Kerkenraad


De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Huissen geeft leiding aan de kerkelijke gemeente en wordt gevormd door de ouderlingen, diakenen en de predikant. Zij hebben een belangrijke functie binnen onze gemeente omdat ze de verantwoordelijkheid hebben voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Werkgroepenmodel PGH'17De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

 • Moderamen: ds. Jan Bos, Wijchert de Wit (voorzitter kerkenraad),  Marja Huson-ter Avest (scriba), Jan Willem van Donselaar (voorzitter college van kerkrentmeesters)
 • College van diakenen: Anneke Riezebos (voorzitter), Willianne Langeweg (secretaris), Peter Aagenborg, vacature (penningmeester), Caroline Vermeer, Gerdine Dijkstra (diaconaal rentmeester)
 • College van kerkrentmeesters: Jan Willem van Donselaar (voorzitter), Ria Berends (secretaris), Ruud Viëtor (penningmeester)
 • Werkgroep pastoraat: Wijchert de Wit, Mariëtte van Herwijnen en pastoraal medewerkers

Onderstaande werkgroepen worden vertegenwoordigd in de kerkenraad via ds. Jan Bos. De samenstelling:

Plaatselijke Regeling 2023

In de periode 2015 – 2017 hebben we als kerkenraad gezocht naar mogelijkheden om met een werkgroepenstructuur te gaan werken op basis van de kerntaken. Op 21 oktober 2023 heeft de kerkenraad als voorlopig besluit een nieuwe plaatselijke regeling vastgesteld, de Plaatselijke Regeling Huissen 2023. Voordat het besluit definitief wordt hebben de gemeenteleden de mogelijkheid zienswijzen over de regeling in te brengen. Bedoeling is op 23 januari 2024 het definitieve besluit te nemen. Ingekomen zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken. U vindt hier de nieuwe Plaatselijke Regeling 2023 evenals de toelichting die erbij hoort. In de kerk ligt bovendien een exemplaar ter inzage. Als u een zienswijze wilt indienen kan dat tot 16 januari 2024. Graag schriftelijk of via e-mail bij de scriba (scriba@pknhuissen.nl.

Met de nieuwe regeling wordt een situatie die in de praktijk al langer bestaat formeel gemaakt. De bestuursverantwoordelijkheid wordt weer meer geconcentreerd bij de kerkenraad. In de huidige regeling is deze deels belegd bij werkgroepen, de werkgroepen Pastoraat, Vieren en Leren en beleven. Doordat het aantal gemeenteleden dat voor taken in de kerk beschikbaar is, terugloopt, is toereikende bemensing van deze groepen niet verzekerd. In de nieuwe regeling blijven de werkgroepen actief, maar nu als adviescommissie voor de kerkenraad. Waar mogelijk worden ook uitvoerende taken aan hen toevertrouwd. De taken en verantwoordelijkheden van de kerkrentmeesters en diakenen zijn geregeld in de kerkorde. Daarin verandert niets.

Een paar andere veranderingen zijn de volgende:

 • Het aantal kerkenraadsleden wordt verminderd en gaat van 12 naar 10. Het aantal ouderlingen, die niet ook kerkrentmeester zijn, wordt (met 2) verlaagd naar 3.
 • Officiële bekendmakingen kunnen voortaan ook op een andere manier worden gedaan dan via Sjaloom!. De nieuwe regeling maakt het mogelijk hiervoor ook de Zondagsm@il te gebruiken of een persoonlijk bericht aan de gemeenteleden te sturen.
 • Volgens de nieuwe regeling wordt in het kader van ‘Veilige gemeente’ van ambtsdragers en andere medewerkers voortaan een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd. Dat betreft met name degenen van wie hun werk kwetsbare mensen raakt. De kerkenraad beslist om welke ambtsdragers en medewerkers het gaat. Verder staat in de regeling dat er een of meer vertrouwenspersonen worden aangewezen, bij wie gemeenteleden terecht kunnen als zij te maken hebben of hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag van ambtsdragers of andere medewerkers. Om te kunnen toetsen of sprake is van dergelijk gedrag moet de kerkenraad een gedragscode opstellen.

 

Beleid 2018-2023 / 2024 – 2028

Inmiddels wordt er gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2024-2028. Op de gemeenteavond van 16 november 2023 hebben gemeenteleden input gegeven. Ynke Faber, Danielle van Deutekom, Jan Prent, Leo Scheltinga en Marja Huson-ter Avest gaan hiermee aan de slag. In het voorjaar van 2024 zal een concept aan de kerkenraad en gemeente worden voorgelegd.

Wil je weten waar wij voor staan? Het beleidsplan 2018-2023, weergegeven als mindmap, kun je hier downloaden. Het thema is  ‘Dicht-er-bij’. Werkgroepen en colleges laten hiermee zien waar ze mee bezig zijn en wat de afgelopen vijf jaar centraal stond.

Om op de hoogte te blijven…

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met de scriba, telefonisch 06 20 53 59 46, per mail scriba@pknhuissen.nl of met een van de kerkenraadsleden. Om op de hoogte te blijven wat er speelt in de kerkenraad treft u onderstaand samenvattingen aan van kerkenraadsvergaderingen. Mocht je prijs stellen op het volledige verslag en/of de agenda dan kun je me mailen scriba@pknhuissen.nl of bellen 06 20 53 59 46 (scriba)

Uit de kerkenraad – 12 december 2024

De opening wordt verzorgd door Ria Berends met het gedicht ‘Wek mijn zachtheid Heer’ van Huub Oosterhuis. De begroting 2024 van beide colleges worden voorlopig vastgesteld en kunnen via de website worden ingezien. De jaarlijkse bijdrage levend geld voor de diaconie is aanzienlijk en stijgt ook elk jaar. Het college van kerkrentmeesters constateert dat we te maken hebben met een groot verlies vanwege onttrekkingen aan het reservefonds pastoraat. Dit heeft te maken met de uitbetalingsgarantie t.b.v. onze predikant en is vanuit ons vermogen hiervoor apart gezet. Vanaf 2024 wordt er gewerkt met budgetten voor predikant, pastoraat, moderamen, vieringen en vredeswake o.b.v. een declaratiesysteem.

Vanzelfsprekend zijn we verheugd over de toezegging van Caroline Vermeer om als diaken bevestigd te worden. Bij geen bezwaar zal dat in de viering van 21 januari a.s. plaats vinden. We nemen een besluit over de bestemming van het legaat dat we dit jaar mochten ontvangen. Als eerste zal er een nieuwe kanselbijbel (NBV21) van worden aangeschaft. Vergroening van de entree aan het Raadhuisplein en de pleinzaal zal dit voorjaar worden gerealiseerd. Voor de pleinzaal wordt een toekomstbestendige en duurzame oplossing gerealiseerd voor het plafond en verlichting. Tot slot zal er ten behoeve van de zichtbaarheid van ons gebouw aan de voorzijde bij de oude entree een naambord worden geplaatst. De kerkenraad is blij met de gemaakte keuzes. Als laatste stemmen we in met het verhuurbeleid. De tarieven sluiten aan bij de huidige maar zijn wel geïndexeerd. Het uitgangspunt bij verhuur is dat we een open en gastvrije gemeente zijn maar dat dit niet ten koste mag gaan van eigen gebruik. Ria Berend sluit af met een Coventry gebed. De voorzitter wordt gecomplimenteerd met het efficiënt leiden van de vergadering met een overvolle agenda.


Uit de kerkenraad  – 24 oktober 2023

Peter Aagenborg opent de vergadering met een aantal uitspraken van Moeder Theresa over het leven. Vanuit de werkgroepen worden mededelingen gedaan.

 • Het college van diakenen bericht over tafelviering op de middag (3 december) en ontmoetingsmiddag met kerstviering (18 december). De lunchbijeenkomst voor Myanmar is goed verlopen en heeft een mooi bedrag opgeleverd.
 • Het college van kerkrentmeesters heeft een ‘heidag’ gehouden waarbij tevens efficiënt is vergaderd. De overdracht van de financiële administratie volgt per 1 januari a.s. De actie Kerkbalans is gestart en uitgangspunten voor de begroting 2024 zijn aan de orde geweest. Daarnaast is het verhuurbeleid besproken.
 • Het budgetverzoek vanuit de werkgroep vieren zal worden gehonoreerd. Er vindt een update plaats voor (advents- en standaard-)liturgie. Datum Kom Erbij viering met Pastor Bulthuis en in ons kerkgebouw is 28 januari 2024. Besloten wordt om de avondwake te verbreden naar een vredeswake i.v.m. de ontwikkelingen in Israël en Gaza.
 • Via de werkgroep leren en beleven worden filmmiddagen georganiseerd naast een serie avonden over Stef Bos.

Daarnaast bespraken we o.a. de Plaatselijke Regeling 2023. Deze is gereed en voorlopig goedgekeurd. Aan gemeenteleden wordt gevraagd hierop te reageren via de website  Ook kwam de invulling van Scheppingszondag (‘Groene Kerk’, voedselbank inzameling en zwerfafval) ter sprake, evenals Bridging Gaps en de bestemming van het bedrag uit het onlangs ontvangen legaat. Het lijkt erop dat we in de e.v. kerkenraadsvergadering een verantwoord besluit kunnen nemen. Het artikel ‘Raar eigenlijk…’ waarmee Peter de vergadering besluit wordt gepubliceerd in Sjaloom!.


Uit de kerkenraad  – juni en september 2023

De laatste vergadering voor de zomerperiode verwelkomen we Jan Bos in de kerkenraad. Fijn om samen verder te mogen èn te horen dat hij goed is gestart. Zijn werkwijze zal hij met ons afstemmen en tegelijkertijd kan hij een beroep doen op twee gemeenteleden. Hieke de Boer en Leo Scheltinga zijn bereid om als coach voor Jan op te treden bij zijn start in onze gemeente.

Een belangrijk deel van de juni- en septembervergadering staat in het teken van Veilige Gemeente (zie ook https://protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente/. Wij nemen deel aan het team vertrouwenspersonen in de Ring Lingewaard – Over Betuwe. Uit onze gemeente is Yolanda de Wit een van de 7 vertrouwenspersonen die zich hiervoor heeft aangemeld. De PKN heeft een uitgebreid meldprotocol opgesteld dat goede handvatten geeft voor hoe te handelen. De PKN geeft tevens een gedragscode die we zullen volgen. We volgen het advies om voor vrijwilligers een VOG aan te vragen. Dat vraagt overigens nog wel om een inventarisatie. Op 4 oktober 2023 zal de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Veilige Gemeente en de overeenkomst aanstelling en opdracht team vertrouwenspersonen in Elst plaats vinden. Op de gemeenteavond op 16 november a.s. volgt meer informatie over het team vertrouwenspersonen.

De jaarrekeningen 2022 worden vastgesteld en zijn inmiddels ook door het CCBB (Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken) goedgekeurd.

Vervolgens stemmen we na bespreking in met de door de classis aangereikte 5 kerkordewijzigingen: de samenstelling ambtelijke vergaderingen; beëindiging dienstverband bij het justitiepastoraat; beroepen over kerkgrenzen heen; veilige kerk en aanvragen VOG; instelling van een interclassicaal college voor het opzicht.

Dit voorjaar ontvingen we een legaat. Een van de belangrijkste bestemmingen op veler verzoek gold de aanschaf van een groter beeldscherm. Hoe geweldig is het dan dat we via de Stichting Huissens Weldoen over kunnen gaan tot aanschaf en installatie. Op ons verzoek om een bijdrage kregen we het verheugende antwoord dat zij het volledige bedrag van ruim €5.000 vergoeden. We zijn dankbaar en blij met dit genereuze gebaar. In de vergadering van oktober worden de overige voorgestelde legaatbestemmingen besproken.

Dit seizoen zullen we ons ook met inzet van een aantal gemeenteleden buigen over het beleidsplan voor 2024 – 2028. Als vertrekpunt kiezen we het document ‘Profiel PGH – DNA, wie wij zijn’ om te kunnen bepalen welke richting we op gaan, wat onze visie is. De Plaatselijke Regeling 2017 is noodgedwongen aangepast en zal op de gemeenteavond van 16 november a.s. worden voorgelegd.

Gemeenteavond over het beleidsplan was op donderdag 16 september 2023.