besloten pagina op onze website te zien zijn d.m.v. een code (dus niet bereikbaar voor mensen die zo maar even op de website rondkijken). Deze code wordt de week voor de start bekend gemaakt aan gemeenteleden. De beelden zijn dus niet zichtbaar op een ‘open’ kanaal of via een zoekfunctie op het internet en blijven max. 7 dagen te zien.

De jaarrekeningen 2019 van beide colleges konden definitief worden vastgesteld. Ook de begrotingen voor 2020, zuinig en sober, mede door corona, werden besproken, goedgekeurd en voorlopig vastgesteld.  Met dank aan Roelof Smelt en beide colleges voor het vele werk. Op de website zijn beide jaarrekeningen (https://pknhuissen.nl/jaarrekening/) en begrotingen (https://pknhuissen.nl/anbi-begrotingen-2020/) terug te vinden.


Uit de kerkenraad (september 2020)

Destijds hebben we afgesproken dat we twee keer per jaar voltallig bij elkaar komen en de overige 5 kerkenraadsvergadering als moderamen en een vertegenwoordiging uit colleges en werkgroepen. Corona heeft een enorme impact op iedereen en zo zijn we op 8 september toch praktisch voltallig. Ada van Arkel opent de vergadering met een reactie op ‘uit genade leven’, de grondtoon van de visienota van de PKN: ‘Ik ben goed voor je, meer heb je niet nodig’ (Korinthiërs).

De bezoeken aan oudere gemeenteleden worden door de leden van de werkgroep pastoraat individueel ingevuld o.b.v. wat haalbaar is i.v.m. corona. In het college van diakenen is gesproken over de invulling van de gedachtenisdienst. Dit zal door een groepje ambtsdragers worden uitgewerkt. Het college van kerkrentmeesters bespreekt de consequentie van de verkoop van het naast de kerk gelegen pand. Het zal worden gesloopt en er zal nieuwbouw voor in de plaats komen.

In plaats van de gebruikelijke Kom Erbij Viering wordt gekeken naar alternatieven om de gehele groep tegelijk te kunnen ontvangen. Voor de mensen om wie het gaat, is er overduidelijk een voorkeur voor een bijeenkomst in de kerk.

De agenda stond in het teken van ‘de toekomst tegemoet’. Corona beïnvloedt en versnelt (anders) kerk-zijn. Paaskaars, gedachtenis, tafelviering, kerkgebouw, interieur, rituelen en symbolen: we zijn in staat om het anders (en veilig) te organiseren qua vorm en inhoud. Leidend blijft de betrokkenheid en verbonden blijven. Dus onderzoeken we de mogelijkheden zonder direct terug te vallen in oude patronen. Veiligheid staat voorop bij alles wat wordt bedacht of gesuggereerd.


Uit de kerkenraad (corona juni 2020)

Kerkgebouw open en corona (vervolg)

Liturgie, de ontmoeting met God en elkaar dragen we als gemeenschap van gelovigen. Zowel thuis als in het kerkgebouw. Liturgie is niet iets van een dominee en organist en de gemeente die toeschouwt. Deelnemers aan de viering zijn nooit alleen de mensen die erbij zijn in het kerkgebouw. En het is ook niet waar dat je door alleen thuis mee te vieren een toeschouwer bent. Gelukkig loopt dit wonderwel door elkaar heen, is het met elkaar verweven.’ (Matthijs Glastra, juni 2020).

Met het kostersteam en het moderamen hebben we de zomerperiode geëvalueerd. Hoe ging het met veiligheid en hygiëne. Zijn de gemaakte afspraken reëel. Hoe verder na 1 september. Wat is het dan goed om te horen dat alles soepel verloopt en iedereen zich aan de afspraken houdt. Helaas kunnen we nog niet terug naar normaal, maar dat zal niemand verbazen.

 • Samen zingen kan nog steeds niet. We hebben geconcludeerd dat we daarmee een verkeerd signaal afgeven. De maatschappelijke context nodigt niet uit om als plaatselijke gemeente voorop te lopen. We blijven dus met een paar van te voren gevraagde gemeenteleden zingen. Daarvoor kun je je nog steeds als zanger opgeven overigens.
 • De opstelling van lezenaar, tafel en stoelen hebben we aangepast om de zichtlijnen te verbeteren en de viering gemeenschappelijker te maken.
 • Koffie/thee en ontmoeting: na de dienst nog even napraten met je buurvrouw/man kan weer. In papieren bekertjes wordt koffie of thee aangereikt op je zitplaats. Wie direct naar huis wil, verlaat de kerkzaal via de oude ingang of via de hal, afhankelijk van je zitplaats.

En dat alles om de 1,5 m afstand te borgen. Let daar ook op als je in de hal staat. We zien dat het ons moeite kost de 1,5 m zowel voor als na de dienst aan te houden. Overigens, wekelijks aanmelden voor een viering blijft voorlopig noodzakelijk (aanmelden@pknhuissen.nl). Je ontvangt op de zaterdag voor de dienst een bevestiging. Alle geldende afspraken zijn terug te vinden in de vorige Sjaloom! en op de website. Ze worden ook steeds meegestuurd bij de bevestiging na aanmelden.

Mits de 1,5 m gewaarborgd kan worden, kunnen kleinere bijeenkomsten tot nader order weer in het kerkgebouw worden georganiseerd. Per ruimte geldt een max. aantal personen. Zeer tot onze spijt kunnen we de koren nog niet ontvangen i.v.m. veiligheidsrisico’s.

Namens de kerkenraad, hou afstand, hou vol, heb het leven lief!

Ada van Arkel en Marja Huson-ter Avest


Uit de kerkenraad (juni 2020)

Op 20 mei jl. besloten we als ‘kerkenraad klein – coronatijd’ te onderzoeken hoe we kerk willen zijn na 1 juni 2020. Is het mogelijk om het kerkgebouw weer open te stellen mits aan alle voorwaarden kan worden voldaan. En met de intentie om een goede verbinding te hebben en te houden met zowel gemeenteleden die in het kerkgebouw aanwezig zijn als met gemeenteleden die noodgedwongen thuis meevieren.

Dat resulteerde in drie taakgroepen die zorgvuldig hebben onderzocht of het JA MITS een JA kan worden. Het PKN protocol en de richtlijnen van het RIVM vormen de basis.

 • De taakgroep ‘Hygiëne en Veiligheid’ focust op (on)mogelijkheden rondom zondagse vieringen.
 • De taakgroep ‘Reserveringen’ richt zich op de manier waarop het kerkbezoek moet worden gereguleerd, geregistreerd en bijgehouden.
 • Tot slot richt de taakgroep ‘Liturgie’ zich op nieuwe en bestaande vormen van vieren, invulling ervan met tekst, zang en muziek en hoe zich dit tot elkaar verhoudt. Zowel voor gemeenteleden die fysiek aanwezig zijn als degenen die thuis vieren.

Op 11 juni jl. komen we als voltallige kerkenraad bij elkaar. We zitten in de kerkzaal die is ingericht voor max. 30 personen op 1,5 m afstand van elkaar. [FOTO VIA RIA BERENDS] Het voorgestelde protocol en de werkwijze om behoedzaam en veilig het kerkgebouw voor de zondagse vieringen open te stellen vanaf 21 juni zijn het belangrijkste agendapunt. Unaniem werd het JA, MITS een volmondig JA! Er wordt ook positief gereageerd op de voorstellen van de taakgroep ‘Liturgie’ om gemeenteleden meer te betrekken bij de liturgie in een periode waarin er (nog) niet gezongen mag worden: zingen door 1 solist (later mogelijk 2 à 3); liederen kunnen worden voorgelezen in afwisseling met orgelspel van de melodie; liederen worden vooraf opgenomen; gebruik maken van bestaand opname materiaal. Vieringen krijgen een meer gemeenschappelijk karakter door mensen in te schakelen voor het lezen van teksten, schriftlezing, gedichten, voorbeden, etc.

Tot besluit van de vergadering hebben we het glas geheven. Op Klaas Nienhuis die zeer tot onze spijt afscheid neemt als voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Als voorzitter van de kerkenraad spreekt Ynke Faber waarderende woorden over zijn inzet en betrokkenheid aan de hand van de letters van zijn naam. Berend Smit bedankt hem vanuit het college en biedt een gepast cadeau aan. En we heffen het glas op het afgelopen jaar waarin we vanuit een gezamenlijk belang intensief en saamhorig onze taken hebben opgepakt en uitgevoerd. Niet in de laatste plaats om de vreugde van het elkaar weer in het kerkgebouw te kunnen ontmoeten ook al is het op gepaste afstand.


Uit de kerkenraad (corona juni 2020)

Kerkgebouw open

Vanaf zondag 21 juni a.s. ben je op zondagmorgen weer van harte welkom in het kerkgebouw. Mits je geen klachten hebt of onlangs nog onbeschermd contact hebt gehad met iemand met corona. Je moet je wel wekelijks van tevoren aanmelden via aanmelden@pknhuissen.nl. Dat kan tussen maandag en donderdag (uiterlijk 20.00 uur).

Op 11 juni jl. hebben we in de kerkenraad unaniem besloten om fysiek meer mensen in het kerkgebouw toe te laten. De meningen hierover zijn verdeeld maar hiermee geven we toch ook ruimte aan gemeenteleden die graag aanwezig willen zijn c.q. willen deelnemen aan de viering. En vanzelfsprekend blijven we doorgaan met de online viering via www.kerkomroep.nl. De invulling van de zondagse vieringen blijft daarom zo goed mogelijk afgestemd op de luisteraars thuis. Want samen gemeente zijn, staat voor ons voorop. Matthijs Glastra schreef al eerder in een (G)Een blad voor de mond:

Liturgie, de ontmoeting met God en elkaar dragen we als gemeenschap van gelovigen. Zowel thuis als in het kerkgebouw. Liturgie is niet iets van een dominee en organist en de gemeente die toeschouwt. Deelnemers aan de viering zijn nooit alleen de mensen die erbij zijn in het kerkgebouw. En het is ook niet waar dat je door alleen thuis mee te vieren een toeschouwer bent. Gelukkig loopt dit wonderwel door elkaar heen, is het met elkaar verweven.’

Op zondag 14 juni hebben we met kerkenraadsleden, lectoren, kosters en organisten proef gedraaid. Om ervoor te zorgen dat de afspraken die we hebben gemaakt om veilig, hygiënisch en behoedzaam samen te komen ook inderdaad kunnen worden gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in de volgende afspraken tot 1 september 2020:

 1. Bezetting: 30 personen per zondag (ook na 1 juli). Dit is incl. predikant, organist, 2 ambtsdragers, koster, lector, geluidsman/vrouw, coördinator. Totaal uit te nodigen overige gemeenteleden per zondag i.v.m. 1,5 m maatregel: 22. We volgen de richtlijnen van het RIVM
 2. Reserveren per zondag: (wekelijks tot uiterlijk donderdagavond 20.00 uur)
 • graag per mail aanmelden via aanmelden@pknhuissen.nl
 • telefonisch aanmelden via Marja Huson (06 20 53 59 46) of Ada van Arkel (06 44 72 05 55)
 • v.m. AVG regelgeving en veiligheid worden naam en e-mailadres geregistreerd
 • je ontvangt een bevestiging uiterlijk vrijdag 20.00 uur. Wanneer er sprake is van meer dan 22 gemeenteleden dan ben je als nr. 23 en hoger de volgende zondag als eerste aan de beurt.
 • Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de kerktaxi
 • Vanaf 9.30 uur ben je welkom
 1. Gebruik kerk(zaal):
 • Ingang via het Raadhuisplein. Je wordt verzocht voldoende afstand te bewaren. Bij binnenkomst zullen enkele vragen worden gesteld voordat je door mag lopen.
  • Handen ontsmetten met handgel (goed droog wrijven)
  • Aansluitend kun je doorlopen naar de kerkzaal (met jas, das, tas, paraplu, etc.). De garderobe wordt niet gebruikt evenals de toiletten (tenzij noodzakelijk).
  • Bij binnenkomst in de kerkzaal kun je als je dat wil een kaars aansteken
  • Aansluitend kies je een stoel waarbij we je vragen zo ver mogelijk door te lopen naar voren. De stoelen graag laten staan op/bij de stickers op de vloer en niet verschuiven.
 • Liturgie inclusief de liedteksten ligt klaar op de stoelen. We zingen niet! De liturgie graag meenemen na afloop.
 • Collecte: inzameling bij verlaten kerk. Er staat een schaal op de viertafel. De opbrengst wordt als volgt verdeeld: 2/3 t.b.v. de diaconie, 1/3 t.b.v. de kerkrentmeesters
 • Uitgang: je verlaat de kerk via de oude ingang als je aan de rechterkant in de kerkzaal zit, de andere helft verlaat de kerk via de hal. Er is geen koffie
 1. Overige:
 • Ontvangst aan de deur door Ada van Arkel als coördinator veiligheid en hygiëne; bij de ingang van de kerkzaal graag de aanwijzingen van de ambtsdrager opvolgen
 • De te gebruiken ruimtes worden voldoende geventileerd
 • Reinigingsdoekjes t.b.v. microfoon liggen op tafel voor ambtsdrager, predikant en lector
 • Het schoonmaakbedrijf zorgt wekelijks voor reiniging van toiletgroep, hal en kerkzaal

We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen de afspraken bijstellen indien nodig. Tot 1 september 2020 is het kerkgebouw open voor vieringen op zondagmorgen. Tot die tijd worden de ruimtes in het kerkgebouw tot nader order niet verhuurd of ter beschikking gesteld aan derden.


Uit de kerkenraad (corona – maart/april 2020)

Corona heeft ons kerkelijk leven (en dus ook ons vergaderrooster) behoorlijk omver geworpen. Half maart besloten we als moderamen eerst wel maar uiteindelijk toch niet de kerk open te stellen. Ondanks het advies dat je met minder dan 100 mensen bij elkaar mocht komen. Een ingewikkelde, lastige maar uiteindelijk goede beslissing. Maar dan… Het moderamen (Ynke Faber, Matthijs Glastra en Marja Huson) vergadert nu als kleine kerkenraad, dus aangevuld met de voorzitters van de colleges van diakenen (Ada van Arkel), kerkrentmeesters (Klaas Nienhuis) en werkgroep pastoraat (Wijchert de Wit). Zo inventariseren we de gevolgen van de coronacrisis en verkennen we onze mogelijkheden. Wat kan wel, wat kan niet… op basis van de landelijke richtlijnen.

Inmiddels hebben we via videobellen en/of op 1,5 m afstand in de pleinzaal een drietal kleine kerkenraadsvergaderingen gehad. Waar hebben we het dan over?

 • Een morgengebed in plaats van een kerkdienst, zondag om 10 uur. Zonder gemeenteleden maar wel via de kerkomroep te beluisteren. Niet het gebouw telt, maar bezinning en verbinding. Alleen de kleine kerkenraad, organist, koster en geluidsman zijn aanwezig. Ook de ingeroosterde gastpredikanten zijn bereid een morgengebed te houden.
 • Collectes: in ieder geval blijven we de spaaractie ‘Vooruit met de geit’ ondersteunen en enkele andere doelen. Daarover volgt binnenkort nadere informatie.
 • Thema Stille Week: Jona, Bonhoeffer, Jezus. De nieuwe Paaskaars brengen we pas binnen als we weer samen mogen komen. In de tussentijd staat er een ‘hulpkaars’ naast de oude. Via een pad van licht binnengebracht door diaken Ada van Arkel in de Paasnacht.
 • Pastoraat wordt meer functioneel dan relationeel. Bellen i.p.v. een kopje koffie drinken. De kaartenactie biedt troost en een verjaardagsbloemetje wordt aan de deur afgegeven. Ook heeft Matthijs pastorale ondersteuning aan geboden aan de huisartsenpraktijk.
 • Klokken van troost en hoop: we doen mee aan de landelijke actie en bieden tegelijk de mogelijkheid een kaars aan te laten steken in de kerk. Telefonisch door te geven aan Matthijs.

Uiteindelijk willen we laten zien dat ondanks Covid-19 het leven doorgaat. Dat we ruimte kunnen vinden voor verbinding en bezinning. Dat we binnen de richtlijnen van de overheid ons geloof kunnen vasthouden, versterken en vieren. Omdat het nog wel even zal duren voor we weer samen mogen komen zijn ook ‘(G)Een blad voor de mond’, de Zondagsm@il, Sjaloom!, de website www.pknhuissen.nl en Het Gemeentenieuws plekken waar we iets daarvan kunnen delen.

Vanaf 3 mei nemen ook een aantal lectoren weer de lezingen voor hun rekening. En zijn er steeds 2 ambtsdragers volgens rooster aanwezig. Huidhonger, social distancing, geen Gemeentecafé, geen vrijdagmiddaginloop…. Van harte hopen we dat dit allemaal weer opgepakt kan gaan worden. Wanneer? We volgen de ontwikkelingen en aan de hand daarvan besluiten we opnieuw wat kan en mag. Na elke persconferentie plannen we een kleine kerkenraad.


Uit de kerkenraad 13 februari 2020

Mensen hebben mensen nodig. Met deze tekst van Marinus van den Berg opent Peter Aagenborg de vergadering. En hij sluit de vergadering ook af, dit keer met een diaconaal getint verhaal. Een kleine bezetting deze avond. We vergaderen immers maar 2x per jaar voltallig. Alleen wanneer de begroting en de jaarrekening op de agenda staan. Elke vergadering beginnen we steevast met een toelichting en inhoudelijke afstemming n.a.v. mededelingen vanuit colleges en werkgroepen. Een efficiënte manier van werken waarin we elkaar op de hoogte houden van (bijna) alles wat er speelt in onze gemeente. Een kleine greep uit de onderwerpen die naar voren kwamen:

We zijn geroepen om de gemeente bij elkaar te roepen op de Dag des Heren. En er is een wereldwijde traditie om op zondag als kerk open te zijn. In 2021 valt 2e Kerstdag op een zondag. Dus is er een viering vinden we. En dan een met een duidelijke verbinding met kerstavond en kerstmorgen. Want wat is de betekenis van een zondagse viering? Een boeiend gespreksonderwerp!

En de brief voor de meegeregistreerden? Hebben we veel tijd besteed aan de aanspreekvorm zoals Matthijs in zijn overdenking van zondag 1 maart jl. aangaf? Zeker, want zorgvuldigheid is troef. Maar dat geldt nog meer voor de formulering van de vraagstelling. Een goede brief is het geworden. Nu de reacties afwachten. Wie wil er vriend worden?

‚Kleine gemeente lichter?‘ Een rapport van de PKN dat op de classis werd besproken, is mede aanleiding om over onze toekomst na te denken. Een krimpende kerk in relatie tot een pioniersplek. Wat kan, mag, wil je als kerk. Beantwoorden onze ontmoetingsmiddagen, filmavonden en andere activiteiten hier al aan? De moeite waard om over door te denken.

Sinds ongeveer een jaar starten we de vieringen als ambtsdragers en predikant met de gemeente in de kerkzaal. Niet meer afgezonderd in de consistorie met een kort gebed maar gezamenlijk met een (standaard) drempeltekst. Het is even wennen maar onze ervaringen zijn zeer positief. Transparant en open in het midden van de gemeente in een natuurlijk ritme van begroeting en ontmoeting. Met elkaar als ambtsdragers en gemeenteleden dragen we zo de viering. Dat blijven we zo doen en we roepen gemeenteleden op hier ook een rol in te nemen.

Tot slot: vergaderen is nuttig, zeker. Vijf keer per jaar een kleine kerkenraad, twee keer per jaar een voltallige. Maar ook twee of drie keer per jaar een Gemeentecafé. Ambtsdragers en gemeenteleden ontmoeten elkaar en gaan met elkaar in gesprek. Nadenken over wat ons bezig houdt en ànders vieren. Staat donderdag 2 april a.s. al in de agenda? Start 20.00 uur,  in de pleinzaal. Dit keer bereidt de werkgroep vieren de avond voor.


Uit de kerkenraad 12 december 2019

De kerkenraadsleden begroeten elkaar traditiegetrouw met een handdruk bij aanvang van de vergadering. Ria Berends sluit met de opening van de vergadering aan bij deze meer dan goede gewoonte door ‘Vrede zij met u’ te lezen van Toon Hermans. Een goed bericht is de goedkeuring van de begrotingen voor 2020. Vaste punten op de agenda zijn de mededelingen vanuit de diverse werkgroepen en commissies. Er wordt bij de agenda voor de kerkenraad een samenvatting per werkgroep van behandelde onderwerpen gegeven. Op die manier worden we efficiënt en snel geïnformeerd en is er voldoende tijd voor zo nodig een toelichting of advies.

Namens onze kerkelijke gemeente en vanuit de werkgroep pastoraat zullen Wijchert de Wit en Matthijs Glastra deelnemen aan de stuurgroep dementie van de gemeente Lingewaard. Matthijs is tevens verbonden aan het mantelzorgcafé.

Vanuit de classis hebben we een uitnodiging ontvangen voor een Ringactiviteit, d.w.z. een voorstel voor ontmoeting tussen de diverse gemeenteleden van kerken uit onze regio. De animo is helaas niet groot en onze suggestie is dan ook om veel meer op functionaliteit en in kleiner verband iets van en aan elkaar te laten horen en zien. Neem alleen al onze prachtige, opnieuw ingerichte kerkzaal. De herinrichting is overigens een steeds terugkerend onderwerp op onze vergaderingen. We werken nu toe naar een ‘werkinstructie’ voor de indeling van de kerkzaal en het gebruik van de geluidsinstallatie en beamer. We zijn blij met het nieuwe team dat beeld en geluid zal gaan verzorgen.

Met een positieve terugblik op de Cubaanse avond op het Gemeentecafé kijken we al weer vooruit naar het volgende Gemeentecafé. Noteer alvast de datum: donderdag 2 april 2020. De werkgroep vieren zal deze avond voorbereiden.


Uit de kerkenraad 31 oktober 2019

Met een bijna voltallige bezetting kwamen we op 31 oktober bij elkaar. De terugkoppeling vanuit de werkgroepen en colleges is een vast agendapunt en laat zien wat er zoal speelt en wordt gedaan door heel veel gemeenteleden in de volle breedte van kerk-zijn. In de werkgroep vieren werd gesproken over het dogmatisch taalgebruik in liturgie en liederen. Het creëert afstand en vraagt om een vrijere vorm. De liturgie bestaat uit vaste elementen (kyrië, begroeting en doop) en wisselende elementen (overweging en gebeden). In deze laatste past de actualiteit. De kerkenraad maakt de afweging om een vrijere form en/of formulering van vaste elementen spontaan hier en daar op te pakken. En constateert dat het een onderwerp is dat zich leent voor invulling van een volgend Gemeentecafé.

De nieuwe inrichting van de kerkzaal is nog niet af. Maar de belangrijkste onderdelen zijn geplaatst. Gaandeweg zullen er nog wat aanpassingen plaats vinden. We zullen de komende weken ons oor te luisteren leggen en reacties inventariseren.

LET OP: Begrotingen 2020 zijn te vinden op de website

De begrotingen van het College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters voor 2020 worden voorlopig goedgekeurd met dank aan en compliment voor Roelof Smelt, administrateur. In tegenstelling tot andere jaren worden de begrotingen niet in dit nummer van Sjaloom! opgenomen. U kunt op de website u de beide begrotingen inzien onder de kop ANBI bovenaan de startpagina op www.pknhuissen.nl. Wanneer u de begrotingen op een andere wijze wilt inzien dan kunt u uiteraard via de administrateur (administrateur@pknhuissen.nl) een exemplaar opvragen. Ook voor reacties en/of vragen kunt u bij hem terecht.


Uit de kerkenraad 25 september 2019

Eigenlijk was het een kleine kerkenraad. Maar de keuze voor het symbool van de gedachtenisplek was een reden om alle kerkenraadsleden bijeen te roepen. In de vorige kerkenraadsvergadering was nl. aan de commissie herinrichting kerkzaal gevraagd het ontwerp van de engel verder uit te werken en te komen met een concreet voorstel. Na een ontmoeting van Matthijs met de Pim van Dijk in Zutphen heeft de architect naast de ‘barokke engel’ nog twee andere engel-ontwerpen aangeleverd. Over deze drie ontwerpen heeft de commissie zich beraden. Daarbij kreeg geen van de ontwerpen de meerderheid van de stemmen van de commissieleden. Bij elk ontwerp ging het om een minderheid. Het ontwerp werd eerder een obstakel dan een geleidend symbool. In het gesprek ontwikkelde zich steeds meer de gedachte om af te zien van het formele besluit voor een engel.

Er zal in plaats daarvan een ‘lichtstraal c.q. oplichtende plek’ worden gemaakt.  Symbool van verbinden  – licht en donker – van bovenaf invallend licht dat naar ons toekomt. Zo kan iedereen in alle ruimte en openheid  gedenken. De symboliek van liturgie als beweging blijft volgens de commissie nog steeds bestaan: naast de tafel blijft de gedachtenisplek sterk uitnodigen om daarheen te bewegen. Gedachtenisplek en tafel zijn beide blikvangers in de ruimte. De kerkenraad gaat ondanks een lichte teleurstelling unaniem akkoord met het voorstel van de commissie om het ontwerp van de blauwe sterrenhemel in glas zonder een symbool uit te voeren.


Uit de kerkenraad 6 juni 2019

Op 6 juni jl. komen we voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar in een (bijna) voltallige bezetting. Roelof Smelt is als administrateur aanwezig i.v.m. de bespreking van de jaarrekeningen 2018 van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. De kascommissie bestaande uit Jan Willem van Donselaar en Cor Kaastra hebben zich hier kritisch over gebogen en een aantal aanbevelingen gedaan die we van harte overnemen. Met een compliment aan Roelof worden de jaarrekeningen voorlopig vastgesteld. In deze Sjaloom! een verkorte weergave.

Vanzelfsprekend is ook de voortgang van de nieuwe indeling van de kerkzaal onderwerp van gesprek. Het streven is om het uiteindelijke resultaat voor de gedachtenisdienst van 3 november a.s. gereed te hebben. We constateren dankbaar dat de inrichting weliswaar door gemeenteleden is opgebracht maar op deze manier ook weer wordt teruggegeven aan de gemeente. Het wordt door ons en voor ons gerealiseerd en is niet zomaar een projectje van de kerkenraad. De kerkzaal komt weer naar ons toe, wordt weer van ons. Daar zijn we oprecht blij mee.

Voor Jan Rietveld is het de laatste vergadering als diaken. Ynke Faber spreekt hem namens de kerkenraad toe voor zijn inzet en het gegeven en ontvangen vertrouwen. We sluiten het seizoen met een terugblik op een bewogen jaar af met een drankje en een hapje in de kelder.


Uit de kerkenraad – Gemeentecafé

Een terugblik op een zeer geslaagde avond. Uitermate gezellig tafelen in zeven groepjes van zes personen. De gesprekken verliepen geanimeerd. Er werd enthousiast en druk gediscussieerd aan de hand van een drietal stellingen. Ieder kon zijn  mening, ideeën en opvattingen kwijt. De stellingen:

Stelling 1 Verbinding

 In onze gemeente werken het college van diakenen en de werkgroep pastoraat steeds meer samen

 • De komende jaren zullen diaconie en pastoraat steeds meer dingen samen uitvoeren
 • De werkgroep pastoraat en het college van diakenen kunnen misschien wel helemaal samengaan

Stelling 2 Ontmoeting

In het pastoraat heeft heel lang het persoonlijke huisbezoek centraal gestaan. De kerk kwam bij de mensen thuis.

Met een kleiner wordende groep van ambtsdragers en pastoraalbezoekers wordt de beweging omgekeerd. Steeds meer zal de kerk de plek zijn waar we elkaar, in groepen, ontmoeten en in gesprek  gaan. 

 • Het zal niet anders kunnen, dus we gaan ons hiervoor inzetten (en natuurlijk, het persoonlijke pastoraat bij belangrijke momenten blijft bestaan)
 • Misschien hebt u andere ideeën? Elkaar vaker in thuisgroepen ontmoeten of…?

Stelling 3 Delen

De diaconie ontvangt vele verzoeken om ondersteuning. Soms worden aanvragen met een korte toelichting gepresenteerd, soms wordt aan een collecte een project verbonden (Rodolfo, lepra).

 • Ik vind het fijn dat we ons beperken tot een paar projecten. Nu zijn er te veel goede doelen waarover we onze aandacht en geld moeten verdelen
 • Ik vind het fijn dat er bij een project aan gemeenteleden wordt gevraagd actief iets te doen (kaart schrijven, thuis sparen voor een geit, kleding inzamelen) en ik ben bereid om aan deze activiteiten mee te werken

De stellingen waren bedoeld om te peilen of de weg waarop we ons bewegen een goede manier is om gemeente-zijn vorm te geven. Het algemene beeld van de avond was (h)erkenning en instemming. Een bevestiging om in harmonie de ingeslagen weg te vervolgen.

Veel van de aanwezige gemeenteleden dragen actief een steentje bij aan het functioneren en zijn betrokken en bevlogen. Als dingen niet kunnen zoals het moet, dan moet het zoals het kan. Pastoraat gaat vooraf aan diaconaat en is kerkordelijk gescheiden. Tegelijkertijd kunnen beide niet zonder/los van elkaar functioneren. Intensievere samenwerking is een goede zaak.

Pastoraat is vaak min of meer onzichtbaar, functioneert dikwijls op de achtergrond. Persoonlijk contact is belangrijk. Dat kan ook in een gemeentecafé maar bij voorkeur in een op een situaties. Diaconaat is steeds meer zichtbaar. Er is een grote voorkeur voor kortlopende diaconale projecten met een duidelijke afbakening. Gewoon iets kunnen doen, een eenvoudige bijdrage kunnen leveren anders dan financieel wordt heel positief ervaren.

Het volgende Gemeentecafé is op donderdag 14 november a.s. Een Cubaanse avond die door de diaconie wordt georganiseerd. Om alvast te noteren!


Uit de kerkenraad 14 maart 2019

De kerkenraadsvergadering van 14 maart valt in de 40-dagentijd. Op al deze zondagen zagen we hoe verdriet er uit ziet via indrukwekkende foto’s van Erwin Olaf. In de Belgische kinderbijbel ‘Beginnen maar’ verwoordt een kind hoe het aan de ogen van iemand kan zien wat verdriet is. Psalm 25 zegt ‘steeds weer zoeken mijn ogen naar u’ terwijl Psalm 101 de nadruk legt op steeds weer elkaar ontmoeten en zingen. En met die laatste Psalm in gedachten bereiden we het Gemeentecafé van 11 april voor.

‘Hier gaan we voor’ vertalen we naar werkgroepen en colleges d.m.v. vijf stellingen tijdens een vijf-gangen-diner. We mogen vieren in een opnieuw ingerichte kerkzaal, genieten van en met elkaar als kerkelijke gemeente, delen van wat we hebben en wat we elkaar en anderen te bieden hebben, troost vinden bij elkaar en met elkaar en ook ruimte geven aan betrokkenheid en bewogenheid.

Als we dan in de (voltallige) kerkenraadsvergadering van 25 april  terugblikken op het Gemeentecafé dan wordt dit bepaald door een gevoel van grote dankbaarheid. Dankbaarheid omdat de nieuwe inrichting van de kerkzaal goed is ontvangen. Een vierruimte waar gedenken een duidelijke plaats krijgt. Waar positief en in harmonie gereageerd werd op de boeiende presentatie door Berend Smit, namens de kerkenraad. En het was geweldig om met ruim 40 gemeenteleden te eten en te praten en waarbij ook een duidelijk accent op gezelligheid lag.

Onze multifunctionele ruimte krijgt een nieuw gezicht

De overgang van hal (sociale ruimte) naar ruimte om elkaar en God te ontmoeten wordt verbeterd door de stoelen in de kerkzaal wat op te schuiven. Daarmee wordt ruimte gecreëerd om in de rechterhoek de gedenkplek te plaatsen. Een kast met daarboven een blauwe achtergrond, het heelal met daarop kruisjes waarop namen kunnen worden geschreven. In de linkerhoek komt eenzelfde kast voor de ‘oude bijbel’. Het doopvont wordt naar achteren en het orgel wordt naar voren verplaatst. De totale ruimte gaat zo opnieuw ademen en doet recht aan een ruimte waar je stil kunt zijn, kunt gedenken, ontmoeten en vieren.

De architect, kerkinrichter eigenlijk, Pim van Dijk heeft een eigen visie. Onze kerk was een eerste project van hem in 1995. Spiritualiteit en kerk is meer dan zien en horen; het is ook proeven met al je zintuigen. Wanneer dit met elkaar in balans is, ontstaat er rust, word je stil, adem je en kun je zeggen ‘God, wat is dit mooi’. Naar de kerk ga je voor ontmoeting rondom woord en tafel, voor gebed en zingen. De gedenkplek is onderdeel van het geheel en de entree van de kerkzaal mag een ‘treuzelplek’ zijn voor het beleven van ruimte en liturgie. Een overgang van ontmoetingsruimte naar vierruimte waar (door het opschuiven van de stoelen) ruimte voor een gedenkplek ontstaat.

Het is een sterk ontwerp waaraan door Pim van Dijk het symbool van een engel is toegevoegd. Gedachtenis nodigt uit om een beweging te maken: de verbinding tussen hemel en aarde, tussen verdriet en hoop, dood en leven. Een afbeelding van een duif als tweede optie behoort tot de mogelijkheden.  Een symbool voor zondvloed, dood, nieuw leven, nieuw begin. In de volgende kerkenraadsvergadering nemen we hierover een besluit.


Uit de kerkenraad

Op donderdag 24 januari jl. komen we als kleine kerkenraad samen. En we begroeten een gast. Fabian Polman. Hij is als toehoorder aanwezig. De opening wordt verzorgd door Peter Aagenborg met een lied van Sytze de Vries ‘Wij mogen hier opnieuw beginnen’. Vanuit de colleges en werkgroepen worden o.a. over de volgende onderwerpen gesproken:

 • Het programma voor de ontmoetingsmiddagen is gereed. Meer hierover op het prikbord in de hal. Daarnaast worden er in de veertigdagentijd en de adventsperiode een Paas- en kerstviering op de maandagmiddag georganiseerd. In de voorbereiding van de paascyclus wordt door het college van diakenen en de werkgroep pastoraat samen opgetrokken. In de veertigdagentijd worden spaardoosjes uitgereikt voor de actie ‘Vooruit met de geit’.
 • Nieuwe werkwijze bijzondere collecten wordt meegenomen in de actie Kerkbalans en is tevens op de website pknhuissen.nl te vinden.
 • De organisten hebben het voortouw genomen om door het jaar heen per liturgisch gegeven te zorgen voor een gevarieerd gebruik van het liedboek. Reacties en suggesties vanuit de gemeente zijn van harte welkom.
 • De vacaturecommissie is naarstig op zoek naar een diaken/penningmeester.
 • Het Gemeentecafé d.d. 11 april a.s. van ongeveer 18-21 uur staat in het teken van ontmoeten en vieren. Tijdens een ‘vijf-gangendiner’ gaan we in gesprek. Meer hierover leest u elders in dit nummer. Graag doorgeven of je komt via scriba@pknhuissen.nl. Het volgende gemeentecafé, 14 november a.s., zal in het teken van Cuba staan.
 • De kerststallentocht trok dit jaar opnieuw (te) weinig bezoekers naar onze kerk. We besluiten niet meer mee te doen aan dit op zich goede initiatief.

Peter Aagenborg sluit de vergadering met een ludiek en komisch verhaal over een pastoraal bezoek van een predikant (citaat uit Openbaringen) en de reactie van het betreffende gemeentelid daarop (citaat uit Genesis).


Uit de kerkenraad 13 december 2018

Op donderdag 13 december opende Ruud Viëtor de kleine kerkenraadsvergadering met een notitie van de PKN uit 2012 over de visie van de kerk. Vanuit de werkgroepen en colleges werd o.a. het volgende besproken:

 • Werkgroep pastoraat: er wordt gezocht naar mogelijkheden voor het naar Huissen halen van de voorstelling van het Dementietheater. Daarnaast zijn er nieuwe ontmoetingsmiddagen gepland (zie agenda).
 • College van diakenen: de looproute bij tafelvieringen is gewijzigd, organisatie van de ouderenviering kerst, collectedoelen 2019 en de kalender voor advent en 40-dagentijd zal via een intekenlijst worden besteld.
 • College van kerkrentmeesters: er is een mondelinge toezegging van de gemeente Lingewaard over het verkeersplan. De kerk blijft op zondag per auto bereikbaar. De organisatie rondom de actie Kerkbalans is gereed. Het perceel grasland is openbaar aanbesteed vanwege transparantie en inmiddels verkocht aan de hoogste bieder.
 • Werkgroep vieren: tijdens de advents- en 40-dagenperiode is de stilte voor de dienst liturgisch bepaald. Dat wil zeggen er is geen orgelspel voor de dienst en geen gloria i.v.m. de tijd van inkeer en voorbereiding op de komst van God in ons midden. Ontmoeting zou hieraan ondergeschikt moeten zijn.
 • (Werkgroep) leren en beleven: nieuwe gespreksgroepen zullen worden geïnitieerd via de werkgroep pastoraat. Uitgangspunten zijn o.a. ontmoeting, geloof en levensvragen.
 • Moderamen: inmiddels is het predikantenbord in ere hersteld en zal worden opgehangen in de consistorie.

Voor wat betreft de Classis hebben we gesproken over de organisatie en het doel van de Ring, v/h classisgemeenten. Onze voorkeur gaat uit naar ontmoeting via buurgemeenten i.p.v. via de Ring. Marja Huson is een van de vier afgevaardigden vanuit de ‘oude classis’ naar de Classis Gelderland Zuid & Oost. Door de nieuwe landelijke structuur lijkt e.e.a. verder van ons af te staan. Vanuit de Classicale Vergadering zal steeds een terugkoppeling worden gegeven in de kerkenraad. Matthijs Glastra is via de werkgemeenschap van predikanten betrokken bij de classis. Vanuit missionair perspectief zijn destijds pioniersplekken gestart. Men vraagt zich nu af of bijv. kan worden gedoopt in een kring van mensen die geloven zonder dat daar een predikant aan te pas komt. Of cola en chips in de kroeg als avondmaal… Een mozaïek aan kerkplekken geeft wat ons betreft nieuwe impulsen en ruimte. Het laat mensen tot hun recht komen. Als dat gebeurt in de geest van kerk-zijn kan dat zonder regels. Betreffende de keuze voor inzegenen of zegenen van een levensverbintenis tussen mensen van gelijk geslacht classis en synode zullen we duidelijk stelling nemen. In een reactie namens onze gemeente op de brief van praeses René de Reuver zullen we ons onbehagen, onze teleurstelling en verbazing te kennen geven.

Het gemeentecafé op 11 april a.s. zal in het teken staan van concretisering van ons beleidsplan via werkgroepen en colleges. Noteer vast de datum en het tijdstip: 18.00 – 21.30 uur. De bedoeling is dat we als gemeenteleden samen eten en samen praten over wat we de komende vier vijf jaar gaan doen. Uiteraard gekoppeld aan de mogelijkheden in onze gemeente. Na het gedicht van Jesse Kersten ‘Houd je hoofd omhoog… bewaar de hoop’ van Klaas Nienhuis sluit Ynke Faber de vergadering.


Vanuit de kerkenraad 8 november 2018

Op 8 november kwamen we bijna voltallig bij elkaar. Na het welkom door Ynke Faber opent Matthijs Glastra namens de werkgroep pastoraat met een lied van Willibrord. De slotzin luidt ‘wie geloven durft, trek mee!’ (zie achterzijde van Sjaloom! kerst 2018). Willibrord kwam na wat omzwervingen en pogingen tot kerstening terug in het kleine seculiere Nederland waarin het christelijke verhaal niet door iedereen gedeeld wordt. Hij constateerde 1300 jaar geleden al ‘geloof heeft te maken met geduld en een lange adem’.

Toelichting en inhoudelijke afstemming n.a.v. mededelingen vanuit colleges en werkgroepen:

 • Werkgroep pastoraat: het bezoek aan nabestaanden volgens de nieuwe orde verloopt goed en wordt gewaardeerd. Komend jaar zal een nieuwe ronde ontmoetingsmiddagen worden georganiseerd. De opzet van een dementienetwerk komt langzaam maar zeker op gang. Er is enige aarzeling bij de inzet van onze kerk als vergader- of ontmoetingsruimte.
 • College van diakenen: de suggestie vanuit de werkgroep vieren om de looprichting bij de tafelviering aan te passen, wordt opgepakt. Het thema voor advent en kerst is ‘hoop(vol)’ en zal ook leidend zijn voor de ouderenmiddag. Ook dit jaar zal een kerstkaartenactie voor Rodolfo worden gehouden. Voor 2019 is een nieuw collectedoel gekozen, nl. Mensenkinderen (kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië/mensenkinderen.nl).
 • College van kerkrentmeesters: er is een advertentie geplaatst in Hét Gemeentenieuws t.b.v. de verkoop van een halve hectare grond. Berend Smit is nog in overleg met de gemeente Lingewaard over de afsluiting van het centrum in de weekenden i.r.t. de bereikbaarheid van de kerk voor onze taxidienst.
 • Werkgroep vieren: aan de orde kwamen de looprichting bij de tafelviering t.b.v. devotie; het voorstel van de organisten voor een jaarorde vieringen met specifieke basiselementen per periode en de inzet van het liedboek over de volle breedte. Over het algemeen worden de vieringen als zeer positief ervaren. Voor de kliederkerk (4x per jaar) wordt gezocht naar extra mensen.
 • Werkgroep leren en beleven: de bemensing stuit op verlegenheid en schroom maar er zijn desondanks mooie initiatieven voor de periode januari tot mei 2019. Houdt hiervoor de aankondiging in Sjaloom! in de gaten. Bestaande gespreksgroepen (BAG) kunnen ook als onderdeel van ‘leren en beleven’ worden gezien. Matthijs Glastra zal de vier bestaande groepen komende maand bezoeken.
 • Moderamen: digitaal collecteren voor verjaardagsfonds vraagt ondanks alles toch om het onderzoeken van mogelijkheden om het bezoekwerk weer op te pakken, bijv. via de werkgroep pastoraat. Op zondag 2 december luiden we als Groene Kerk de (nood)klok voor ons klimaat om 2 voor 12. Een Greenpeace initiatief dat door KerkinActie en netwerk Groene Kerken wordt gesteund. Daarnaast worden de mogelijkheden voor meewerken aan ‘Tafels van Hoop’ onderzocht.
 • Overige: de vacaturecommissie is op zoek naar een penningmeester voor het college van diakenen en leden voor de werkgroep pastoraat. Daarnaast zijn we nog op zoek naar een redactielid Sjaloom!

Vervolgens komen de begrotingen 2019 van de beide colleges ter sprake. Onder voorbehoud van reacties vanuit de gemeente worden beide begrotingen goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan de administrateur en beide penningmeesters. In dit nummer vindt u een toelichting en samenvatting.

Tot slot bespreken we het verslag van de brainstormsessie van het college van kerkrentmeesters in relatie tot het beleidsplan 2017-2021 (mindmap c.q. beleidsplan in schema). De bijeenkomst heeft geresulteerd in een helder visiestuk dat de toekomst ‘dicht-er-bij’ haalt. Het eerste deel betreft onze financiële situatie richting de toekomst. Het tweede deel gaat over zingeving. Het stuk kan een handreiking zijn om ‘dicht-er-bij’ concreet te maken, ook in de overige colleges, werkgroepen en commissies. Wordt vervolgd.

De vergadering wordt gesloten met een dankgebed vanuit de door Matthijs Glastra bijgewoonde Willibrord-bijeenkomst: ‘wat wij in Willibrord prijzen, moeten wij in ons eigen leven waar maken’.


Vanuit de kerkenraad 27 september 2018

De eerste kerkenraadsvergadering na de zomerperiode werd gehouden op 27 september jl. Een kleine kerkenraad dit keer (met een afvaardiging vanuit de colleges en werkgroepen). Na het welkom door Ynke Faber opent Willianne Langeweg de vergadering met een prachtig gebed van Toon Hermans: Middelpunt.

Goede wijn behoeft een krans! We beginnen de vergadering met een terugblik op het afgelopen jaar. De titel van het boekje ‘Goede wijn behoeft een krans’ van Jan Hendriks nodigt uit om een gouden moment te noemen. Dus niet de focus op wat kan beter. Nee, wat was jou meest inspirerende moment. En dat levert heel veel mooie reacties op. Zoals de ontmoetingsmiddag met volkdansmuziek en zitdans; de ouderenvieringen en de positieve reacties erop; de wereldlunch; blij te zijn bij deze gemeente te horen; gemeentecafé als prachtige ontmoetingsplek; de heisessie ‘toekomst, geloof, hoop en liefde’ van het college van kerkrentmeesters; bijzondere vieringen met o.a. het vierkant in de kerstnachtdienst: een plek waar je binnen mag stappen en mag zijn wie je bent. En wat vervolgens terugkomt in de Passion, de Paascyclus en het spoor van licht bij een pelgrimstocht. Verbindende activiteiten en gebeurtenissen die ons blij maken en inspireren. Dat willen we niet alleen vasthouden maar ook (‘wijd verbreid’) voortzetten.

Toelichting en inhoudelijke afstemming n.a.v. mededelingen vanuit colleges en werkgroepen:

Werkgroep pastoraat: de verdiepende vergadering rondom gebed wordt als zeer positief ervaring. Het betrof een inhoudelijke bezinning een handreiking t.b.v. de afsluiting van een bezoek met ene gebed.

College van kerkrentmeesters: de in deze vergadering genoemde uitschrijvingen komen voornamelijk voort uit het opschonen van het ledenbestand. Een compliment voor het college van kerkrentmeesters is hier dan ook op zijn plaats. Willianne Langeweg sluit de vergadering af met een gedicht uit Kerk in Actie, Medemens, ‘Waar twee of drie…’


Vanuit de kerkenraad juli 2018

In de afgelopen zomerperiode is de kerkenraad niet meer bij elkaar geweest. Donderdag 14 juni was onze laatste vergadering. Eind september komen we voor het eerst weer bij elkaar. Tot die tijd wordt er al weer veel werk verzet in de colleges en werkgroepen. In het vorige verslag gaf ik aan dat de nieuwe werkwijze voor inning van bijzondere collectes en giften in dit nummer zou worden toegelicht. Dit laat nog even op zich wachten.

Op zaterdag 1 september a.s. wordt/is dr. Jaap van Beelen bevestigd als classispredikant van de classis Gelderland Zuid en Oost. Trouw, 8 juni 2018: Voor de functie van classispredikanten is gezocht naar mensen die overweg kunnen met alle kerkelijke geledingen, van vrijzinnig tot streng in de leer. De commissies zijn daardoor vaak uitgekomen bij mensen ‘in het midden’.

Jaap van Beelen (60) kent zijn nieuwe werkgebied als zijn broekzak. Hij is al sinds 2000 kerkbestuurder in deze regio. Hij is nu regionaal adviseur van de besturen (classicale vergaderingen) van Veluwe, Overijssel, Flevoland én Gelderland Zuid en Oost, een functie die met de nieuwe organisatie vervalt. Van Beelen heeft voor dit werkgebied gekozen vanwege de ‘kerkelijke breedte’ en de ‘mooie diversiteit in geloofsbeleving’. Eerder dit jaar zei hij in het Reformatorisch Dagblad, nog niet te weten of hij zou solliciteren. Dat kon hij doen, zei hij, ‘maar het kan ook goed zijn dat God mijn weg anders leidt’. Preken noemde hij ‘zijn eerste roeping’.

De classis is de schakel tussen plaatselijke gemeenten en de landelijke kerk. Ze vaardigt mensen af naar de synode, die meenemen wat in de gemeenten leeft en terugbrengen wat in synode is besproken. Een belangrijke taak van de classicale vergadering is het bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten. In de classicale vergadering ontmoeten de gemeenten elkaar en worden ze ervan doordrongen dat ze tot het bredere verband van de kerk behoren: als gemeenten zijn we samen kerk.

Op die manier ziet de classicale vergadering erop toe dat gemeenten ‘bij de les’ blijven, dat ze hun roeping en taak nakomen. Zo nodig biedt ze hun daarbij advies en hulp.  Bovendien is de classicale vergadering verantwoordelijk voor kerkvisitatie, opzicht, behandelen van beheerszaken en van bezwaren en geschillen voor de gemeenten binnen haar classis. (Bron: website PKN)


Verslag vanuit de kerkenraad – 26 april 2018 en 14 juni 2018

De aprilvergadering is een van de twee jaarlijkse kerkenraadsvergaderingen waarbij in principe alle ambtsdragers aanwezig zijn. Voor Peter Aagenborg en Mariëtte van Herwijnen is het de eerste keer na hun bevestiging als ambtsdrager. We beginnen de avond met een heldere presentatie van de architect over de evt. herinrichting van de kerkzaal. Het uitgangspunt is het creëren van een multifunctionele ‘heilige’ ruimte met een gedenkplek als vast element. Het zorgvuldig ontworpen totaalconcept wordt unaniem aanvaard. Dat betekent dat de kerkrentmeesters de opdracht krijgen het concept verder uit te werken en zo spoedig mogelijk met een financieel onderbouwd stappenplan te komen. Aansluitend worden in deze vergadering o.a. de jaarrekeningen 2017 van de beide colleges vastgesteld. Tevens wordt de beschrijving van alle werkgroepen, bijlage bij de Plaatselijke Regeling Huissen 2017, vastgesteld evenals het strategisch beleidsplan voor de komende vijf jaar. Het beleidsplan wordt gepresenteerd in de vorm van een mindmap. Het thema is  ‘Dicht-er-bij’. Werkgroepen en colleges laten hiermee zien waar ze mee bezig zijn en wat de komende vijf jaar centraal staat.

In de junivergadering wordt de opdracht aan het college van kerkrentmeesters nader besproken aan de hand van een raming van kosten. Na de conceptuele fase zullen de kosten per post worden geanalyseerd en zal een plan van aanpak worden opgesteld. Er wordt besloten om in drie fases de herinrichting van de kerkzaal aan te pakken en uit te laten voren tegen minimale kosten. Vervolgens wordt het voorstel voor inning van bijzondere collectes en giften besproken en goedgekeurd. Hierover leest u meer in dit nummer. Ook de privacywetging komt aan de orde.

Privacywetgeving

Door het moderamen zijn al een aantal stukken via de PKN aangereikt t.a.v. de AVG – privacywetgeving. Via het website-overleg, lees communicatiecommissie, zal e.e.a. verder worden uitgewerkt. Op dit moment heeft de privacywetgeving consequenties voor:

 • Zondagsm@il: omdat dit een intern communicatiemiddel is, mogen namen en adressen worden vermeld. Inmiddels is een aantal keren gemeld dat evt. bezwaar hiertegen kan worden gemeld bij de redactie.
 • Sjaloom!: in het blad zelf kunnen mutaties worden opgenomen mits het voor eigen gemeenteleden is bestemd. Voor publicatie op de website en verspreiding buiten de eigen gemeente moeten adresgegevens worden verwijderd.
 • Afkondiging bij welkom in de dienst: bij de bestemming van de bloemen worden de namen zonder de adresgegevens genoemd. De dienst is nl. te beluisteren via internet (kerkomroep.nl) en daarmee openbaar.
 • Overige pastorale gegevens worden alleen na toestemming via navraag van predikant of pastoraal werker genoemd of beschreven.
 • Ledenadministratie: dit is afgedekt op basis van de landelijke richtlijnen via de PKN.

Gemeentecafé d.d. 17 mei 2018

We kijken met veel plezier terug op een zeer geslaagde avond. Er was veel ruimte om elkaar te ontmoeten en ieders inzet te waarderen. Er werd gezongen door The Voices, een koor o.l.v. Shelly Goes. Onze gemeentedichter Leo Scheltinga droeg een aantal gedichten voor. Er kon worden gebiljart en gedart en uiteraard was ‘spijs en drank’ in ruime mate aanwezig. Tussen de optredens van The Voices en Leo bespraken we kort het beleidsplan voor de komende vijf jaar. Er werden waardevolle suggesties gegeven die vervolgens verwerkt zijn. Tot in de kleine uurtjes werd er geanimeerd met elkaar nagepraat. Kortom, noteer vast de volgende datum voor het gemeentecafé: donderdag 15 november 2018.

Classis Gelderland Zuid en Oost, verslag eerste vergadering van de Ring Nijmegen

Vanuit de oude classis Nijmegen zijn vier afgevaardigden benoemd naar de nieuwe Classis Gelderland Zuid en Oost. Dit zijn ds. Ella Kamper van de Protestantse Gemeente te Driel, ds. Marco Noorderijk van de Hervormde Gemeente Andelst-Zetten, Luuk de Blois van de Protestantse Gemeente Malden en ondergetekende namens onze gemeente. Op 29 mei jl. hebben zij het initiatief genomen om een eerste oriënterende bijeenkomst te organiseren voor de Ring Classis Nijmegen. Ook Peter Aagenborg was hierbij aanwezig. In de vergadering is de modelregeling voor de Ring vastgesteld. Om de activiteiten in de Ring te kunnen organiseren worden gemeenteleden gevraagd voor steeds één jaar deel te nemen aan de stuurgroep. De stuurgroep organiseert vanaf 2019 (een of meer) jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomsten. De Hervormde Gemeente De Rank te Zetten heeft inmiddels toegezegd. Daarnaast worden nog twee ambtsdragers dan wel gemeenteleden gevraagd deel te nemen. Vanuit de beide werkgemeenschappen heeft een predikant een adviserende rol.

Voor 2018 staan de volgende ontmoetingsbijeenkomsten van de Ring gepland:

 1. De Protestantse Gemeente te Driel organiseert een theaterdienst met de Damascus hip hop groep (https://damascushiphop.nl/). De muziek van Damascus spreekt een breed publiek aan, de inhoud van de nummers is gevarieerd. Van creatieve doordenkers tot aangrijpende persoonlijke verhalen, van gevatte oneliners tot luchtige feelgood muziek. Bij alle members van Damascus staat God centraal in het leven. Hun geloof vormt dan ook een bron van inspiratie voor de teksten, net als ontelbaar veel andere zaken. Nadere informatie volgt.
 2. De Hervormde Gemeente De Rank in Zetten organiseert op 6 oktober 2018 een symposium ‘Kansen voor de kerk’. Tijdstip: 14.00 – 20.30 uur. Gemeenteleden en/of ambtsdragers zijn van harte welkom.

Verslag vanuit de kerkenraad maart 2018

Begin maart stond een kerkenraadsvergadering gepland met alleen de vertegenwoordigers vanuit de werkgroepen en colleges. Bij de voorbereiding constateerden we dat we een zeer beperkt aantal agendapunten hadden. M.a.w. die tijd kunnen we net zo goed inzetten voor een moderamenvergadering ter voorbereiding van het beleidsplan 2018-2023. Wel hebben we kerkenraadsleden gevraagd bij interesse aan te sluiten. Met een klein groepje hebben we op deze manier input verzameld hoe we de komende vijf jaar gestalte geven aan ons gemeentezijn. Deze uitgangspunten en plannen hebben we verzameld en als mindmap vormgegeven. In de voltallige kerkenraad van 26 april wordt het beleidsplan ter vaststelling aangeboden.

Het hart van de mindmap wordt gevormd door het woord DICHT(ER)BIJ. Een woord dat ook toekomst oproept en waarin begrippen rondom geloven doorklinken, zoals bijvoorbeeld toegankelijkheid, onderlinge verbondenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar, diversiteit, verdieping en dichtbij je zelf blijven. Met daarbij in het achterhoofd de vele activiteiten waarvoor vele gemeenteleden zich inzetten en waar vele gemeenteleden en soms ook anderen aan deel nemen. Publicatie via poster, website en Zondagsm@il volgt na vaststelling.

Verslag van de laatste vergadering van de Classis Nijmegen

Op zaterdag 14 april jl. waren afgevaardigden van kerkenraden en gemeenteleden uitgenodigd voor de laatste classicale vergadering. Matthijs Glastra, Anja van Donselaar en ondergetekende waren namens onze gemeente aanwezig. De feestelijke middag werd gehouden in het prachtige oude kerkje van Herveld. We ontmoetten elkaar rond half 2 met koffie of thee met daarbij letterlijk een koekje van eigen deeg. Elke gemeente had iets meegebracht of gebakken. Vanzelfsprekend trakteerden wij op Cubaanse koekjes.

Het werd een boeiende middag die begon met een drietal lezingen over de geschiedenis van 420 jaar Classis Nijmegen met aansprekende anekdotes, hoogte- en dieptepunten vanuit de diverse gemeenten. Aansluitend werd formeel de laatste vergadering gehouden met daarin o.a. het vaststellen van de jaarrekening 2017 en de opheffing van de classicale vergadering. Met de uitnodiging voor deze vergadering was een prijsvraag uitgeschreven. Er werd gevraagd om ideeën aan te reiken hoe we vorm kunnen geven aan ‘met elkaar meeleven’ in de nieuw te vormen ring van gemeenten uit de Classis Nijmegen. De twee ingediende voorstellen werden elk gehonoreerd met een bedrag van €500. Beide voorstellen, een ‘Symposium over hoe kerk te zijn’ en een ‘Viering met de Damascus hiphop groep’ gericht op jongerenwerk, zullen dit jaar nog worden uitgevoerd.

Tot slot werd er een ‘dankstond’ gehouden met prachtige liederen en teksten en waarin voorbede werd gedaan voor alle gemeenten. De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje. Het was een boeiende middag die in het teken stond van gedenken, vieren en bovenal ontmoeten. Van 79 naar 11 classis betekent dat de ontmoeting tussen de gemeenten in het vervolg via de ring (voor onze gemeente v/h classis Nijmegen) plaats zal vinden. Dit zal vanuit de kerkenraden (moeten) worden geïnitieerd.


Verslag vanuit de kerkenraad van januari 2018

De kerkenraad is verheugd met de toezegging van Peter Aagenborg om het ambt van diaken op zich te nemen. Bij geen bezwaar zal hij op 4 maart a.s. worden bevestigd. De afgelopen twee keer hebben we steeds met een afvaardiging vanuit de werkgroepen en colleges vergaderd. Deze werkwijze bevalt ons tot nu toe goed. Daarbij rees de vraag op of het verslag van de voltallige kerkenraad vast kan worden gesteld in de kleine kerkenraad. We hebben afgesproken dat op- en/of aanmerkingen n.a.v. het verslag van te voren kunnen worden doorgegeven aan het moderamen. Tijdens de december- en januarivergadering passeerden de volgende zaken de revue:

 • Werkgroep pastoraat: het thema voor groothuisbezoek wordt ‘gelukkig leven’. In 2018 worden een viertal ontmoetingsmiddagen georganiseerd op de maandagmiddag. Houd hiervoor de agenda in de gaten. Meet & Greet bijeenkomst voor nieuw ingekomen gemeenteleden was zeer geslaagd. Zo mogelijk zal dit ook voor andere doelgroepen worden georganiseerd.
 • College van diakenen: project kledinginzameling De Duif is succesvol en krijgt vervolg tot eind februari. Kerstkaartenactie Matanzas, Cuba, is geslaagd verlopen. Voor een project in Tanzania zal t.z.t. via Ria Berends via de Zondagsm@il actie worden uitgezet. Thema voor de 40dagentijd is ‘onvoorwaardelijke liefde’ (meer informatie elders in dit nummer).
 • College van kerkrentmeesters: de pleinzaalinrichting is op het schilderen van de muren na klaar. De actie Kerkbalans 2018 loopt voorspoedig. Nieuwe mogelijkheden voor betrokkenheid en registratie zullen worden onderzocht evenals voor digitaal collecteren en het verjaardagsfonds. Dit komt terug op de volgende kerkenraadsvergadering en zal zo mogelijk met Pasen worden geëffectueerd. Het voorstel voor de stiltehoek c.q. (her)inrichting van de kerkzaal zal op de voltallige kerkenraadsvergadering van 26 april a.s. worden gepresenteerd.
 • Werkgroep vieren: Data Taizévieringen 2018 staan gepland voor 25 maart, 1 juli en 25 november. Met ingang van de 40-dagentijd (18 februari ) zal het begin van de viering anders verlopen. Lees meer in het vorige nummer van Sjaloom! De IGEE dienst zal voortaan ‘Kom erbij dienst’ worden genoemd. De werkgroep vieren heeft de organisten uitgenodigd en met hen van gedachten gewisseld over spel, afstemming vieringen en bezetting tijdens hoogtijdagen.
 • Werkgroep leren en beleven: er wordt nog naar kandidaten gezocht.
 • De begrotingen van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen 2018 worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend. Ook worden de bijlagen met beschrijving per werkgroep/college voor de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 vastgesteld (met uitzondering van werkgroep leren en beleven).
 • Het verzoek om garantstelling voor de kosten (€6.000) van het theaterstuk ‘Dementie in het theater’ in de Theaterkerk te Bemmel zal breder worden uitgezet. Ondanks maatschappelijke betrokkenheid en ‘open kerk zijn’ is het, gezien onze tekorten, niet verantwoord hieraan tegemoet te komen. De Gemeente Lingewaard is bereid – bij de juiste aanvraag en op basis van een breder draagvlak – subsidie te verlenen. Wordt vervolgd.
 • Terugblik gemeenteavond: hoe willen we kerk zijn, hoe verder? De verzamelde memorykaarten geven input voor een strategisch meerjarenplan 2018-2023. Het moderamen maakt op basis daarvan een voorstel t.a.v. koers, ambitie en richting. Dit zal worden geagendeerd voor de kerkenraad van 26 april a.s.
 • Classis en Kerk 2025, deel III, de predikant. In dit nummer van Sjaloom! meer hierover.

Kerk 2025 – Waar een Woord is, is een weg

Waar staan we nu. Een korte terugblik. De essentie van het rapport gaat om de hoop dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn. De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland – en dus ook van de gemeenten – gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het geloof.

In november 2016 werd het eerste deel van de kerkordelijke voorstellen door de generale synode behandeld en vastgesteld. Dit betrof de thema’s ‘kerk zijn met elkaar’ (de vorming van 11 i.p.v. 79 classes en de classispredikant) en de kerkelijke presentie (vormen van gemeente-zijn, samenwerking, nieuwe gemeenten, opheffing van gemeenten). Het tweede deel van de kerkordelijke voorstellen betreft de vereenvoudiging van kerkordelijke regelgeving, beheer en kerkelijke rechtspraak. Het derde deel behandelt de mobiliteit van predikanten. Op 1 mei 2018 treedt de nieuwe kerkordelijke regelgeving in en is de classicale herindeling een feit. Dat betekent dat we vanaf dan onderdeel uitmaken van de Classis Gelderland Zuid en Oost. De huidige classis wordt dan een ring van gemeenten binnen deze classis.

Over deel III heb ik als afgevaardigde van de oude (en van de nieuwe) classis een tweetal informatieavonden bijgewoond.

Ten eerste Kerk 2025, deel III de predikant: de bijeenkomst op 10 januari 2018 gaf een heldere toelichting op het door de synode goedgekeurde concept. Naar aanleiding daarvan hebben we als kerkenraad het reactieformulier ingevuld aan de hand van 5 kernpunten, nl.

 1. Taak van de classis om samenwerking gemeenten te bevorderen akkoord, maar kan leiden tot taakverzwaring voor het moderamen van de classis.
 2. Taak van de kerkenraad om samenwerking te zoeken. Akkoord mits er mogelijkheden zijn binnen èn buiten de huidige ring, gezien de toch wel grote tegenstellingen in geloofsopvatting tussen de diverse gemeenten.
 3. Beroepingswerk met aandacht voor voldoende omvang werktijd en/of zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking is onvermijdelijk.
 4. Verruiming van mogelijkheden voor werktijdvermindering i.r.t. financiële tekorten moet worden gerealiseerd in goed overleg tussen predikant en gemeente. De vraag is of de financiële gevolgen voor de landelijke kerk en/of plaatselijke gemeenten inzake wachtgeld, daarbij rekening houdend met krimp, voldoende zijn onderbouwd.
 5. Toevoeging regeling ontheffing op eigen verzoek na tenminste 12 jaar o.b.v. gezamenlijk verzoek van kerkenraad en predikant kan alleen mits dit recht doet aan beide partijen.

Overall ondersteunen we dus de wijzigingen. Op 27 februari a.s. zijn Matthijs Glastra en ondergetekende aanwezig op de laatste classisvergadering in de oude structuur. Op deze vergadering zal worden geconsidereerd.

Ten tweede de ‘Ronde van elf’ met scriba René de Reuver d.d. 16 januari 2018 in De Kandelaar in Arnhem: een goedbezochte bijeenkomst (plm. 120 deelnemers) met zeer algemene informatie over de nota Kerk2025. De enigszins warrige presentatie van PKN scriba René de Reuver was met name interessant voor kerkleden die minder goed op de hoogte zijn van de hierboven beschreven ontwikkelingen.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de website van de PKN (www.protestantsekerk.nl/kerk2025).


Uit de kerkenraad van december 2017 en januari 2018

De kerkenraad is verheugd met de toezegging van Peter Aagenborg om het ambt van diaken op zich te nemen. Bij geen bezwaar zal hij op 4 maart a.s. worden bevestigd. De afgelopen twee keer hebben we steeds met een afvaardiging vanuit de werkgroepen en colleges vergaderd. Deze werkwijze bevalt ons tot nu toe goed. Daarbij rees de vraag op of het verslag van de voltallige kerkenraad vast kan worden gesteld in de kleine kerkenraad. We hebben afgesproken dat op- en/of aanmerkingen n.a.v. het verslag van te voren kunnen worden doorgegeven aan het moderamen. Tijdens de december- en januarivergadering passeerden de volgende zaken de revue:

 • Werkgroep pastoraat: het thema voor groothuisbezoek wordt ‘gelukkig leven’. In 2018 worden een viertal ontmoetingsmiddagen georganiseerd op de maandagmiddag. Houd hiervoor de agenda in de gaten. Meet & Greet bijeenkomst voor nieuw ingekomen gemeenteleden was zeer geslaagd. Zo mogelijk zal dit ook voor andere doelgroepen worden georganiseerd.
 • College van diakenen: project kledinginzameling De Duif is succesvol en krijgt vervolg tot eind februari. Kerstkaartenactie Matanzas, Cuba, is geslaagd verlopen. Voor een project in Tanzania zal t.z.t. via Ria Berends via de Zondagsm@il actie worden uitgezet. Thema voor de 40dagentijd is ‘onvoorwaardelijke liefde’ (meer informatie elders in dit nummer).
 • College van kerkrentmeesters: de pleinzaalinrichting is op het schilderen van de muren na klaar. De actie Kerkbalans 2018 loopt voorspoedig. Nieuwe mogelijkheden voor betrokkenheid en registratie zullen worden onderzocht evenals voor digitaal collecteren en het verjaardagsfonds. Dit komt terug op de volgende kerkenraadsvergadering en zal zo mogelijk met Pasen worden geëffectueerd. Het voorstel voor de stiltehoek c.q. (her)inrichting van de kerkzaal zal op de voltallige kerkenraadsvergadering van 26 april a.s. worden gepresenteerd.
 • Werkgroep vieren: Data Taizévieringen 2018 staan gepland voor 25 maart, 1 juli en 25 november. Met ingang van de 40-dagentijd (18 februari ) zal het begin van de viering anders verlopen. Lees meer in het vorige nummer van Sjaloom! De IGEE dienst zal voortaan ‘Kom erbij dienst’ worden genoemd. De werkgroep vieren heeft de organisten uitgenodigd en met hen van gedachten gewisseld over spel, afstemming vieringen en bezetting tijdens hoogtijdagen.
 • Werkgroep leren en beleven: er wordt nog naar kandidaten gezocht.
 • De begrotingen van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen 2018 worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend. Ook worden de bijlagen met beschrijving per werkgroep/college voor de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 vastgesteld (met uitzondering van werkgroep leren en beleven).
 • Het verzoek om garantstelling voor de kosten (€6.000) van het theaterstuk ‘Dementie in het theater’ in de Theaterkerk te Bemmel zal breder worden uitgezet. Ondanks maatschappelijke betrokkenheid en ‘open kerk zijn’ is het, gezien onze tekorten, niet verantwoord hieraan tegemoet te komen. De Gemeente Lingewaard is bereid – bij de juiste aanvraag en op basis van een breder draagvlak – subsidie te verlenen. Wordt vervolgd.
 • Terugblik gemeenteavond: hoe willen we kerk zijn, hoe verder? De verzamelde memorykaarten geven input voor een strategisch meerjarenplan 2018-2023. Het moderamen maakt op basis daarvan een voorstel t.a.v. koers, ambitie en richting. Dit zal worden geagendeerd voor de kerkenraad van 26 april a.s.

Classis en Kerk 2025, deel III, de predikant.

Kerk 2025 – Waar een Woord is, is een weg

Waar staan we nu. Een korte terugblik. De essentie van het rapport gaat om de hoop dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn. De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland – en dus ook van de gemeenten – gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het geloof.

In november 2016 werd het eerste deel van de kerkordelijke voorstellen door de generale synode behandeld en vastgesteld. Dit betrof de thema’s ‘kerk zijn met elkaar’ (de vorming van 11 i.p.v. 79 classes en de classispredikant) en de kerkelijke presentie (vormen van gemeente-zijn, samenwerking, nieuwe gemeenten, opheffing van gemeenten). Het tweede deel van de kerkordelijke voorstellen betreft de vereenvoudiging van kerkordelijke regelgeving, beheer en kerkelijke rechtspraak. Het derde deel behandelt de mobiliteit van predikanten. Op 1 mei 2018 treedt de nieuwe kerkordelijke regelgeving in en is de classicale herindeling een feit. Dat betekent dat we vanaf dan onderdeel uitmaken van de Classis Gelderland Zuid en Oost. De huidige classis wordt dan een ring van gemeenten binnen deze classis.

Over deel III heb ik als afgevaardigde van de oude (en van de nieuwe) classis een tweetal informatieavonden bijgewoond.

Ten eerste Kerk 2025, deel III de predikant: de bijeenkomst op 10 januari 2018 gaf een heldere toelichting op het door de synode goedgekeurde concept. Naar aanleiding daarvan hebben we als kerkenraad het reactieformulier ingevuld aan de hand van 5 kernpunten, nl.

 1. Taak van de classis om samenwerking gemeenten te bevorderen akkoord, maar kan leiden tot taakverzwaring voor het moderamen van de classis.
 2. Taak van de kerkenraad om samenwerking te zoeken. Akkoord mits er mogelijkheden zijn binnen èn buiten de huidige ring, gezien de toch wel grote tegenstellingen in geloofsopvatting tussen de diverse gemeenten.
 3. Beroepingswerk met aandacht voor voldoende omvang werktijd en/of zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking is onvermijdelijk.
 4. Verruiming van mogelijkheden voor werktijdvermindering i.r.t. financiële tekorten moet worden gerealiseerd in goed overleg tussen predikant en gemeente. De vraag is of de financiële gevolgen voor de landelijke kerk en/of plaatselijke gemeenten inzake wachtgeld, daarbij rekening houdend met krimp, voldoende zijn onderbouwd.
 5. Toevoeging regeling ontheffing op eigen verzoek na tenminste 12 jaar o.b.v. gezamenlijk verzoek van kerkenraad en predikant kan alleen mits dit recht doet aan beide partijen.

Overall ondersteunen we dus de wijzigingen. Op 27 februari a.s. zijn Matthijs Glastra en ondergetekende aanwezig op de laatste classisvergadering in de oude structuur. Op deze vergadering zal worden geconsidereerd.

Ten tweede de ‘Ronde van elf’ met scriba René de Reuver d.d. 16 januari 2018 in De Kandelaar in Arnhem: een goedbezochte bijeenkomst (plm. 120 deelnemers) met zeer algemene informatie over de nota Kerk2025. De enigszins warrige presentatie van PKN scriba René de Reuver was met name interessant voor kerkleden die minder goed op de hoogte zijn van de hierboven beschreven ontwikkelingen.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de website van de PKN (www.protestantsekerk.nl/kerk2025).


Uit de kerkenraad van 14 december 2017

De opening en sluiting van de vergadering wordt door Klaas Nienhuis verzorgd. Hij opent met ‘Gij waakt en draagt’, een tekst van Henk Jongerius. Om het verslag van de voltallige kerkenraad vast te kunnen stellen in de kleine kerkenraad wordt afgesproken dat op- en/of aanmerkingen van kerkenraadsleden van te voren worden doorgegeven aan het moderamen. Vervolgens worden de mededelingen vanuit de colleges en werkgroepen besproken:

 • Werkgroep pastoraat: het thema voor groothuisbezoek wordt ‘gelukkig leven’. Komend jaar worden een viertal ontmoetingsmiddagen georganiseerd op de maandagmiddag. Houd hiervoor de agenda in de gaten.
 • College van diakenen: project kledinginzameling De Duif is succesvol en zal mogelijk na overleg worden hervat. Kerstkaartenactie Matanzas, Cuba, is geslaagd. Voor een project in Tanzania zal via Ria Berends in de Zondagsm@il actie worden uitgezet.
 • College van kerkrentmeesters: pleinzaalinrichting is gedeeltelijk klaar. Actie Kerkbalans 2018 is in gang gezet. Nieuwe mogelijkheden voor betrokkenheid en registratie zullen worden onderzocht evenals voor digitaal collecteren en het verjaardagsfonds. Dit komt terug op de volgende kerkenraadsvergadering.
 • Werkgroep vieren: we zijn op zoek naar een nieuwe naam voor de IGEE diensten. Data Taizévieringen 2018 staan gepland voor 25 maart, 1 juli en 25 november.
 • Werkgroep leren en beleven: er wordt nog naar kandidaten gezocht.

De begrotingen van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen 2018 worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend. Tevens worden de bijlagen met beschrijving per werkgroep/college voor de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 vastgesteld (met uitzondering van werkgroep pastoraat en werkgroep leren en beleven).

Met ingang van de 40-dagentijd (18 februari a.s.) zal het begin van de viering anders verlopen. Verderop in dit nummer leest u hierover meer. Het verzoek om garantstelling voor de kosten (€6.000) van het theaterstuk ‘Dementie in het theater’ in de Theaterkerk te Bemmel zal breder worden uitgezet. Ondanks maatschappelijke betrokkenheid en ‘open kerk zijn’ is het, gezien onze tekorten, niet verantwoord hieraan tegemoet te komen. De Gemeente Lingewaard is bereid – bij de juiste aanvraag en op basis van een breder draagvlak – subsidie te verlenen. Wordt vervolgd.

Tot slot leest Klaas Nienhuis het gedicht van David Adam ‘Omring mij Heer’ en sluit Ynke Faber de vergadering met dank voor ieders inbreng en aanwezigheid.


Uit de kerkenraad van 2 november 2017

Dit keer vergaderen we voltallig. Dat doen we twee keer per jaar. De overige vijf vergaderingen worden bezet door een afvaardiging vanuit de drie werkgroepen en colleges. Ada van Arkel opent de vergadering met een boeiende inleiding over Allerzielen. Vanaf de 12e eeuw een feestdag met zielebroodjes in het kader van armenzorg. Tot slot van haar inleiding steken we allmeaal een kaars aan en volgt een moment van stilte. Zo vergezelt het licht van de kaarsen ons in de vergadering.

Vervolgens worden de inschrijvingen van nieuwe gemeenteleden genoemd en bespreken we de belangrijkste informatie vanuit de colleges en werkgroepen.

 • Het college van diakenen zal een kerstgroetenactie organiseren voor Rodolfo (Bridging Gaps) in Cuba. Ook zal een kledingactie worden georganiseerd voor Stoelenproject de Duif in Arnhem.
 • Het college van kerkrentmeesters bereidt de Aktie Kerkbalans 2018 voor en richt zich op de mogelijkheden voor digitaal collecteren. Het Verjaardagsfonds wordt hier ook bij betrokken. Daarnaast is het college bezig met het ontwerp voor de stiltehoek en de herinrichting van de pleinzaal. De vervanging van de beamer zal daarna aan de orde komen.
 • Vanuit de werkgroep vieren wordt het verheugende nieuws gemeld dat ds. Theo de Zwart is toegelaten als predikant (v/h baptistengemeente) tot de PKN.
 • Voor de werkgroep leren en beleven zal de vacaturecommissie op zoek gaan naar deelnemers. De flyer Thema-avonden en Kringen is inmiddels verspreid.
 • Mededelingen vanuit de overige commissie:
  • Op 28 december van 13.30 – 17.00 uur zijn de kerken in Lingewaard weer geopend i.v.m. de kerstallentocht.
  • Matthijs Glastra en Ynke Faber hebben de Vicarie bezocht i.v.m. mogelijkheden tot ondersteuning bij omgaan met levensvragen.
  • In het kader van oecumene staat een overleg gepland met de Protestantse Gemeente Arnhem. Ook de protestantse gemeentes in Lingewaard zijn belangrijke gesprekspartners zeker nu ds. Klaas Touwen afscheid neemt van de PG Angeren en in Bemmel de interim-predikant rond de zomervakantie vertrekt.
  • Het vertrek van prior Gerard Braks uit het Dominicanerklooster raakt ons diep. Matthijs Glastra zal hem opzoeken en namens de gemeente een kaart en een boeket overhandigen.

De Plaatselijke Regeling Huissen 2017 is aangepast o.b.v. de suggesties van de classis en daarmee vastgesteld en ondertekend. De gemeenteavond zal staan in het teken van ‘wat houdt mij nou bezig, wat beweegt mij?’ Daarna komt het historisch besluit over de organisatie van de PKN ter sprake in relatie tot grotere classes met minder afgevaardigden. Dit heeft gevolgen voor samenwerking en ontmoeting. Met ingang van 1 mei 2018 heeft de Protestantse Kerk niet 75 classes, maar elf classes. Iedere classis krijgt een classis-predikant. Deze verandering is onderdeel van de toekomstvisie ‘Kerk 2025’ van de Protestantse Kerk in Nederland. Voor meer informatie zie https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/historisch-besluit-over-organisatie-van-protestantse-kerk.

Tot slot worden de conceptbegrotingen van het college van kerkrentmeester en college van diakenen voorlopig vastgesteld met dank aan de penningmeesters Ruud Viëtor en Jan Rietveld en Roelof Smelt als administrateur. Elders in dit nummer van Sjaloom! vindt u hierover meer informatie. Ter afsluiting leest Ada van Arkel een verhaal rond Allerzielen: ‘Allerzielen zonder vuur spaart geen brandhout uit de schuur’. Een Drentse legende van halverwege de 19e eeuw. Ynke Faber bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en wenst iedereen wel thuis.


Uit de kerkenraad van 21 september 2017

Ynke Faber opent de vergadering met een toepasselijk artikel van J.J. Suurmond uit Trouw (15 augustus 2017) ‘Hier is je leven, veel plezier ermee’. Het is de eerste vergadering in de nieuwe setting. Dat betekent dat we met in totaal zes vertegenwoordigers per werkgroep/college bij elkaar zijn. Vanuit de werkgroepen en colleges worden de belangrijkste agendapunten besproken:

 • Werkgroep pastoraat heeft de ontmoetingsmiddag van 25 september georganiseerd.
 • Het college van diakenen meldt de organisatie van Bridging Gaps door Huub Langeweg en Jan Rietveld. Tevens wordt er een nieuw collectedoel gemeld, nl. noodhulp in Cuba. José en Piet Knol onderhouden contact met Rodolpho, een voormalig Bridging Gaps deelnemer.
 • Het college van kerkrentmeesters heeft een jaarplan opgesteld met de volgende onderwerpen: afronding groot onderhoud, verhuurbeleid, inrichting pleinzaal, verjaardagsfonds, Aktie Kerkbalans, digitaal collectesysteem en digitaliseren archief (incl. scribaat). Overige aandachtspunten zijn de stiltehoek en alternatieven voor de beamer. Er zal een afspraak worden gemaakt voor jaarlijkse evaluatiegesprekken met de predikant en met de organist.
 • Werkgroep vieren: het voorstel van Promises om Stille Zaterdag in te vullen met een Nederlandstalige Passion wordt met enthousiasme aanvaard. De invulling van een aangesloten viering met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zal gezamenlijk worden opgepakt. De IGEE diensten bij voorkeur in Huissen plannen al dan niet met Passion-variant.
 • Werkgroep Leren en Beleven: weliswaar is hier nog geen (nieuwe) bezetting maar er zijn al wel activiteiten gepland. Houd hiervoor de agenda, Zondagsm@il en de website in de gaten.
 • Moderamen zal de aanvullingen vanuit de classis op de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 verwerken, een voorstel maken voor een (beleids)plan voor de komende jaren en de voorbereiding voor de inspiratieavond in november.

Tot besluit van de vergadering leest Ynke Faber een lied uit ‘Een duif, een merel en een mus, liederen voor een vrijzinnige toekomst (J.M. de Vries, 2010. Bundel ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB).


Uit de kerkenraad van 1 juni 2017

Met een beknopte terugblik op het bezoek aan de Kirchentag 2017 opent Marja Huson de vergadering en leest aansluitend vers 2 en 4 van lied 1016. Ynke Faber benadrukt nogmaals dat het de laatste kerkenraadsvergadering in de oude setting is. Vanaf september komen we twee keer per jaar als voltallige kerkenraad bij elkaar. De andere vijf bijeenkomsten worden bijgewoond door een vertegenwoordiging van een van de vijf werkgroepen c.q. colleges. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de Plaatselijke Regeling Huissen 2017, vastgesteld in deze vergadering. Het document is te vinden op onze website www.pknhuissen.nl. In de komende uitgaven van Sjaloom! zullen we regelmatig verslag doen van hoe een en ander uitpakt in de praktijk.

Tevens worden de jaarrekeningen van het college van diakenen en college van kerkrentmeesters goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan Roelof Smelt, administrateur en Ellen Westerveld en Piet Stokdijk als kascommissie. Een samenvatting zal worden opgenomen in deze Sjaloom!

Het college van kerkrentmeesters heeft een voorstel gedaan inzake de actie Kerkbalans en niet bijdragende gemeenteleden. Een nog samen te stellen commissie zal met ondersteuning van Roelof Smelt het voorstel verder uitwerken. De terugblik op de gemeenteavond met prior Gerard Brax van het Dominicanenklooster Huissen leverde over het algemeen positieve reacties op. Deze varieerden van inspirerend en toekomstgericht tot kansen creëren ondanks regelgeving en traditie. Tot slot van de vergadering leest Marja Huson Lied 672:4. Ynke Faber sluit de vergadering en nodigt ons uit voor een drankje in de Pleinzaal.


Uit de kerkenraad van 1 juni 2017

De vergadering wordt geopend door José Knol met een overdenking van het Onze Vader in de vertaling van Kees van Veen (www.zinrijk.nl). De tekst is gevonden in een kerk in Frankrijk, de schrijver is onbekend. Daarna spraken we over de volgende onderwerpen:

 • Het verzoek aan het Verjaardagsfonds om een bijdrage voor groot onderhoud van de toren wordt toegekend. Het bedrag zal symbolisch worden overhandigd door Arie Vermeer in de viering van zondag 19 maart.
 • Voor de kinderkerk wordt in de 40-dagen-tijd tijdens de dienst een verhaal verteld. Besloten wordt om samen met jongerenvoorlichter en kerkelijk werker Ellen Thijmes en basisschool De Boemerang ‘Kliederkerk’ te organiseren.
 • De vredesgroet wordt als massaal, rommelig en (te) gekunsteld ervaren. Het gaat om met aandacht groeten. Daarom wordt besloten om zo veel mogelijk vanaf je zitplaats de vredesgroet te geven.
 • De kerkenraad besluit de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 voorlopig vast te stellen. In de afgelopen twee jaar hebben we als kerkenraad gezocht naar mogelijkheden om met een werkgroepenstructuur te gaan werken op basis van de huidige kerntaken. Verantwoordelijkheid en bevoegdheid komt bij de diverse werkgroepen te liggen. En het geeft tegelijkertijd ruimte aan andere gemeenteleden om aan te sluiten bij een of meerdere werkgroepen zonder daarvoor ambtsdrager te hoeven zijn. Deze versie komt ook tegemoet aan de kerkorde en wordt aan de gemeente ter inzage aangeboden via de website (https://pknhuissen.nl/kerkenraad/) en de Zondagsm@il met het verzoek te reageren.
 • De kerkenraad is unaniem van mening dat in de ene ambtsdrager alle ambten vertegenwoordigd zijn. Dat betekent dat de vertegenwoordiging van de ambten in de eredienst vanaf juli 2017 uit twee i.p.v. drie ambtsdragers zal bestaan. Bij een tafelviering zal in ieder geval een diaken worden ingeroosterd.
 • Kerk 2025 en de daartoe noodzakelijke aanpassingen in de kerkorde zullen worden besproken in de classis van 27 maart. Als Protestantse Gemeente te Huissen hebben wij er vertrouwen in dat we ondanks de bestuurlijke consequenties gemeente kunnen zijn en blijven en met de geboden ruimte het gemeente-zijn kunnen organiseren. We zullen de ontwikkelingen met aandacht blijven volgen.

José Knol sluit de vergadering met een gebed uit Thailand, de medemens van Kerk in Actie.


Uit de kerkenraad van 6 april 2017

De vergadering wordt door Marja Huson geopend met ‘nieuw leven in de aanloop naar Pasen’, de geboorte van kleinzoon Julian. Vervolgens werden de volgende punten besproken:

 • Classis, Kerk 2025: bespreking vond plaats in een positieve toonzetting. Tijdsdruk en de inhoudelijke invulling van de classisvergadering zijn de belangrijkste aandachtspunten. Het loslaten van een presbyteriale synodale vertegenwoordiging in de classis zal worden gemist. In plaats van een ontmoeting van alle gemeentes in een classis gaan we naar een afvaardiging van max. 10.
 • Evaluatie en vooruitblik Kerkbalans: de actie is (organisatorisch) goed verlopen. Van 2/3 van de 369 pastorale eenheden werd een toezegging ontvangen voor 2017. Het begrotingstekort bedraagt desondanks €20.000. In een plan van aanpak voor 2018 e.v. zal het College van Kerkrentmeesters mede de non-response van de afgelopen jaren opnemen.
 • Verjaardagsfonds: De noodzaak voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers blijft bestaan. Een plan van aanpak zal worden toegelicht op de gemeenteavond. De opties: stoppen of doorgaan en zo ja in welke variant, de huidige, digitaal, per post, of…?
 • Volgens de kerkorde geldt een ambtstermijn van max. 12 jaar. De vier ambtsdragers die in aanmerking komen voor aftreden binnen deze termijn hebben toegezegd nog vier jaar aan te blijven: Ynke Faber en Wijchert de Wit als ouderling, Willianne Langeweg als diaken en Ruud Viëtor als ouderling-kerkrentmeester. Het stemt ons dankbaar. Mocht er (onverhoopt) bezwaar zijn tegen deze verlenging dan kan dit schriftelijk worden aangegeven naar de scriba, Marja Huson-ter Avest via scriba@pknhuissen.nl.
 • Voortgang stiltehoek: na consultatie blijkt er voldoende draagvlak te zijn zodat o.l.v. Berend Smit een versoberde vorm van het bestaande ontwerp nader zal worden onderzocht en uitgevoerd.
 • Consistoriegebed, intocht en drempel bij de eredienst: de kerkenraad besluit na een boeiende gedachtewisseling voorlopig de gangbare wijze aan te houden. Aan de werkgroep vieren zal worden gevraagd een eventueel alternatief aan te reiken.
 • Op de Gemeenteavond van 11 mei zal ‘samen gemeentezijn’ centraal staan. De suggestie wordt gedaan om een van de stadspredikanten van Arnhem (Roset) uit te nodigen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 en de toekomst van het Verjaardagsfonds.

Matthijs Glastra sluit de vergadering met het gedicht ‘De broosheid van Pasen’ (Sjaloom! Pasen 2017, dichter onbekend).


Uit de kerkenraad van 19 januari 2017

De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom waarna Marja Huson de vergadering opent met een column van Stijn Fens (Trouw, 14-1-2017) over al dan niet door de week geopende kerkgebouwen en de mogelijkheid om er een kaarsje te branden. De aanleiding hiervoor is het agendapunt ‘de stiltehoek’.

Naar aanleiding van de mededelingen vanuit de diverse werkgroepen zijn we verheugd te horen dat Barbara Mik vanuit de werkgroep pastoraat in het vervolg nieuw ingekomen gemeenteleden zal gaan bezoeken. In de werkgroep pastoraat zal ook aandacht worden besteed aan intensiever contact (indien gewenst) met nabestaanden na het overlijden van een gemeentelid.

In de vergadering van 26 april 2016 hebben we besloten een ‘stiltehoek’ te realiseren. De huidige ontwerper heeft zich teruggetrokken n.a.v. voorgestelde aanpassingen vanuit de werkgroep. Besloten wordt om na de dienst van zondag 19 maart a.s. het stranden van het ontwerp voor de ‘stiltehoek’ nader toe te lichten en reacties en draagvlak binnen de gemeente (opnieuw) te peilen. Aansluitend kan dan een sober ontwerp door (dezelfde of een nieuwe) werkgroep worden onderzocht.

Het college van kerkrentmeesters zal zich buigen over de situatie rond het verjaardagsfonds. Voor de e.v. kerkenraadsvergadering d.d. 16 maart a.s. zullen zij een voorstel aandragen t.b.v. het continueren van de werkzaamheden ondanks de vacatures.

Tot slot wordt het concept Plaatselijke Regeling t.b.v. een gewijzigd organisatiemodel nader besproken. Uitgangspunt is het realiseren van taakverlichting door a) minder vaak en voltallig te vergaderen en b) niet-ambtsdragers als werkgroepleden volwaardig mee te laten draaien. Het moderamen zal in ieder geval bestaan uit de predikant, voorzitter en scriba en is verantwoordelijk voor continuïteit en synergie van de werkgroepen. De voltallige kerkenraad zal max. 2x per jaar bijeenkomen t.b.v. toetsen en vaststellen van beleid, begroting en jaarplan. De kerkenraad (bestaande uit een afvaardiging per werkgroep) komt 5x per jaar bij elkaar om besluiten uit te werken en uit te voeren. Een werkgroep bestaat uit minimaal één ambtsdrager naast niet-ambtsdragers en heeft een of meerdere commissies onder haar hoede. De inspiratieavond (2x per jaar) biedt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te informeren en te inspireren. Dat geldt zowel voor ambtsdragers, werkgroep- en commissieleden als voor alle overige gemeenteleden.  De definitieve versie zal worden voorgelegd aan de gemeente en aan de classicale vergadering. Wordt vervolgd.

In de rondvraag komt naar voren dat jeugdkerk stopt wegens onvoldoende belangstelling. Daarnaast zijn we op zoek naar gemeenteleden die aan willen sluiten bij het organiseren van activiteiten betreffende het Lutherjaar. Je kunt je hiervoor opgeven bij de scriba (marja.huson@gmail.com). Ria Berends sluit de vergadering met een gedicht over rouwverwerking waarna Ynke Faber iedereen bedankt voor zijn of haar aanwezigheid.


Uit de kerkenraad van 15 december 2016

Wijchert de Wit zit de vergadering voor. Jan Rietveld verzorgt de opening van de vergadering met een discussie tussen een student en zijn professor over de dualistische stellingname inzake wetenschap en geloof. De conclusie? Geloof is een verbinding van de mens met God en dat houdt de wereld in beweging.

Omdat er geen reacties vanuit de gemeente zijn binnengekomen op de begrotingen 2017 van het college van kerkrentmeesters en diakenen worden beide begrotingen vastgesteld en ondertekend. Aansluitend wordt ook het rooster uitgangscollecten 2017 goedgekeurd en vastgesteld. Op basis van het agendapunt ‘rooster zondagse vieringen’ ontstaat een boeiende discussie naar aanleiding van de vraag of de zondagse viering voldoet aan het criterium ‘een rustpunt in de week’, of de vieringen voldoende verdieping bieden en wat het vraagt van de predikant. Verschillen en overeenkomsten in beleven en geloven worden besproken. We constateren dat er sprake is van een goede balans in het algemeen. Echter, de bijzondere vieringen, behalve de hoogtijdagen, concentreren zich in het najaar. Ook is er behoefte om vaker gemeenteleden te laten participeren in het voorbereiden van diensten. Daarmee kan diversiteit in geloven een plek krijgen in de zondagse vieringen door het jaar heen. Daarnaast wordt de wens geuit om de herkenbare en doorgaande (cyclische) lijn in de liturgie en de schrift aan te houden rondom van binnenuit gevonden thema’s. Hier zouden ook de gastpredikanten zich aan moeten houden. Wijchert de Wit zal dit aanpassen in de informatie naar gastpredikanten.

Het belangrijkste agendapunt betreft de wijziging van de organisatiestructuur. Ondanks het feit dat er steeds minder ambtsdragers zijn, willen we de vele werkzaamheden zo goed mogelijk uitvoeren. Om dit mogelijk te maken hebben we op de thema-avond van de kerkenraad in oktober jl. afgesproken om de komende jaren met een werkgroepenstructuur te gaan werken gericht op continuïteit, duurzaamheid en draagvlak. Dat wil o.a. zeggen dat het mogelijk wordt om als niet-ambtsdrager te participeren in een van de zes werkgroepen binnen de kerkenraad. Zo vertrouwen we erop dat de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in de gemeente niet alleen bij de ambtsdragers ligt. Zij kunnen daar bijgestaan worden door gemeenteleden die graag meedenken en meedoen zonder daarvoor ambtsdrager te moeten worden. Dat betekent overigens wel dat er een aantal aandachtspunten zijn zoals de ambtelijke vertegenwoordiging per werkgroep, het stemrecht van een niet-ambtsdrager in de kerkenraad en de bezetting van dienstdoende ambtsdragers per zondag.

Dat heeft als formele consequentie dat de ‘Plaatselijke regeling’ zoals die in 2014 is vastgesteld, zal moeten worden aangepast. De kerkorde geeft hiervoor een handreiking. Op de vergadering worden de opties die het moderamen heeft verzameld geïnventariseerd. De kerkenraad geeft vervolgens het moderamen de opdracht om voor de volgende vergadering (15 januari 2017) een concreet voorstel incl. visie en model neer te leggen. Wilt u hierover meer informatie of juist meedenken dan horen wij dat graag. Reacties zijn welkom via scriba@pknhuissen.nl. Vervolgens besluit Jan Rietveld de kerkenraadsvergadering met het lezen van Opwekkingslied 601 ‘Deel door ons Uw liefde uit!’


Uit de kerkenraad van 13 oktober 2016: thema-avond over organisatiestructuur

Als kerkenraad komen we negen keer per seizoen bijeen (incl. twee thema-avonden). Deze thema-avond staat de besluitvorming organisatiestructuur centraal. Op welke wijze gaan we de komende drie tot vijf jaar effectief en verbindend aan de slag? Daarbij rekening houdend met de drie speerpunten uit het jaarplan: tafelgesprekken/groothuisbezoek, gebouw, jeugd. Opening en sluiting van de vergadering wordt verzorgd door Wijchert de Wit. Hij leest twee zeer toepasselijke fragmenten uit het boek ‘Op verhaal komen’ van Wibe Veenhaas.

De kerkenraad bestaat al enige tijd uit een kleine groep gemeenteleden die verantwoordelijkheid draagt voor het grote geheel. Het wordt steeds lastiger om mensen te vinden die zich voor korte of langere tijd willen verbinden aan een taak of activiteit, laat staan ambtsdrager zijn. De voorgestelde structuur ondersteunt enerzijds de predikant t.a.v. de speerpunten bij zijn werk in de gemeente. Anderzijds kan het vorm geven aan en ondersteunend zijn bij geloven. Want geloven doet iets met mensen, met jezelf, met God. Als gelov161111 Tabel structuur kerkenraadige wil je gevoed worden, wil je vieren, wil je leren. Iets doen maakt dat je gevoed wordt. Het doet een appèl op wat je kunt geven.

Met o.a. dit in het achterhoofd is na een boeiende gedachtewisseling het unanieme besluit genomen onderstaande ‘bestuursvorm’ te kiezen:

Suggesties en bestaande activiteiten vanuit de gemeente in de afgelopen drie jaar zijn in de besluitvorming meegenomen. Elke werkgroep werkt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Op deze manier krijgen gemeenteleden ook de kans om bij een of meerdere activiteiten voor langere of kortere tijd aan te sluiten zonder de verplichting 161111 Organisatie bloemvormambtsdrager te worden. Elke taak-/werkgroep is zelfstandig en brengt verslag uit aan het moderamen dat zorg draagt voor borging, toetsing, kwaliteit en voortgang. Voor Matthijs biedt deze structuur speelruimte om in meerdere groepen (al dan niet op verzoek) te participeren. Daarnaast biedt het ondersteuning bij (de uitvoering van) het jaarplan, maakt het de verbindende rol als predikant helder en biedt het handvatten voor prioritering. De plaatselijke regeling zal hierop worden aangepast. Op het gemeenteberaad van 17 november ‘Aan tafel met Luther’ wordt het besluit toegelicht en kan men reageren.

Symbolisch verbeelden we de structuur via een bloemvorm.


Uit de kerkenraad van 10 november 2016

Opening en sluiting met sprekende gebeden van Toon Hermans worden verzorgd door Ria Berends. Aan de orde komen o.a.

 • College van diakenen: deelname Kerkinactie ‘Brei een hart’. Op woensdagmiddag 23 november wordt een knutselmiddag georganiseerd. De Scheppingszondag vraagt om een eigentijdsere benadering.
 • College van kerkrentmeesters: het orgel zal worden gerestaureerd en de dakruiter geschilderd. Er zijn opnieuw enkele gegadigden die een van onze ruimtes willen huren.
 • Werkgroep pastoraat: initiatief om een bijeenkomst met en voor nieuw ingekomen gemeenteleden te organiseren
 • Werkgroep vieren: suggestie is gedaan om de vieringen thematisch te organiseren en de kern van ons gemeentezijn laten klinken.

Overige gesprekspunten:

 • Nieuwe structuur moet ‘het doen mogelijk maken!’ Dat vraagt om een heldere beschrijving van taken en verantwoordelijkheden per werkgroep. Ook moet het duidelijk zijn hoe je aan kunt sluiten.
 • Mission statement PKN Huissen is naast ‘open en gastvrije gemeente’ ‘een plek waar je geïnspireerd kunt worden om te geloven en te doen’.
 • Positieve respons op wekelijkse artikelen in Het Gemeentenieuws
 • Deelname aan Kerststallentocht woensdag 28 december a.s. van 13.30 – 17.30 uur.
 • Speciale vieringen: er ontstaat een levendige discussie n.a.v. de viering ‘goede buren’ op zondag 16 oktober jl. die in deze vorm eenmalig is maar zeker een vervolg zal krijgen. In de decembervergadering zal het onderwerp ‘vieringen’ een vervolg krijgen.
 • De conceptbegroting 2017 van College van kerkrentmeesters en diakenen wordt voorlopig vastgesteld en goedgekeurd. Na publicatie n Sjaloom! zal in de januarivergadering de begroting definitief worden vastgesteld en goedgekeurd. Met dank uiteraard aan penningmeesters en administrateur.

Uit de kerkenraad van 1 september 2016

De eerste kerkenraadsvergadering van het nieuwe seizoen wordt geopend door Klaas Nienhuis: ‘Dat ik de aarde zou bewonen’ van Huub Oosterhuis. Dit sluit prachtig aan bij het thema ‘aarde’ dat centraal staat op de Scheppingszondag van 30 oktober a.s. Deze dienst wordt voorbereid door Nieske Visser, Mariette van Herwijnen en Leen Capel. Overige onderwerpen die we bespreken zijn o.a. het ontwerp voor de stiltehoek in de kerkzaal, verlevendigen van de website, Bridging Gaps en de voorbereiding voor de thema-avond van de kerkenraad. Besloten is om de oudejaarsavondviering dit jaar te schrappen. De viering op nieuwjaarsdag (zondag 1 januari 2017) zal om 11.00 beginnen. Aansluitend willen we dan het glas heffen op het nieuwe jaar. De tafelviering wordt verschoven naar 8 januari 2017.

Het belangrijkste onderwerp van de avond is concretiseren en faciliteren van het jaarplan. De drie kernbegrippen zijn groothuisbezoek, gebouw en jeugd. Met dit in het achterhoofd streven we naar een heroriëntatie op onze organisatiestructuur en inventariseren we de mogelijkheden en consequenties voor (financiële) continuïteit. We willen een levendige en open gemeente zijn en blijven. Dit krijgt een vervolg op de thema-avond van de kerkenraad op 13 oktober a.s. Ter afsluiting leest Klaas een gedicht van Sietze de Vries ‘Ongestraft mag liefde bloeien’.