Kerkenraad


De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Huissen geeft leiding aan de kerkelijke gemeente en wordt gevormd door de ouderlingen, diakenen en de predikant. Zij hebben een belangrijke functie binnen onze gemeente omdat ze de verantwoordelijkheid hebben voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Werkgroepenmodel PGH'17In de periode 2015 – 2017 hebben we als kerkenraad gezocht naar mogelijkheden om met een werkgroepenstructuur te gaan werken op basis van de huidige kerntaken. Verantwoordelijkheid en bevoegdheid komt bij de diverse werkgroepen te liggen. En het geeft tegelijkertijd ruimte aan andere gemeenteleden om aan te sluiten bij een of meerdere werkgroepen zonder daarvoor ambtsdrager te hoeven zijn. Dit alles is vastgelegd in de

Plaatselijke Regeling Huissen 2017 en in de kerkenraadsvergadering van 2 november 2017 vastgesteld. 

U kunt de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 downloaden of opvragen bij de scriba (Marja Huson-ter Avest, scriba@pknhuissen.nl, telefonisch 06 20 53 59 46).

Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

 • Moderamen: Ynke Faber (voorzitter kerkenraad),  Marja Huson-ter Avest (scriba), Matthijs Glastra (predikant)
 • College van diakenen: Ada van Arkel (voorzitter), Willianne Langeweg (secretaris), vacature (penningmeester), Peter Aagenborg
 • College van kerkrentmeesters: Klaas Nienhuis (voorzitter), Ria Berends (secretaris), Berend Smit, Ruud Viëtor (penningmeester)
 • Werkgroep pastoraat: Wijchert de Wit, Mariëtte van Herwijnen
 • Werkgroep vieren: Matthijs Glastra
 • Werkgroep leren en beleven: Matthijs Glastra (tot nader order)

Beleid 2018-2023

Wilt u weten waar wij voor staan? Het beleidsplan 2018-2023, weergegeven als mindmap, kunt u hier downloaden. Het thema is  ‘Dicht-er-bij’. Werkgroepen en colleges laten hiermee zien waar ze mee bezig zijn en wat de komende vijf jaar centraal staat.

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met de scriba, telefonisch 06 20 53 59 46, per mail scriba@pknhuissen.nl of met een van de kerkenraadsleden. Om op de hoogte te blijven wat er speelt in de kerkenraad treft u onderstaand samenvattingen aan van kerkenraadsvergaderingen.


Uit de kerkenraad 13 december 2018

Op donderdag 13 december opende Ruud Viëtor de kleine kerkenraadsvergadering met een notitie van de PKN uit 2012 over de visie van de kerk. Vanuit de werkgroepen en colleges werd o.a. het volgende besproken:

 • Werkgroep pastoraat: er wordt gezocht naar mogelijkheden voor het naar Huissen halen van de voorstelling van het Dementietheater. Daarnaast zijn er nieuwe ontmoetingsmiddagen gepland (zie agenda).
 • College van diakenen: de looproute bij tafelvieringen is gewijzigd, organisatie van de ouderenviering kerst, collectedoelen 2019 en de kalender voor advent en 40-dagentijd zal via een intekenlijst worden besteld.
 • College van kerkrentmeesters: er is een mondelinge toezegging van de gemeente Lingewaard over het verkeersplan. De kerk blijft op zondag per auto bereikbaar. De organisatie rondom de actie Kerkbalans is gereed. Het perceel grasland is openbaar aanbesteed vanwege transparantie en inmiddels verkocht aan de hoogste bieder.
 • Werkgroep vieren: tijdens de advents- en 40-dagenperiode is de stilte voor de dienst liturgisch bepaald. Dat wil zeggen er is geen orgelspel voor de dienst en geen gloria i.v.m. de tijd van inkeer en voorbereiding op de komst van God in ons midden. Ontmoeting zou hieraan ondergeschikt moeten zijn.
 • (Werkgroep) leren en beleven: nieuwe gespreksgroepen zullen worden geïnitieerd via de werkgroep pastoraat. Uitgangspunten zijn o.a. ontmoeting, geloof en levensvragen.
 • Moderamen: inmiddels is het predikantenbord in ere hersteld en zal worden opgehangen in de consistorie.

Voor wat betreft de Classis hebben we gesproken over de organisatie en het doel van de Ring, v/h classisgemeenten. Onze voorkeur gaat uit naar ontmoeting via buurgemeenten i.p.v. via de Ring. Marja Huson is een van de vier afgevaardigden vanuit de ‘oude classis’ naar de Classis Gelderland Zuid & Oost. Door de nieuwe landelijke structuur lijkt e.e.a. verder van ons af te staan. Vanuit de Classicale Vergadering zal steeds een terugkoppeling worden gegeven in de kerkenraad. Matthijs Glastra is via de werkgemeenschap van predikanten betrokken bij de classis. Vanuit missionair perspectief zijn destijds pioniersplekken gestart. Men vraagt zich nu af of bijv. kan worden gedoopt in een kring van mensen die geloven zonder dat daar een predikant aan te pas komt. Of cola en chips in de kroeg als avondmaal… Een mozaïek aan kerkplekken geeft wat ons betreft nieuwe impulsen en ruimte. Het laat mensen tot hun recht komen. Als dat gebeurt in de geest van kerk-zijn kan dat zonder regels. Betreffende de keuze voor inzegenen of zegenen van een levensverbintenis tussen mensen van gelijk geslacht classis en synode zullen we duidelijk stelling nemen. In een reactie namens onze gemeente op de brief van praeses René de Reuver zullen we ons onbehagen, onze teleurstelling en verbazing te kennen geven.

Het gemeentecafé op 11 april a.s. zal in het teken staan van concretisering van ons beleidsplan via werkgroepen en colleges. Noteer vast de datum en het tijdstip: 18.00 – 21.30 uur. De bedoeling is dat we als gemeenteleden samen eten en samen praten over wat we de komende vier vijf jaar gaan doen. Uiteraard gekoppeld aan de mogelijkheden in onze gemeente. Na het gedicht van Jesse Kersten ‘Houd je hoofd omhoog… bewaar de hoop’ van Klaas Nienhuis sluit Ynke Faber de vergadering.


Vanuit de kerkenraad 8 november 2018

Op 8 november kwamen we bijna voltallig bij elkaar. Na het welkom door Ynke Faber opent Matthijs Glastra namens de werkgroep pastoraat met een lied van Willibrord. De slotzin luidt ‘wie geloven durft, trek mee!’ (zie achterzijde van Sjaloom! kerst 2018). Willibrord kwam na wat omzwervingen en pogingen tot kerstening terug in het kleine seculiere Nederland waarin het christelijke verhaal niet door iedereen gedeeld wordt. Hij constateerde 1300 jaar geleden al ‘geloof heeft te maken met geduld en een lange adem’.

Toelichting en inhoudelijke afstemming n.a.v. mededelingen vanuit colleges en werkgroepen:

 • Werkgroep pastoraat: het bezoek aan nabestaanden volgens de nieuwe orde verloopt goed en wordt gewaardeerd. Komend jaar zal een nieuwe ronde ontmoetingsmiddagen worden georganiseerd. De opzet van een dementienetwerk komt langzaam maar zeker op gang. Er is enige aarzeling bij de inzet van onze kerk als vergader- of ontmoetingsruimte.
 • College van diakenen: de suggestie vanuit de werkgroep vieren om de looprichting bij de tafelviering aan te passen, wordt opgepakt. Het thema voor advent en kerst is ‘hoop(vol)’ en zal ook leidend zijn voor de ouderenmiddag. Ook dit jaar zal een kerstkaartenactie voor Rodolfo worden gehouden. Voor 2019 is een nieuw collectedoel gekozen, nl. Mensenkinderen (kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië/mensenkinderen.nl).
 • College van kerkrentmeesters: er is een advertentie geplaatst in Hét Gemeentenieuws t.b.v. de verkoop van een halve hectare grond. Berend Smit is nog in overleg met de gemeente Lingewaard over de afsluiting van het centrum in de weekenden i.r.t. de bereikbaarheid van de kerk voor onze taxidienst.
 • Werkgroep vieren: aan de orde kwamen de looprichting bij de tafelviering t.b.v. devotie; het voorstel van de organisten voor een jaarorde vieringen met specifieke basiselementen per periode en de inzet van het liedboek over de volle breedte. Over het algemeen worden de vieringen als zeer positief ervaren. Voor de kliederkerk (4x per jaar) wordt gezocht naar extra mensen.
 • Werkgroep leren en beleven: de bemensing stuit op verlegenheid en schroom maar er zijn desondanks mooie initiatieven voor de periode januari tot mei 2019. Houdt hiervoor de aankondiging in Sjaloom! in de gaten. Bestaande gespreksgroepen (BAG) kunnen ook als onderdeel van ‘leren en beleven’ worden gezien. Matthijs Glastra zal de vier bestaande groepen komende maand bezoeken.
 • Moderamen: digitaal collecteren voor verjaardagsfonds vraagt ondanks alles toch om het onderzoeken van mogelijkheden om het bezoekwerk weer op te pakken, bijv. via de werkgroep pastoraat. Op zondag 2 december luiden we als Groene Kerk de (nood)klok voor ons klimaat om 2 voor 12. Een Greenpeace initiatief dat door KerkinActie en netwerk Groene Kerken wordt gesteund. Daarnaast worden de mogelijkheden voor meewerken aan ‘Tafels van Hoop’ onderzocht.
 • Overige: de vacaturecommissie is op zoek naar een penningmeester voor het college van diakenen en leden voor de werkgroep pastoraat. Daarnaast zijn we nog op zoek naar een redactielid Sjaloom!

Vervolgens komen de begrotingen 2019 van de beide colleges ter sprake. Onder voorbehoud van reacties vanuit de gemeente worden beide begrotingen goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan de administrateur en beide penningmeesters. In dit nummer vindt u een toelichting en samenvatting.

Tot slot bespreken we het verslag van de brainstormsessie van het college van kerkrentmeesters in relatie tot het beleidsplan 2017-2021 (mindmap c.q. beleidsplan in schema). De bijeenkomst heeft geresulteerd in een helder visiestuk dat de toekomst ‘dicht-er-bij’ haalt. Het eerste deel betreft onze financiële situatie richting de toekomst. Het tweede deel gaat over zingeving. Het stuk kan een handreiking zijn om ‘dicht-er-bij’ concreet te maken, ook in de overige colleges, werkgroepen en commissies. Wordt vervolgd.

De vergadering wordt gesloten met een dankgebed vanuit de door Matthijs Glastra bijgewoonde Willibrord-bijeenkomst: ‘wat wij in Willibrord prijzen, moeten wij in ons eigen leven waar maken’.


Vanuit de kerkenraad 27 september 2018

De eerste kerkenraadsvergadering na de zomerperiode werd gehouden op 27 september jl. Een kleine kerkenraad dit keer (met een afvaardiging vanuit de colleges en werkgroepen). Na het welkom door Ynke Faber opent Willianne Langeweg de vergadering met een prachtig gebed van Toon Hermans: Middelpunt.

Goede wijn behoeft een krans! We beginnen de vergadering met een terugblik op het afgelopen jaar. De titel van het boekje ‘Goede wijn behoeft een krans’ van Jan Hendriks nodigt uit om een gouden moment te noemen. Dus niet de focus op wat kan beter. Nee, wat was jou meest inspirerende moment. En dat levert heel veel mooie reacties op. Zoals de ontmoetingsmiddag met volkdansmuziek en zitdans; de ouderenvieringen en de positieve reacties erop; de wereldlunch; blij te zijn bij deze gemeente te horen; gemeentecafé als prachtige ontmoetingsplek; de heisessie ‘toekomst, geloof, hoop en liefde’ van het college van kerkrentmeesters; bijzondere vieringen met o.a. het vierkant in de kerstnachtdienst: een plek waar je binnen mag stappen en mag zijn wie je bent. En wat vervolgens terugkomt in de Passion, de Paascyclus en het spoor van licht bij een pelgrimstocht. Verbindende activiteiten en gebeurtenissen die ons blij maken en inspireren. Dat willen we niet alleen vasthouden maar ook (‘wijd verbreid’) voortzetten.

Toelichting en inhoudelijke afstemming n.a.v. mededelingen vanuit colleges en werkgroepen:

Werkgroep pastoraat: de verdiepende vergadering rondom gebed wordt als zeer positief ervaring. Het betrof een inhoudelijke bezinning een handreiking t.b.v. de afsluiting van een bezoek met ene gebed.

College van kerkrentmeesters: de in deze vergadering genoemde uitschrijvingen komen voornamelijk voort uit het opschonen van het ledenbestand. Een compliment voor het college van kerkrentmeesters is hier dan ook op zijn plaats. Willianne Langeweg sluit de vergadering af met een gedicht uit Kerk in Actie, Medemens, ‘Waar twee of drie…’


Vanuit de kerkenraad juli 2018

In de afgelopen zomerperiode is de kerkenraad niet meer bij elkaar geweest. Donderdag 14 juni was onze laatste vergadering. Eind september komen we voor het eerst weer bij elkaar. Tot die tijd wordt er al weer veel werk verzet in de colleges en werkgroepen. In het vorige verslag gaf ik aan dat de nieuwe werkwijze voor inning van bijzondere collectes en giften in dit nummer zou worden toegelicht. Dit laat nog even op zich wachten.

Op zaterdag 1 september a.s. wordt/is dr. Jaap van Beelen bevestigd als classispredikant van de classis Gelderland Zuid en Oost. Trouw, 8 juni 2018: Voor de functie van classispredikanten is gezocht naar mensen die overweg kunnen met alle kerkelijke geledingen, van vrijzinnig tot streng in de leer. De commissies zijn daardoor vaak uitgekomen bij mensen ‘in het midden’.

Jaap van Beelen (60) kent zijn nieuwe werkgebied als zijn broekzak. Hij is al sinds 2000 kerkbestuurder in deze regio. Hij is nu regionaal adviseur van de besturen (classicale vergaderingen) van Veluwe, Overijssel, Flevoland én Gelderland Zuid en Oost, een functie die met de nieuwe organisatie vervalt. Van Beelen heeft voor dit werkgebied gekozen vanwege de ‘kerkelijke breedte’ en de ‘mooie diversiteit in geloofsbeleving’. Eerder dit jaar zei hij in het Reformatorisch Dagblad, nog niet te weten of hij zou solliciteren. Dat kon hij doen, zei hij, ‘maar het kan ook goed zijn dat God mijn weg anders leidt’. Preken noemde hij ‘zijn eerste roeping’.

De classis is de schakel tussen plaatselijke gemeenten en de landelijke kerk. Ze vaardigt mensen af naar de synode, die meenemen wat in de gemeenten leeft en terugbrengen wat in synode is besproken. Een belangrijke taak van de classicale vergadering is het bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten. In de classicale vergadering ontmoeten de gemeenten elkaar en worden ze ervan doordrongen dat ze tot het bredere verband van de kerk behoren: als gemeenten zijn we samen kerk.

Op die manier ziet de classicale vergadering erop toe dat gemeenten ‘bij de les’ blijven, dat ze hun roeping en taak nakomen. Zo nodig biedt ze hun daarbij advies en hulp.  Bovendien is de classicale vergadering verantwoordelijk voor kerkvisitatie, opzicht, behandelen van beheerszaken en van bezwaren en geschillen voor de gemeenten binnen haar classis. (Bron: website PKN)


Verslag vanuit de kerkenraad – 26 april 2018 en 14 juni 2018

De aprilvergadering is een van de twee jaarlijkse kerkenraadsvergaderingen waarbij in principe alle ambtsdragers aanwezig zijn. Voor Peter Aagenborg en Mariëtte van Herwijnen is het de eerste keer na hun bevestiging als ambtsdrager. We beginnen de avond met een heldere presentatie van de architect over de evt. herinrichting van de kerkzaal. Het uitgangspunt is het creëren van een multifunctionele ‘heilige’ ruimte met een gedenkplek als vast element. Het zorgvuldig ontworpen totaalconcept wordt unaniem aanvaard. Dat betekent dat de kerkrentmeesters de opdracht krijgen het concept verder uit te werken en zo spoedig mogelijk met een financieel onderbouwd stappenplan te komen. Aansluitend worden in deze vergadering o.a. de jaarrekeningen 2017 van de beide colleges vastgesteld. Tevens wordt de beschrijving van alle werkgroepen, bijlage bij de Plaatselijke Regeling Huissen 2017, vastgesteld evenals het strategisch beleidsplan voor de komende vijf jaar. Het beleidsplan wordt gepresenteerd in de vorm van een mindmap. Het thema is  ‘Dicht-er-bij’. Werkgroepen en colleges laten hiermee zien waar ze mee bezig zijn en wat de komende vijf jaar centraal staat.

In de junivergadering wordt de opdracht aan het college van kerkrentmeesters nader besproken aan de hand van een raming van kosten. Na de conceptuele fase zullen de kosten per post worden geanalyseerd en zal een plan van aanpak worden opgesteld. Er wordt besloten om in drie fases de herinrichting van de kerkzaal aan te pakken en uit te laten voren tegen minimale kosten. Vervolgens wordt het voorstel voor inning van bijzondere collectes en giften besproken en goedgekeurd. Hierover leest u meer in dit nummer. Ook de privacywetging komt aan de orde.

Privacywetgeving

Door het moderamen zijn al een aantal stukken via de PKN aangereikt t.a.v. de AVG – privacywetgeving. Via het website-overleg, lees communicatiecommissie, zal e.e.a. verder worden uitgewerkt. Op dit moment heeft de privacywetgeving consequenties voor:

 • Zondagsm@il: omdat dit een intern communicatiemiddel is, mogen namen en adressen worden vermeld. Inmiddels is een aantal keren gemeld dat evt. bezwaar hiertegen kan worden gemeld bij de redactie.
 • Sjaloom!: in het blad zelf kunnen mutaties worden opgenomen mits het voor eigen gemeenteleden is bestemd. Voor publicatie op de website en verspreiding buiten de eigen gemeente moeten adresgegevens worden verwijderd.
 • Afkondiging bij welkom in de dienst: bij de bestemming van de bloemen worden de namen zonder de adresgegevens genoemd. De dienst is nl. te beluisteren via internet (kerkomroep.nl) en daarmee openbaar.
 • Overige pastorale gegevens worden alleen na toestemming via navraag van predikant of pastoraal werker genoemd of beschreven.
 • Ledenadministratie: dit is afgedekt op basis van de landelijke richtlijnen via de PKN.

Gemeentecafé d.d. 17 mei 2018

We kijken met veel plezier terug op een zeer geslaagde avond. Er was veel ruimte om elkaar te ontmoeten en ieders inzet te waarderen. Er werd gezongen door The Voices, een koor o.l.v. Shelly Goes. Onze gemeentedichter Leo Scheltinga droeg een aantal gedichten voor. Er kon worden gebiljart en gedart en uiteraard was ‘spijs en drank’ in ruime mate aanwezig. Tussen de optredens van The Voices en Leo bespraken we kort het beleidsplan voor de komende vijf jaar. Er werden waardevolle suggesties gegeven die vervolgens verwerkt zijn. Tot in de kleine uurtjes werd er geanimeerd met elkaar nagepraat. Kortom, noteer vast de volgende datum voor het gemeentecafé: donderdag 15 november 2018.

Classis Gelderland Zuid en Oost, verslag eerste vergadering van de Ring Nijmegen

Vanuit de oude classis Nijmegen zijn vier afgevaardigden benoemd naar de nieuwe Classis Gelderland Zuid en Oost. Dit zijn ds. Ella Kamper van de Protestantse Gemeente te Driel, ds. Marco Noorderijk van de Hervormde Gemeente Andelst-Zetten, Luuk de Blois van de Protestantse Gemeente Malden en ondergetekende namens onze gemeente. Op 29 mei jl. hebben zij het initiatief genomen om een eerste oriënterende bijeenkomst te organiseren voor de Ring Classis Nijmegen. Ook Peter Aagenborg was hierbij aanwezig. In de vergadering is de modelregeling voor de Ring vastgesteld. Om de activiteiten in de Ring te kunnen organiseren worden gemeenteleden gevraagd voor steeds één jaar deel te nemen aan de stuurgroep. De stuurgroep organiseert vanaf 2019 (een of meer) jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomsten. De Hervormde Gemeente De Rank te Zetten heeft inmiddels toegezegd. Daarnaast worden nog twee ambtsdragers dan wel gemeenteleden gevraagd deel te nemen. Vanuit de beide werkgemeenschappen heeft een predikant een adviserende rol.

Voor 2018 staan de volgende ontmoetingsbijeenkomsten van de Ring gepland:

 1. De Protestantse Gemeente te Driel organiseert een theaterdienst met de Damascus hip hop groep (https://damascushiphop.nl/). De muziek van Damascus spreekt een breed publiek aan, de inhoud van de nummers is gevarieerd. Van creatieve doordenkers tot aangrijpende persoonlijke verhalen, van gevatte oneliners tot luchtige feelgood muziek. Bij alle members van Damascus staat God centraal in het leven. Hun geloof vormt dan ook een bron van inspiratie voor de teksten, net als ontelbaar veel andere zaken. Nadere informatie volgt.
 2. De Hervormde Gemeente De Rank in Zetten organiseert op 6 oktober 2018 een symposium ‘Kansen voor de kerk’. Tijdstip: 14.00 – 20.30 uur. Gemeenteleden en/of ambtsdragers zijn van harte welkom.

Verslag vanuit de kerkenraad maart 2018

Begin maart stond een kerkenraadsvergadering gepland met alleen de vertegenwoordigers vanuit de werkgroepen en colleges. Bij de voorbereiding constateerden we dat we een zeer beperkt aantal agendapunten hadden. M.a.w. die tijd kunnen we net zo goed inzetten voor een moderamenvergadering ter voorbereiding van het beleidsplan 2018-2023. Wel hebben we kerkenraadsleden gevraagd bij interesse aan te sluiten. Met een klein groepje hebben we op deze manier input verzameld hoe we de komende vijf jaar gestalte geven aan ons gemeentezijn. Deze uitgangspunten en plannen hebben we verzameld en als mindmap vormgegeven. In de voltallige kerkenraad van 26 april wordt het beleidsplan ter vaststelling aangeboden.

Het hart van de mindmap wordt gevormd door het woord DICHT(ER)BIJ. Een woord dat ook toekomst oproept en waarin begrippen rondom geloven doorklinken, zoals bijvoorbeeld toegankelijkheid, onderlinge verbondenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar, diversiteit, verdieping en dichtbij je zelf blijven. Met daarbij in het achterhoofd de vele activiteiten waarvoor vele gemeenteleden zich inzetten en waar vele gemeenteleden en soms ook anderen aan deel nemen. Publicatie via poster, website en Zondagsm@il volgt na vaststelling.

Verslag van de laatste vergadering van de Classis Nijmegen

Op zaterdag 14 april jl. waren afgevaardigden van kerkenraden en gemeenteleden uitgenodigd voor de laatste classicale vergadering. Matthijs Glastra, Anja van Donselaar en ondergetekende waren namens onze gemeente aanwezig. De feestelijke middag werd gehouden in het prachtige oude kerkje van Herveld. We ontmoetten elkaar rond half 2 met koffie of thee met daarbij letterlijk een koekje van eigen deeg. Elke gemeente had iets meegebracht of gebakken. Vanzelfsprekend trakteerden wij op Cubaanse koekjes.

Het werd een boeiende middag die begon met een drietal lezingen over de geschiedenis van 420 jaar Classis Nijmegen met aansprekende anekdotes, hoogte- en dieptepunten vanuit de diverse gemeenten. Aansluitend werd formeel de laatste vergadering gehouden met daarin o.a. het vaststellen van de jaarrekening 2017 en de opheffing van de classicale vergadering. Met de uitnodiging voor deze vergadering was een prijsvraag uitgeschreven. Er werd gevraagd om ideeën aan te reiken hoe we vorm kunnen geven aan ‘met elkaar meeleven’ in de nieuw te vormen ring van gemeenten uit de Classis Nijmegen. De twee ingediende voorstellen werden elk gehonoreerd met een bedrag van €500. Beide voorstellen, een ‘Symposium over hoe kerk te zijn’ en een ‘Viering met de Damascus hiphop groep’ gericht op jongerenwerk, zullen dit jaar nog worden uitgevoerd.

Tot slot werd er een ‘dankstond’ gehouden met prachtige liederen en teksten en waarin voorbede werd gedaan voor alle gemeenten. De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje. Het was een boeiende middag die in het teken stond van gedenken, vieren en bovenal ontmoeten. Van 79 naar 11 classis betekent dat de ontmoeting tussen de gemeenten in het vervolg via de ring (voor onze gemeente v/h classis Nijmegen) plaats zal vinden. Dit zal vanuit de kerkenraden (moeten) worden geïnitieerd.


Verslag vanuit de kerkenraad van januari 2018

De kerkenraad is verheugd met de toezegging van Peter Aagenborg om het ambt van diaken op zich te nemen. Bij geen bezwaar zal hij op 4 maart a.s. worden bevestigd. De afgelopen twee keer hebben we steeds met een afvaardiging vanuit de werkgroepen en colleges vergaderd. Deze werkwijze bevalt ons tot nu toe goed. Daarbij rees de vraag op of het verslag van de voltallige kerkenraad vast kan worden gesteld in de kleine kerkenraad. We hebben afgesproken dat op- en/of aanmerkingen n.a.v. het verslag van te voren kunnen worden doorgegeven aan het moderamen. Tijdens de december- en januarivergadering passeerden de volgende zaken de revue:

 • Werkgroep pastoraat: het thema voor groothuisbezoek wordt ‘gelukkig leven’. In 2018 worden een viertal ontmoetingsmiddagen georganiseerd op de maandagmiddag. Houd hiervoor de agenda in de gaten. Meet & Greet bijeenkomst voor nieuw ingekomen gemeenteleden was zeer geslaagd. Zo mogelijk zal dit ook voor andere doelgroepen worden georganiseerd.
 • College van diakenen: project kledinginzameling De Duif is succesvol en krijgt vervolg tot eind februari. Kerstkaartenactie Matanzas, Cuba, is geslaagd verlopen. Voor een project in Tanzania zal t.z.t. via Ria Berends via de Zondagsm@il actie worden uitgezet. Thema voor de 40dagentijd is ‘onvoorwaardelijke liefde’ (meer informatie elders in dit nummer).
 • College van kerkrentmeesters: de pleinzaalinrichting is op het schilderen van de muren na klaar. De actie Kerkbalans 2018 loopt voorspoedig. Nieuwe mogelijkheden voor betrokkenheid en registratie zullen worden onderzocht evenals voor digitaal collecteren en het verjaardagsfonds. Dit komt terug op de volgende kerkenraadsvergadering en zal zo mogelijk met Pasen worden geëffectueerd. Het voorstel voor de stiltehoek c.q. (her)inrichting van de kerkzaal zal op de voltallige kerkenraadsvergadering van 26 april a.s. worden gepresenteerd.
 • Werkgroep vieren: Data Taizévieringen 2018 staan gepland voor 25 maart, 1 juli en 25 november. Met ingang van de 40-dagentijd (18 februari ) zal het begin van de viering anders verlopen. Lees meer in het vorige nummer van Sjaloom! De IGEE dienst zal voortaan ‘Kom erbij dienst’ worden genoemd. De werkgroep vieren heeft de organisten uitgenodigd en met hen van gedachten gewisseld over spel, afstemming vieringen en bezetting tijdens hoogtijdagen.
 • Werkgroep leren en beleven: er wordt nog naar kandidaten gezocht.
 • De begrotingen van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen 2018 worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend. Ook worden de bijlagen met beschrijving per werkgroep/college voor de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 vastgesteld (met uitzondering van werkgroep leren en beleven).
 • Het verzoek om garantstelling voor de kosten (€6.000) van het theaterstuk ‘Dementie in het theater’ in de Theaterkerk te Bemmel zal breder worden uitgezet. Ondanks maatschappelijke betrokkenheid en ‘open kerk zijn’ is het, gezien onze tekorten, niet verantwoord hieraan tegemoet te komen. De Gemeente Lingewaard is bereid – bij de juiste aanvraag en op basis van een breder draagvlak – subsidie te verlenen. Wordt vervolgd.
 • Terugblik gemeenteavond: hoe willen we kerk zijn, hoe verder? De verzamelde memorykaarten geven input voor een strategisch meerjarenplan 2018-2023. Het moderamen maakt op basis daarvan een voorstel t.a.v. koers, ambitie en richting. Dit zal worden geagendeerd voor de kerkenraad van 26 april a.s.
 • Classis en Kerk 2025, deel III, de predikant. In dit nummer van Sjaloom! meer hierover.

Kerk 2025 – Waar een Woord is, is een weg

Waar staan we nu. Een korte terugblik. De essentie van het rapport gaat om de hoop dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn. De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland – en dus ook van de gemeenten – gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het geloof.

In november 2016 werd het eerste deel van de kerkordelijke voorstellen door de generale synode behandeld en vastgesteld. Dit betrof de thema’s ‘kerk zijn met elkaar’ (de vorming van 11 i.p.v. 79 classes en de classispredikant) en de kerkelijke presentie (vormen van gemeente-zijn, samenwerking, nieuwe gemeenten, opheffing van gemeenten). Het tweede deel van de kerkordelijke voorstellen betreft de vereenvoudiging van kerkordelijke regelgeving, beheer en kerkelijke rechtspraak. Het derde deel behandelt de mobiliteit van predikanten. Op 1 mei 2018 treedt de nieuwe kerkordelijke regelgeving in en is de classicale herindeling een feit. Dat betekent dat we vanaf dan onderdeel uitmaken van de Classis Gelderland Zuid en Oost. De huidige classis wordt dan een ring van gemeenten binnen deze classis.

Over deel III heb ik als afgevaardigde van de oude (en van de nieuwe) classis een tweetal informatieavonden bijgewoond.

Ten eerste Kerk 2025, deel III de predikant: de bijeenkomst op 10 januari 2018 gaf een heldere toelichting op het door de synode goedgekeurde concept. Naar aanleiding daarvan hebben we als kerkenraad het reactieformulier ingevuld aan de hand van 5 kernpunten, nl.

 1. Taak van de classis om samenwerking gemeenten te bevorderen akkoord, maar kan leiden tot taakverzwaring voor het moderamen van de classis.
 2. Taak van de kerkenraad om samenwerking te zoeken. Akkoord mits er mogelijkheden zijn binnen èn buiten de huidige ring, gezien de toch wel grote tegenstellingen in geloofsopvatting tussen de diverse gemeenten.
 3. Beroepingswerk met aandacht voor voldoende omvang werktijd en/of zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking is onvermijdelijk.
 4. Verruiming van mogelijkheden voor werktijdvermindering i.r.t. financiële tekorten moet worden gerealiseerd in goed overleg tussen predikant en gemeente. De vraag is of de financiële gevolgen voor de landelijke kerk en/of plaatselijke gemeenten inzake wachtgeld, daarbij rekening houdend met krimp, voldoende zijn onderbouwd.
 5. Toevoeging regeling ontheffing op eigen verzoek na tenminste 12 jaar o.b.v. gezamenlijk verzoek van kerkenraad en predikant kan alleen mits dit recht doet aan beide partijen.

Overall ondersteunen we dus de wijzigingen. Op 27 februari a.s. zijn Matthijs Glastra en ondergetekende aanwezig op de laatste classisvergadering in de oude structuur. Op deze vergadering zal worden geconsidereerd.

Ten tweede de ‘Ronde van elf’ met scriba René de Reuver d.d. 16 januari 2018 in De Kandelaar in Arnhem: een goedbezochte bijeenkomst (plm. 120 deelnemers) met zeer algemene informatie over de nota Kerk2025. De enigszins warrige presentatie van PKN scriba René de Reuver was met name interessant voor kerkleden die minder goed op de hoogte zijn van de hierboven beschreven ontwikkelingen.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de website van de PKN (www.protestantsekerk.nl/kerk2025).


Uit de kerkenraad van december 2017 en januari 2018

De kerkenraad is verheugd met de toezegging van Peter Aagenborg om het ambt van diaken op zich te nemen. Bij geen bezwaar zal hij op 4 maart a.s. worden bevestigd. De afgelopen twee keer hebben we steeds met een afvaardiging vanuit de werkgroepen en colleges vergaderd. Deze werkwijze bevalt ons tot nu toe goed. Daarbij rees de vraag op of het verslag van de voltallige kerkenraad vast kan worden gesteld in de kleine kerkenraad. We hebben afgesproken dat op- en/of aanmerkingen n.a.v. het verslag van te voren kunnen worden doorgegeven aan het moderamen. Tijdens de december- en januarivergadering passeerden de volgende zaken de revue:

 • Werkgroep pastoraat: het thema voor groothuisbezoek wordt ‘gelukkig leven’. In 2018 worden een viertal ontmoetingsmiddagen georganiseerd op de maandagmiddag. Houd hiervoor de agenda in de gaten. Meet & Greet bijeenkomst voor nieuw ingekomen gemeenteleden was zeer geslaagd. Zo mogelijk zal dit ook voor andere doelgroepen worden georganiseerd.
 • College van diakenen: project kledinginzameling De Duif is succesvol en krijgt vervolg tot eind februari. Kerstkaartenactie Matanzas, Cuba, is geslaagd verlopen. Voor een project in Tanzania zal t.z.t. via Ria Berends via de Zondagsm@il actie worden uitgezet. Thema voor de 40dagentijd is ‘onvoorwaardelijke liefde’ (meer informatie elders in dit nummer).
 • College van kerkrentmeesters: de pleinzaalinrichting is op het schilderen van de muren na klaar. De actie Kerkbalans 2018 loopt voorspoedig. Nieuwe mogelijkheden voor betrokkenheid en registratie zullen worden onderzocht evenals voor digitaal collecteren en het verjaardagsfonds. Dit komt terug op de volgende kerkenraadsvergadering en zal zo mogelijk met Pasen worden geëffectueerd. Het voorstel voor de stiltehoek c.q. (her)inrichting van de kerkzaal zal op de voltallige kerkenraadsvergadering van 26 april a.s. worden gepresenteerd.
 • Werkgroep vieren: Data Taizévieringen 2018 staan gepland voor 25 maart, 1 juli en 25 november. Met ingang van de 40-dagentijd (18 februari ) zal het begin van de viering anders verlopen. Lees meer in het vorige nummer van Sjaloom! De IGEE dienst zal voortaan ‘Kom erbij dienst’ worden genoemd. De werkgroep vieren heeft de organisten uitgenodigd en met hen van gedachten gewisseld over spel, afstemming vieringen en bezetting tijdens hoogtijdagen.
 • Werkgroep leren en beleven: er wordt nog naar kandidaten gezocht.
 • De begrotingen van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen 2018 worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend. Ook worden de bijlagen met beschrijving per werkgroep/college voor de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 vastgesteld (met uitzondering van werkgroep leren en beleven).
 • Het verzoek om garantstelling voor de kosten (€6.000) van het theaterstuk ‘Dementie in het theater’ in de Theaterkerk te Bemmel zal breder worden uitgezet. Ondanks maatschappelijke betrokkenheid en ‘open kerk zijn’ is het, gezien onze tekorten, niet verantwoord hieraan tegemoet te komen. De Gemeente Lingewaard is bereid – bij de juiste aanvraag en op basis van een breder draagvlak – subsidie te verlenen. Wordt vervolgd.
 • Terugblik gemeenteavond: hoe willen we kerk zijn, hoe verder? De verzamelde memorykaarten geven input voor een strategisch meerjarenplan 2018-2023. Het moderamen maakt op basis daarvan een voorstel t.a.v. koers, ambitie en richting. Dit zal worden geagendeerd voor de kerkenraad van 26 april a.s.

Classis en Kerk 2025, deel III, de predikant.

Kerk 2025 – Waar een Woord is, is een weg

Waar staan we nu. Een korte terugblik. De essentie van het rapport gaat om de hoop dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn. De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland – en dus ook van de gemeenten – gaat veranderen. Die wordt eenvoudiger. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de inhoud – het geloof.

In november 2016 werd het eerste deel van de kerkordelijke voorstellen door de generale synode behandeld en vastgesteld. Dit betrof de thema’s ‘kerk zijn met elkaar’ (de vorming van 11 i.p.v. 79 classes en de classispredikant) en de kerkelijke presentie (vormen van gemeente-zijn, samenwerking, nieuwe gemeenten, opheffing van gemeenten). Het tweede deel van de kerkordelijke voorstellen betreft de vereenvoudiging van kerkordelijke regelgeving, beheer en kerkelijke rechtspraak. Het derde deel behandelt de mobiliteit van predikanten. Op 1 mei 2018 treedt de nieuwe kerkordelijke regelgeving in en is de classicale herindeling een feit. Dat betekent dat we vanaf dan onderdeel uitmaken van de Classis Gelderland Zuid en Oost. De huidige classis wordt dan een ring van gemeenten binnen deze classis.

Over deel III heb ik als afgevaardigde van de oude (en van de nieuwe) classis een tweetal informatieavonden bijgewoond.

Ten eerste Kerk 2025, deel III de predikant: de bijeenkomst op 10 januari 2018 gaf een heldere toelichting op het door de synode goedgekeurde concept. Naar aanleiding daarvan hebben we als kerkenraad het reactieformulier ingevuld aan de hand van 5 kernpunten, nl.

 1. Taak van de classis om samenwerking gemeenten te bevorderen akkoord, maar kan leiden tot taakverzwaring voor het moderamen van de classis.
 2. Taak van de kerkenraad om samenwerking te zoeken. Akkoord mits er mogelijkheden zijn binnen èn buiten de huidige ring, gezien de toch wel grote tegenstellingen in geloofsopvatting tussen de diverse gemeenten.
 3. Beroepingswerk met aandacht voor voldoende omvang werktijd en/of zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking is onvermijdelijk.
 4. Verruiming van mogelijkheden voor werktijdvermindering i.r.t. financiële tekorten moet worden gerealiseerd in goed overleg tussen predikant en gemeente. De vraag is of de financiële gevolgen voor de landelijke kerk en/of plaatselijke gemeenten inzake wachtgeld, daarbij rekening houdend met krimp, voldoende zijn onderbouwd.
 5. Toevoeging regeling ontheffing op eigen verzoek na tenminste 12 jaar o.b.v. gezamenlijk verzoek van kerkenraad en predikant kan alleen mits dit recht doet aan beide partijen.

Overall ondersteunen we dus de wijzigingen. Op 27 februari a.s. zijn Matthijs Glastra en ondergetekende aanwezig op de laatste classisvergadering in de oude structuur. Op deze vergadering zal worden geconsidereerd.

Ten tweede de ‘Ronde van elf’ met scriba René de Reuver d.d. 16 januari 2018 in De Kandelaar in Arnhem: een goedbezochte bijeenkomst (plm. 120 deelnemers) met zeer algemene informatie over de nota Kerk2025. De enigszins warrige presentatie van PKN scriba René de Reuver was met name interessant voor kerkleden die minder goed op de hoogte zijn van de hierboven beschreven ontwikkelingen.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de website van de PKN (www.protestantsekerk.nl/kerk2025).


Uit de kerkenraad van 14 december 2017

De opening en sluiting van de vergadering wordt door Klaas Nienhuis verzorgd. Hij opent met ‘Gij waakt en draagt’, een tekst van Henk Jongerius. Om het verslag van de voltallige kerkenraad vast te kunnen stellen in de kleine kerkenraad wordt afgesproken dat op- en/of aanmerkingen van kerkenraadsleden van te voren worden doorgegeven aan het moderamen. Vervolgens worden de mededelingen vanuit de colleges en werkgroepen besproken:

 • Werkgroep pastoraat: het thema voor groothuisbezoek wordt ‘gelukkig leven’. Komend jaar worden een viertal ontmoetingsmiddagen georganiseerd op de maandagmiddag. Houd hiervoor de agenda in de gaten.
 • College van diakenen: project kledinginzameling De Duif is succesvol en zal mogelijk na overleg worden hervat. Kerstkaartenactie Matanzas, Cuba, is geslaagd. Voor een project in Tanzania zal via Ria Berends in de Zondagsm@il actie worden uitgezet.
 • College van kerkrentmeesters: pleinzaalinrichting is gedeeltelijk klaar. Actie Kerkbalans 2018 is in gang gezet. Nieuwe mogelijkheden voor betrokkenheid en registratie zullen worden onderzocht evenals voor digitaal collecteren en het verjaardagsfonds. Dit komt terug op de volgende kerkenraadsvergadering.
 • Werkgroep vieren: we zijn op zoek naar een nieuwe naam voor de IGEE diensten. Data Taizévieringen 2018 staan gepland voor 25 maart, 1 juli en 25 november.
 • Werkgroep leren en beleven: er wordt nog naar kandidaten gezocht.

De begrotingen van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen 2018 worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend. Tevens worden de bijlagen met beschrijving per werkgroep/college voor de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 vastgesteld (met uitzondering van werkgroep pastoraat en werkgroep leren en beleven).

Met ingang van de 40-dagentijd (18 februari a.s.) zal het begin van de viering anders verlopen. Verderop in dit nummer leest u hierover meer. Het verzoek om garantstelling voor de kosten (€6.000) van het theaterstuk ‘Dementie in het theater’ in de Theaterkerk te Bemmel zal breder worden uitgezet. Ondanks maatschappelijke betrokkenheid en ‘open kerk zijn’ is het, gezien onze tekorten, niet verantwoord hieraan tegemoet te komen. De Gemeente Lingewaard is bereid – bij de juiste aanvraag en op basis van een breder draagvlak – subsidie te verlenen. Wordt vervolgd.

Tot slot leest Klaas Nienhuis het gedicht van David Adam ‘Omring mij Heer’ en sluit Ynke Faber de vergadering met dank voor ieders inbreng en aanwezigheid.


Uit de kerkenraad van 2 november 2017

Dit keer vergaderen we voltallig. Dat doen we twee keer per jaar. De overige vijf vergaderingen worden bezet door een afvaardiging vanuit de drie werkgroepen en colleges. Ada van Arkel opent de vergadering met een boeiende inleiding over Allerzielen. Vanaf de 12e eeuw een feestdag met zielebroodjes in het kader van armenzorg. Tot slot van haar inleiding steken we allmeaal een kaars aan en volgt een moment van stilte. Zo vergezelt het licht van de kaarsen ons in de vergadering.

Vervolgens worden de inschrijvingen van nieuwe gemeenteleden genoemd en bespreken we de belangrijkste informatie vanuit de colleges en werkgroepen.

 • Het college van diakenen zal een kerstgroetenactie organiseren voor Rodolfo (Bridging Gaps) in Cuba. Ook zal een kledingactie worden georganiseerd voor Stoelenproject de Duif in Arnhem.
 • Het college van kerkrentmeesters bereidt de Aktie Kerkbalans 2018 voor en richt zich op de mogelijkheden voor digitaal collecteren. Het Verjaardagsfonds wordt hier ook bij betrokken. Daarnaast is het college bezig met het ontwerp voor de stiltehoek en de herinrichting van de pleinzaal. De vervanging van de beamer zal daarna aan de orde komen.
 • Vanuit de werkgroep vieren wordt het verheugende nieuws gemeld dat ds. Theo de Zwart is toegelaten als predikant (v/h baptistengemeente) tot de PKN.
 • Voor de werkgroep leren en beleven zal de vacaturecommissie op zoek gaan naar deelnemers. De flyer Thema-avonden en Kringen is inmiddels verspreid.
 • Mededelingen vanuit de overige commissie:
  • Op 28 december van 13.30 – 17.00 uur zijn de kerken in Lingewaard weer geopend i.v.m. de kerstallentocht.
  • Matthijs Glastra en Ynke Faber hebben de Vicarie bezocht i.v.m. mogelijkheden tot ondersteuning bij omgaan met levensvragen.
  • In het kader van oecumene staat een overleg gepland met de Protestantse Gemeente Arnhem. Ook de protestantse gemeentes in Lingewaard zijn belangrijke gesprekspartners zeker nu ds. Klaas Touwen afscheid neemt van de PG Angeren en in Bemmel de interim-predikant rond de zomervakantie vertrekt.
  • Het vertrek van prior Gerard Braks uit het Dominicanerklooster raakt ons diep. Matthijs Glastra zal hem opzoeken en namens de gemeente een kaart en een boeket overhandigen.

De Plaatselijke Regeling Huissen 2017 is aangepast o.b.v. de suggesties van de classis en daarmee vastgesteld en ondertekend. De gemeenteavond zal staan in het teken van ‘wat houdt mij nou bezig, wat beweegt mij?’ Daarna komt het historisch besluit over de organisatie van de PKN ter sprake in relatie tot grotere classes met minder afgevaardigden. Dit heeft gevolgen voor samenwerking en ontmoeting. Met ingang van 1 mei 2018 heeft de Protestantse Kerk niet 75 classes, maar elf classes. Iedere classis krijgt een classis-predikant. Deze verandering is onderdeel van de toekomstvisie ‘Kerk 2025’ van de Protestantse Kerk in Nederland. Voor meer informatie zie https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/historisch-besluit-over-organisatie-van-protestantse-kerk.

Tot slot worden de conceptbegrotingen van het college van kerkrentmeester en college van diakenen voorlopig vastgesteld met dank aan de penningmeesters Ruud Viëtor en Jan Rietveld en Roelof Smelt als administrateur. Elders in dit nummer van Sjaloom! vindt u hierover meer informatie. Ter afsluiting leest Ada van Arkel een verhaal rond Allerzielen: ‘Allerzielen zonder vuur spaart geen brandhout uit de schuur’. Een Drentse legende van halverwege de 19e eeuw. Ynke Faber bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en wenst iedereen wel thuis.


Uit de kerkenraad van 21 september 2017

Ynke Faber opent de vergadering met een toepasselijk artikel van J.J. Suurmond uit Trouw (15 augustus 2017) ‘Hier is je leven, veel plezier ermee’. Het is de eerste vergadering in de nieuwe setting. Dat betekent dat we met in totaal zes vertegenwoordigers per werkgroep/college bij elkaar zijn. Vanuit de werkgroepen en colleges worden de belangrijkste agendapunten besproken:

 • Werkgroep pastoraat heeft de ontmoetingsmiddag van 25 september georganiseerd.
 • Het college van diakenen meldt de organisatie van Bridging Gaps door Huub Langeweg en Jan Rietveld. Tevens wordt er een nieuw collectedoel gemeld, nl. noodhulp in Cuba. José en Piet Knol onderhouden contact met Rodolpho, een voormalig Bridging Gaps deelnemer.
 • Het college van kerkrentmeesters heeft een jaarplan opgesteld met de volgende onderwerpen: afronding groot onderhoud, verhuurbeleid, inrichting pleinzaal, verjaardagsfonds, Aktie Kerkbalans, digitaal collectesysteem en digitaliseren archief (incl. scribaat). Overige aandachtspunten zijn de stiltehoek en alternatieven voor de beamer. Er zal een afspraak worden gemaakt voor jaarlijkse evaluatiegesprekken met de predikant en met de organist.
 • Werkgroep vieren: het voorstel van Promises om Stille Zaterdag in te vullen met een Nederlandstalige Passion wordt met enthousiasme aanvaard. De invulling van een aangesloten viering met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zal gezamenlijk worden opgepakt. De IGEE diensten bij voorkeur in Huissen plannen al dan niet met Passion-variant.
 • Werkgroep Leren en Beleven: weliswaar is hier nog geen (nieuwe) bezetting maar er zijn al wel activiteiten gepland. Houd hiervoor de agenda, Zondagsm@il en de website in de gaten.
 • Moderamen zal de aanvullingen vanuit de classis op de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 verwerken, een voorstel maken voor een (beleids)plan voor de komende jaren en de voorbereiding voor de inspiratieavond in november.

Tot besluit van de vergadering leest Ynke Faber een lied uit ‘Een duif, een merel en een mus, liederen voor een vrijzinnige toekomst (J.M. de Vries, 2010. Bundel ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB).


Uit de kerkenraad van 1 juni 2017

Met een beknopte terugblik op het bezoek aan de Kirchentag 2017 opent Marja Huson de vergadering en leest aansluitend vers 2 en 4 van lied 1016. Ynke Faber benadrukt nogmaals dat het de laatste kerkenraadsvergadering in de oude setting is. Vanaf september komen we twee keer per jaar als voltallige kerkenraad bij elkaar. De andere vijf bijeenkomsten worden bijgewoond door een vertegenwoordiging van een van de vijf werkgroepen c.q. colleges. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de Plaatselijke Regeling Huissen 2017, vastgesteld in deze vergadering. Het document is te vinden op onze website www.pknhuissen.nl. In de komende uitgaven van Sjaloom! zullen we regelmatig verslag doen van hoe een en ander uitpakt in de praktijk.

Tevens worden de jaarrekeningen van het college van diakenen en college van kerkrentmeesters goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan Roelof Smelt, administrateur en Ellen Westerveld en Piet Stokdijk als kascommissie. Een samenvatting zal worden opgenomen in deze Sjaloom!

Het college van kerkrentmeesters heeft een voorstel gedaan inzake de actie Kerkbalans en niet bijdragende gemeenteleden. Een nog samen te stellen commissie zal met ondersteuning van Roelof Smelt het voorstel verder uitwerken. De terugblik op de gemeenteavond met prior Gerard Brax van het Dominicanenklooster Huissen leverde over het algemeen positieve reacties op. Deze varieerden van inspirerend en toekomstgericht tot kansen creëren ondanks regelgeving en traditie. Tot slot van de vergadering leest Marja Huson Lied 672:4. Ynke Faber sluit de vergadering en nodigt ons uit voor een drankje in de Pleinzaal.


Uit de kerkenraad van 1 juni 2017

De vergadering wordt geopend door José Knol met een overdenking van het Onze Vader in de vertaling van Kees van Veen (www.zinrijk.nl). De tekst is gevonden in een kerk in Frankrijk, de schrijver is onbekend. Daarna spraken we over de volgende onderwerpen:

 • Het verzoek aan het Verjaardagsfonds om een bijdrage voor groot onderhoud van de toren wordt toegekend. Het bedrag zal symbolisch worden overhandigd door Arie Vermeer in de viering van zondag 19 maart.
 • Voor de kinderkerk wordt in de 40-dagen-tijd tijdens de dienst een verhaal verteld. Besloten wordt om samen met jongerenvoorlichter en kerkelijk werker Ellen Thijmes en basisschool De Boemerang ‘Kliederkerk’ te organiseren.
 • De vredesgroet wordt als massaal, rommelig en (te) gekunsteld ervaren. Het gaat om met aandacht groeten. Daarom wordt besloten om zo veel mogelijk vanaf je zitplaats de vredesgroet te geven.
 • De kerkenraad besluit de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 voorlopig vast te stellen. In de afgelopen twee jaar hebben we als kerkenraad gezocht naar mogelijkheden om met een werkgroepenstructuur te gaan werken op basis van de huidige kerntaken. Verantwoordelijkheid en bevoegdheid komt bij de diverse werkgroepen te liggen. En het geeft tegelijkertijd ruimte aan andere gemeenteleden om aan te sluiten bij een of meerdere werkgroepen zonder daarvoor ambtsdrager te hoeven zijn. Deze versie komt ook tegemoet aan de kerkorde en wordt aan de gemeente ter inzage aangeboden via de website (https://pknhuissen.nl/kerkenraad/) en de Zondagsm@il met het verzoek te reageren.
 • De kerkenraad is unaniem van mening dat in de ene ambtsdrager alle ambten vertegenwoordigd zijn. Dat betekent dat de vertegenwoordiging van de ambten in de eredienst vanaf juli 2017 uit twee i.p.v. drie ambtsdragers zal bestaan. Bij een tafelviering zal in ieder geval een diaken worden ingeroosterd.
 • Kerk 2025 en de daartoe noodzakelijke aanpassingen in de kerkorde zullen worden besproken in de classis van 27 maart. Als Protestantse Gemeente te Huissen hebben wij er vertrouwen in dat we ondanks de bestuurlijke consequenties gemeente kunnen zijn en blijven en met de geboden ruimte het gemeente-zijn kunnen organiseren. We zullen de ontwikkelingen met aandacht blijven volgen.

José Knol sluit de vergadering met een gebed uit Thailand, de medemens van Kerk in Actie.


Uit de kerkenraad van 6 april 2017

De vergadering wordt door Marja Huson geopend met ‘nieuw leven in de aanloop naar Pasen’, de geboorte van kleinzoon Julian. Vervolgens werden de volgende punten besproken:

 • Classis, Kerk 2025: bespreking vond plaats in een positieve toonzetting. Tijdsdruk en de inhoudelijke invulling van de classisvergadering zijn de belangrijkste aandachtspunten. Het loslaten van een presbyteriale synodale vertegenwoordiging in de classis zal worden gemist. In plaats van een ontmoeting van alle gemeentes in een classis gaan we naar een afvaardiging van max. 10.
 • Evaluatie en vooruitblik Kerkbalans: de actie is (organisatorisch) goed verlopen. Van 2/3 van de 369 pastorale eenheden werd een toezegging ontvangen voor 2017. Het begrotingstekort bedraagt desondanks €20.000. In een plan van aanpak voor 2018 e.v. zal het College van Kerkrentmeesters mede de non-response van de afgelopen jaren opnemen.
 • Verjaardagsfonds: De noodzaak voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers blijft bestaan. Een plan van aanpak zal worden toegelicht op de gemeenteavond. De opties: stoppen of doorgaan en zo ja in welke variant, de huidige, digitaal, per post, of…?
 • Volgens de kerkorde geldt een ambtstermijn van max. 12 jaar. De vier ambtsdragers die in aanmerking komen voor aftreden binnen deze termijn hebben toegezegd nog vier jaar aan te blijven: Ynke Faber en Wijchert de Wit als ouderling, Willianne Langeweg als diaken en Ruud Viëtor als ouderling-kerkrentmeester. Het stemt ons dankbaar. Mocht er (onverhoopt) bezwaar zijn tegen deze verlenging dan kan dit schriftelijk worden aangegeven naar de scriba, Marja Huson-ter Avest via scriba@pknhuissen.nl.
 • Voortgang stiltehoek: na consultatie blijkt er voldoende draagvlak te zijn zodat o.l.v. Berend Smit een versoberde vorm van het bestaande ontwerp nader zal worden onderzocht en uitgevoerd.
 • Consistoriegebed, intocht en drempel bij de eredienst: de kerkenraad besluit na een boeiende gedachtewisseling voorlopig de gangbare wijze aan te houden. Aan de werkgroep vieren zal worden gevraagd een eventueel alternatief aan te reiken.
 • Op de Gemeenteavond van 11 mei zal ‘samen gemeentezijn’ centraal staan. De suggestie wordt gedaan om een van de stadspredikanten van Arnhem (Roset) uit te nodigen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 en de toekomst van het Verjaardagsfonds.

Matthijs Glastra sluit de vergadering met het gedicht ‘De broosheid van Pasen’ (Sjaloom! Pasen 2017, dichter onbekend).


Uit de kerkenraad van 19 januari 2017

De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom waarna Marja Huson de vergadering opent met een column van Stijn Fens (Trouw, 14-1-2017) over al dan niet door de week geopende kerkgebouwen en de mogelijkheid om er een kaarsje te branden. De aanleiding hiervoor is het agendapunt ‘de stiltehoek’.

Naar aanleiding van de mededelingen vanuit de diverse werkgroepen zijn we verheugd te horen dat Barbara Mik vanuit de werkgroep pastoraat in het vervolg nieuw ingekomen gemeenteleden zal gaan bezoeken. In de werkgroep pastoraat zal ook aandacht worden besteed aan intensiever contact (indien gewenst) met nabestaanden na het overlijden van een gemeentelid.

In de vergadering van 26 april 2016 hebben we besloten een ‘stiltehoek’ te realiseren. De huidige ontwerper heeft zich teruggetrokken n.a.v. voorgestelde aanpassingen vanuit de werkgroep. Besloten wordt om na de dienst van zondag 19 maart a.s. het stranden van het ontwerp voor de ‘stiltehoek’ nader toe te lichten en reacties en draagvlak binnen de gemeente (opnieuw) te peilen. Aansluitend kan dan een sober ontwerp door (dezelfde of een nieuwe) werkgroep worden onderzocht.

Het college van kerkrentmeesters zal zich buigen over de situatie rond het verjaardagsfonds. Voor de e.v. kerkenraadsvergadering d.d. 16 maart a.s. zullen zij een voorstel aandragen t.b.v. het continueren van de werkzaamheden ondanks de vacatures.

Tot slot wordt het concept Plaatselijke Regeling t.b.v. een gewijzigd organisatiemodel nader besproken. Uitgangspunt is het realiseren van taakverlichting door a) minder vaak en voltallig te vergaderen en b) niet-ambtsdragers als werkgroepleden volwaardig mee te laten draaien. Het moderamen zal in ieder geval bestaan uit de predikant, voorzitter en scriba en is verantwoordelijk voor continuïteit en synergie van de werkgroepen. De voltallige kerkenraad zal max. 2x per jaar bijeenkomen t.b.v. toetsen en vaststellen van beleid, begroting en jaarplan. De kerkenraad (bestaande uit een afvaardiging per werkgroep) komt 5x per jaar bij elkaar om besluiten uit te werken en uit te voeren. Een werkgroep bestaat uit minimaal één ambtsdrager naast niet-ambtsdragers en heeft een of meerdere commissies onder haar hoede. De inspiratieavond (2x per jaar) biedt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te informeren en te inspireren. Dat geldt zowel voor ambtsdragers, werkgroep- en commissieleden als voor alle overige gemeenteleden.  De definitieve versie zal worden voorgelegd aan de gemeente en aan de classicale vergadering. Wordt vervolgd.

In de rondvraag komt naar voren dat jeugdkerk stopt wegens onvoldoende belangstelling. Daarnaast zijn we op zoek naar gemeenteleden die aan willen sluiten bij het organiseren van activiteiten betreffende het Lutherjaar. Je kunt je hiervoor opgeven bij de scriba (marja.huson@gmail.com). Ria Berends sluit de vergadering met een gedicht over rouwverwerking waarna Ynke Faber iedereen bedankt voor zijn of haar aanwezigheid.


Uit de kerkenraad van 15 december 2016

Wijchert de Wit zit de vergadering voor. Jan Rietveld verzorgt de opening van de vergadering met een discussie tussen een student en zijn professor over de dualistische stellingname inzake wetenschap en geloof. De conclusie? Geloof is een verbinding van de mens met God en dat houdt de wereld in beweging.

Omdat er geen reacties vanuit de gemeente zijn binnengekomen op de begrotingen 2017 van het college van kerkrentmeesters en diakenen worden beide begrotingen vastgesteld en ondertekend. Aansluitend wordt ook het rooster uitgangscollecten 2017 goedgekeurd en vastgesteld. Op basis van het agendapunt ‘rooster zondagse vieringen’ ontstaat een boeiende discussie naar aanleiding van de vraag of de zondagse viering voldoet aan het criterium ‘een rustpunt in de week’, of de vieringen voldoende verdieping bieden en wat het vraagt van de predikant. Verschillen en overeenkomsten in beleven en geloven worden besproken. We constateren dat er sprake is van een goede balans in het algemeen. Echter, de bijzondere vieringen, behalve de hoogtijdagen, concentreren zich in het najaar. Ook is er behoefte om vaker gemeenteleden te laten participeren in het voorbereiden van diensten. Daarmee kan diversiteit in geloven een plek krijgen in de zondagse vieringen door het jaar heen. Daarnaast wordt de wens geuit om de herkenbare en doorgaande (cyclische) lijn in de liturgie en de schrift aan te houden rondom van binnenuit gevonden thema’s. Hier zouden ook de gastpredikanten zich aan moeten houden. Wijchert de Wit zal dit aanpassen in de informatie naar gastpredikanten.

Het belangrijkste agendapunt betreft de wijziging van de organisatiestructuur. Ondanks het feit dat er steeds minder ambtsdragers zijn, willen we de vele werkzaamheden zo goed mogelijk uitvoeren. Om dit mogelijk te maken hebben we op de thema-avond van de kerkenraad in oktober jl. afgesproken om de komende jaren met een werkgroepenstructuur te gaan werken gericht op continuïteit, duurzaamheid en draagvlak. Dat wil o.a. zeggen dat het mogelijk wordt om als niet-ambtsdrager te participeren in een van de zes werkgroepen binnen de kerkenraad. Zo vertrouwen we erop dat de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in de gemeente niet alleen bij de ambtsdragers ligt. Zij kunnen daar bijgestaan worden door gemeenteleden die graag meedenken en meedoen zonder daarvoor ambtsdrager te moeten worden. Dat betekent overigens wel dat er een aantal aandachtspunten zijn zoals de ambtelijke vertegenwoordiging per werkgroep, het stemrecht van een niet-ambtsdrager in de kerkenraad en de bezetting van dienstdoende ambtsdragers per zondag.

Dat heeft als formele consequentie dat de ‘Plaatselijke regeling’ zoals die in 2014 is vastgesteld, zal moeten worden aangepast. De kerkorde geeft hiervoor een handreiking. Op de vergadering worden de opties die het moderamen heeft verzameld geïnventariseerd. De kerkenraad geeft vervolgens het moderamen de opdracht om voor de volgende vergadering (15 januari 2017) een concreet voorstel incl. visie en model neer te leggen. Wilt u hierover meer informatie of juist meedenken dan horen wij dat graag. Reacties zijn welkom via scriba@pknhuissen.nl. Vervolgens besluit Jan Rietveld de kerkenraadsvergadering met het lezen van Opwekkingslied 601 ‘Deel door ons Uw liefde uit!’


Uit de kerkenraad van 13 oktober 2016: thema-avond over organisatiestructuur

Als kerkenraad komen we negen keer per seizoen bijeen (incl. twee thema-avonden). Deze thema-avond staat de besluitvorming organisatiestructuur centraal. Op welke wijze gaan we de komende drie tot vijf jaar effectief en verbindend aan de slag? Daarbij rekening houdend met de drie speerpunten uit het jaarplan: tafelgesprekken/groothuisbezoek, gebouw, jeugd. Opening en sluiting van de vergadering wordt verzorgd door Wijchert de Wit. Hij leest twee zeer toepasselijke fragmenten uit het boek ‘Op verhaal komen’ van Wibe Veenhaas.

De kerkenraad bestaat al enige tijd uit een kleine groep gemeenteleden die verantwoordelijkheid draagt voor het grote geheel. Het wordt steeds lastiger om mensen te vinden die zich voor korte of langere tijd willen verbinden aan een taak of activiteit, laat staan ambtsdrager zijn. De voorgestelde structuur ondersteunt enerzijds de predikant t.a.v. de speerpunten bij zijn werk in de gemeente. Anderzijds kan het vorm geven aan en ondersteunend zijn bij geloven. Want geloven doet iets met mensen, met jezelf, met God. Als gelov161111 Tabel structuur kerkenraadige wil je gevoed worden, wil je vieren, wil je leren. Iets doen maakt dat je gevoed wordt. Het doet een appèl op wat je kunt geven.

Met o.a. dit in het achterhoofd is na een boeiende gedachtewisseling het unanieme besluit genomen onderstaande ‘bestuursvorm’ te kiezen:

Suggesties en bestaande activiteiten vanuit de gemeente in de afgelopen drie jaar zijn in de besluitvorming meegenomen. Elke werkgroep werkt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Op deze manier krijgen gemeenteleden ook de kans om bij een of meerdere activiteiten voor langere of kortere tijd aan te sluiten zonder de verplichting 161111 Organisatie bloemvormambtsdrager te worden. Elke taak-/werkgroep is zelfstandig en brengt verslag uit aan het moderamen dat zorg draagt voor borging, toetsing, kwaliteit en voortgang. Voor Matthijs biedt deze structuur speelruimte om in meerdere groepen (al dan niet op verzoek) te participeren. Daarnaast biedt het ondersteuning bij (de uitvoering van) het jaarplan, maakt het de verbindende rol als predikant helder en biedt het handvatten voor prioritering. De plaatselijke regeling zal hierop worden aangepast. Op het gemeenteberaad van 17 november ‘Aan tafel met Luther’ wordt het besluit toegelicht en kan men reageren.

Symbolisch verbeelden we de structuur via een bloemvorm.


Uit de kerkenraad van 10 november 2016

Opening en sluiting met sprekende gebeden van Toon Hermans worden verzorgd door Ria Berends. Aan de orde komen o.a.

 • College van diakenen: deelname Kerkinactie ‘Brei een hart’. Op woensdagmiddag 23 november wordt een knutselmiddag georganiseerd. De Scheppingszondag vraagt om een eigentijdsere benadering.
 • College van kerkrentmeesters: het orgel zal worden gerestaureerd en de dakruiter geschilderd. Er zijn opnieuw enkele gegadigden die een van onze ruimtes willen huren.
 • Werkgroep pastoraat: initiatief om een bijeenkomst met en voor nieuw ingekomen gemeenteleden te organiseren
 • Werkgroep vieren: suggestie is gedaan om de vieringen thematisch te organiseren en de kern van ons gemeentezijn laten klinken.

Overige gesprekspunten:

 • Nieuwe structuur moet ‘het doen mogelijk maken!’ Dat vraagt om een heldere beschrijving van taken en verantwoordelijkheden per werkgroep. Ook moet het duidelijk zijn hoe je aan kunt sluiten.
 • Mission statement PKN Huissen is naast ‘open en gastvrije gemeente’ ‘een plek waar je geïnspireerd kunt worden om te geloven en te doen’.
 • Positieve respons op wekelijkse artikelen in Het Gemeentenieuws
 • Deelname aan Kerststallentocht woensdag 28 december a.s. van 13.30 – 17.30 uur.
 • Speciale vieringen: er ontstaat een levendige discussie n.a.v. de viering ‘goede buren’ op zondag 16 oktober jl. die in deze vorm eenmalig is maar zeker een vervolg zal krijgen. In de decembervergadering zal het onderwerp ‘vieringen’ een vervolg krijgen.
 • De conceptbegroting 2017 van College van kerkrentmeesters en diakenen wordt voorlopig vastgesteld en goedgekeurd. Na publicatie n Sjaloom! zal in de januarivergadering de begroting definitief worden vastgesteld en goedgekeurd. Met dank uiteraard aan penningmeesters en administrateur.

Uit de kerkenraad van 1 september 2016

De eerste kerkenraadsvergadering van het nieuwe seizoen wordt geopend door Klaas Nienhuis: ‘Dat ik de aarde zou bewonen’ van Huub Oosterhuis. Dit sluit prachtig aan bij het thema ‘aarde’ dat centraal staat op de Scheppingszondag van 30 oktober a.s. Deze dienst wordt voorbereid door Nieske Visser, Mariette van Herwijnen en Leen Capel. Overige onderwerpen die we bespreken zijn o.a. het ontwerp voor de stiltehoek in de kerkzaal, verlevendigen van de website, Bridging Gaps en de voorbereiding voor de thema-avond van de kerkenraad. Besloten is om de oudejaarsavondviering dit jaar te schrappen. De viering op nieuwjaarsdag (zondag 1 januari 2017) zal om 11.00 beginnen. Aansluitend willen we dan het glas heffen op het nieuwe jaar. De tafelviering wordt verschoven naar 8 januari 2017.

Het belangrijkste onderwerp van de avond is concretiseren en faciliteren van het jaarplan. De drie kernbegrippen zijn groothuisbezoek, gebouw en jeugd. Met dit in het achterhoofd streven we naar een heroriëntatie op onze organisatiestructuur en inventariseren we de mogelijkheden en consequenties voor (financiële) continuïteit. We willen een levendige en open gemeente zijn en blijven. Dit krijgt een vervolg op de thema-avond van de kerkenraad op 13 oktober a.s. Ter afsluiting leest Klaas een gedicht van Sietze de Vries ‘Ongestraft mag liefde bloeien’.