Kerkenraad


De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Huissen geeft leiding aan de kerkelijke gemeente en wordt gevormd door de ouderlingen, diakenen en de predikant. Zij hebben een belangrijke functie binnen onze gemeente omdat ze de verantwoordelijkheid hebben voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

Werkgroepenmodel PGH'17In de periode 2015 – 2017 hebben we als kerkenraad gezocht naar mogelijkheden om met een werkgroepenstructuur te gaan werken op basis van de huidige kerntaken. Verantwoordelijkheid en bevoegdheid komt bij de diverse werkgroepen te liggen. En het geeft tegelijkertijd ruimte aan andere gemeenteleden om aan te sluiten bij een of meerdere werkgroepen zonder daarvoor ambtsdrager te hoeven zijn. Dit alles is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 en in de kerkenraadsvergadering van 2 november 2017 vastgesteld. 

Je kunt de Plaatselijke Regeling Huissen 2017 downloaden of opvragen bij de scriba (Marja Huson-ter Avest, scriba@pknhuissen.nl, telefonisch 06 20 53 59 46).

Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:

 • Moderamen: Wijchert de Wit (voorzitter kerkenraad),  Marja Huson-ter Avest (scriba), Jan Willem van Donselaar (voorzitter college van kerkrentmeesters)
 • College van diakenen: Anneke Riezebos (voorzitter), Willianne Langeweg (secretaris), Peter Aagenborg, vacature (penningmeester), Gerdine Dijkstra (diaconaal rentmeester)
 • College van kerkrentmeesters: Jan Willem van Donselaar (voorzitter), Ria Berends (secretaris), vacature (penningmeester), Marja Huson-ter Avest (scriba)
 • Werkgroep pastoraat: Wijchert de Wit, Mariëtte van Herwijnen en pastoraal medewerkers
 • Werkgroep vieren: Ad Huson, Wolter Rensink, Elly Morelissen, Willianne Langeweg, Herman Schimmel, Hennie Klaasen Bos
 • Werkgroep leren en beleven: vacant

Beleid 2018-2023

Wil je weten waar wij voor staan? Het beleidsplan 2018-2023, weergegeven als mindmap, kun je hier downloaden. Het thema is  ‘Dicht-er-bij’. Werkgroepen en colleges laten hiermee zien waar ze mee bezig zijn en wat de komende vijf jaar centraal staat.

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met de scriba, telefonisch 06 20 53 59 46, per mail scriba@pknhuissen.nl of met een van de kerkenraadsleden. Om op de hoogte te blijven wat er speelt in de kerkenraad treft u onderstaand samenvattingen aan van kerkenraadsvergaderingen.


Uit de kerkenraad (oktober 2022)

Op 18 oktober jl. hebben we met de vacaturecommissie gesproken. Zowel de procedurele als de inhoudelijke kant kwamen aan de orde. Het verheugt ons dat Mart Zijlema, Anneke Riezebos en Marijke Ruhs op zoek willen gaan naar gemeenteleden die verantwoordelijkheid durven en willen nemen voor een aantal essentiële functies. De huidige onderbezetting bij de colleges heeft vergaande juridische consequenties tot zelfs verlies van onze ANBI status! Daarom gaat de vacaturecommissie op korte termijn op zoek naar een penningmeester diaconie en een penningmeester kerkrentmeesters. Ruud Viëtor is 12 jaar lang (met een uitloop van een half jaar) ambtsdrager c.q. penningmeester CvK geweest. Zijn termijn zit er, zeer tot onze spijt, op. Wij zijn dankbaar voor zijn inzet en toewijding.

We zijn ons bewust dat het steeds moeilijker wordt mensen te vinden die een taak voor langere tijd op zich willen nemen. Het minimum aantal kerkenraadsleden is 1 predikant, 2 ouderlingen, 2 diakenen, 2 ouderlingen-kerkrentmeester. Wat zijn we dan ook dankbaar dat Anneke Riezebos zich bereid heeft verklaard de taak van voorzitter College van Diakenen op zich te willen nemen. Bij geen bezwaar zal zij op 27 november a.s. worden bevestigd. Wijchert de Wit heeft toegezegd het voorzitterschap van de kerkenraad op zich te blijven nemen en zijn derde ambtstermijn af te maken. Om alle taken te kunnen vervullen, zijn en blijven we ook op zoek naar mensen die op projectbasis mee willen doen.

Vanuit de beroepingscommissie is nog geen nieuws te melden, de sluitingsdatum voor de vacature was 1 november jl. We kijken met een tevreden gevoel terug op de gemeenteavond. N.a.v. de daar besproken resultaten van de ‘enquête gebruik beamer’ blijkt dat zichtbaarheid het grootste struikelblok is. Overduidelijk kwam naar voren dat een substantieel groter en hoger te plaatsen scherm gewenst is. Helaas hebben we geen budget en zullen we bij externe instanties om een bijdrage vragen. Om het scherm weer flexibel in te kunnen zetten (en om schade te voorkomen) zullen de tijdelijke blokken verwijderd worden. Het advies is dus om voorlopig liedboek, device of thuis geprinte liturgie ter ondersteuning te gebruiken.


Uit de kerkenraad (september 2022)

Op 6 september jl. kwamen we voor het eerst weer bij elkaar na een lang zomerreces. En ondertussen hielden veel vrijwilligers de vieringen gaande waaronder ook de avondwake op woensdag. Tot nu toe zijn er voldoende gemeenteleden bereid hierin te participeren zodat we er voorlopig mee door kunnen gaan. In november zal een evaluatie plaats vinden. In Huissen worden een aantal Oekraïners opgevangen. Aan hen is een flyer in het Engels uitgedeeld om hen te attenderen op de avondwake. Dit is in overleg met de coördinator van de gemeente Lingewaard gebeurd.

Gedurende de zomerperiode heeft ook de beroepingscommissie niet stil gezeten. Helaas leverde dit geen kandidaten op om mee in gesprek te gaan. Het moderamen heeft naar aanleiding daarvan een mededeling in de Zondagsmail geplaatst. Vervolgens heeft de kerkenraad besloten in gesprek te gaan met (enkele) leden van de beroepingscommissie om af te stemmen hoe verder. Dat betekent dat de advertentie opnieuw is geplaatst. Uitgangspunt is 0,6 fte (24 uur) maar met de mogelijkheid tot ophoging met max. 0,2 fte (8 uur) gedurende de eerste vijf jaar. Deze 0,2 fte kan overigens ook op andere wijze c.q. door iemand anders worden ingevuld. Ook wordt het mobiliteitsbureau van de PKN ingeschakeld. Dit en meer zullen we op Het Gemeentecafé van 6 oktober a.s. toelichten.

Overige punten die aan de orde kwamen:

Als proef zal de tafelviering in de kring worden gehouden. Scheppingszondag vindt dit jaar plaats op 23 oktober a.s. De enquête van het beamerteam loopt en zal op Het Gemeentecafé worden gepresenteerd. De juridische vertegenwoordiging van de colleges moet nader worden bepaald. Op de volgende kerkenraadsvergadering d.d. 18 oktober a.s. zullen we in gesprek gaan met de leden van de vacaturecommissie.


Uit de kerkenraad (juni 2022)

Dinsdag 14 juni hadden we de laatste kerkenraadsvergadering van dit seizoen alweer. Maar ook de laatste kerkenraad voor Matthijs Glastra, Berend Smit en Ada van Arkel. Reden genoeg om met een taartje te beginnen en te eindigen met een drankje. In de viering van 29 mei jl. is al uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van beide ambtsdragers. Wijchert de Wit bedankt hen voor hun formidabele inzet, scherpte, kritische houding en gesprekken. Van Matthijs nemen we uitgebreid afscheid in het feestweekend. Daarnaast verwelkomt hij Jan Willem van Donselaar als kerkrentmeester. Jan Willem en Berend zullen tot 1 september het voorzitterschap gezamenlijk op zich nemen om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. Omdat er tot nu toe geen kerkenraadslid lid is van de beroepingscommissie kwam dit even ter sprake. De algemene conclusie is  dat dit geen enkel bezwaar oproept.

Het is wel zorgelijk dat er nog steeds geen penningmeester voor de diaconie is gevonden. Tot nu toe worden de financiën bijgehouden door Roelof Smelt, administrateur. Maar om mede te bepalen hoe de diaconale gelden kunnen worden besteed is een penningmeester dringend nodig. Gelukkig zijn Anneke Riezebos en Gerdine Dijkstra inmiddels toegetreden tot het college van diakenen als diaconaal werkers. Samen met Willianne Langeweg en Peter Aagenborg geven zij het college voldoende slagkracht.

De jaarrekeningen 2021 van beide colleges worden met dank aan Ruud Viëtor en Roelof Smelt definitief vastgesteld. Er zijn geen reacties vanuit de gemeente gekomen. En dan de voortgang na het emeritaat van Matthijs…. Ongelooflijk hoe veel gemeenteleden bereid zijn bepaalde taken op zich te nemen. Zodoende kunnen we o.a. doorgaan met de avondwake, iedere woensdag van 17.30 – 18.00 uur. Ook artikelen voor Het Gemeentenieuws zullen door diverse mensen worden aangeleverd. En wanneer contact met een predikant gewenst is, zullen zowel Wijchert de Wit als Mariette van Herwijnen beschikbaar zijn. Het onderdeel lief en leed in de Zondagsmail zal Mariette verzorgen.

Tot slot bedankt Matthijs ons. Hij kan predikant zijn omdat er een kerkenraad is en heeft zich verwonderd over de trouw en inzet, openheid, liefde en hart voor de kerk. We krijgen van hem allemaal een keramische bloem (die nooit vergaat) met een tekst van Augustinus.


Uit de kerkenraad (februari en april 2022)

Op de ingelaste kerkenraadsvergadering van 15 februari staat naast menskracht en organisatiemodel het beroepingswerk centraal. Er is herkenning en blijdschap over de taal waarin de beroepingscommissie ons als gemeente beschrijft in het profiel van een te beroepen predikant. Het heeft onze instemming en is inmiddels gepresenteerd op het Gemeentecafé van 24 februari jl. Een avond waar we in dankbaarheid op terugkijken. Uit de gesprekken met het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) blijkt dat zij uitermate terughoudend zijn t.a.v. onze formatiekeuze nl. 80% (60% vast de eerste vijf jaar met een tijdelijke ophoging van 20%). De inzet van vermogen blijkt een struikelblok te zijn. Ook de optie om ons hierin als een pilotgemeente te beschouwen en ons nauwgezet te monitoren kan niet op hun goedkeuring rekenen. Kerk zijn, gemeente zijn, is aan veranderingen onderhevig. De PKN lijkt hierin conservatief te denken en handelen. Wij laten graag zien hoe te anticiperen op een toekomst waarin krimp centraal staat en het toch mogelijk is een levende gemeente te blijven.

In het gesprek dat we vervolgens op 1 maart jl. met de classispredikant dr. Jaap van Beelen hadden, kwam dit als gezamenlijk uitgangspunt naar voren. Een gemeente is meer dan financiën en bestuurskracht. Hij steunt ons en adviseert om vol te houden. Helaas heeft dat tot op dit moment nog niet tot een positieve beoordeling geleid. Zelfs niet met de gewijzigde richtlijn solvabiliteitsverklaring per 1 april 2022 waarin gevraagd wordt om een meerjarenraming voor een formatie van 8 jaar waarbij vermogen kan worden ingezet. Aansluitend moet een predikant dan tenminste 3 jaar doorbetaald kunnen worden zonder als gemeente in financiële problemen te komen. Op de kerkenraadsvergadering van 22 maart en 19 april kwam dit opnieuw aan de orde en deelden we de teleurstelling over de gang van zaken. Het houdt ook in dat de beroepingscommissie, die zo voortvarend is gestart, op dit moment helaas niet verder kan.

Positief nieuws is dat Els Joling en Emmy Bongers bereid zijn om als pastoraal medewerker te starten. Peter Aagenborg is bereid een tweede termijn als diaken op zich te nemen en Gerdine Dijkstra zal starten als diaconaal medewerker. Ds. Wilma Hartogsveld (vierplek Ressen en stadspredikant Nijmegen) is tijdens de periode dat wij vacant zijn op afroep beschikbaar voor pastorale ondersteuning. Als consulent voor het beroepingswerk is ds. Jeroen Jeroense (Elst) bereid gevonden dit op zich te nemen.

In de aprilvergadering werden de jaarrekeningen 2021 van beide colleges vastgesteld en voorlopig goedgekeurd. Elders in deze Sjaloom! een overzicht en verwijzing naar ter inzage legging.


Uit de kerkenraad (januari 2022)

De eerste vergadering in het nieuwe jaar houden we online. De diverse rapportages vanuit de werkgroepen en colleges worden besproken. Het online vieren is een positieve bijkomstigheid van de Covid-19 maatregelen. We zullen dit blijven doen maar dat vraagt ook om nadenken over hoe we dit, gericht op thuis meevieren, (nog) beter kunnen vormgeven. Welke mogelijkheden zijn er en waar ligt de focus. De beroepingscommissie is intussen geïnstalleerd en voortvarend van start gegaan. Op het Gemeentecafé van 24 februari zal het profiel van een te beroepen predikant(e) worden gepresenteerd. Als kerkenraad herkennen we ons in de taal waarin we als gemeente worden beschreven: eerlijk, reëel, open en vitaal.

Om het beroepingswerk te kunnen voltooien, moeten we een solvabiliteitsverklaring indienen bij het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) en het Breed Moderamen van de Classis. Dit leidt tot een extra kerkenraadsvergadering waarin de diverse aspecten van een aanstelling in het licht van de meerjarenraming worden besproken (8 jaar en meer). Met dank aan Roelof Smelt die de financiële overzichten in overleg met het CCBB heeft bijgewerkt, kunnen we de aanvraag indienen. We verwachten op korte termijn hun reactie.

Het aantrekken van vrijwilligers in relatie tot ons ‘organisatiemodel’ zullen we blijvend agenderen. De oproep van het kostersteam heeft gehoor gekregen. Een aantal gemeenteleden heeft zich aangemeld als gastvrouw/-heer en daar zijn we dankbaar voor. In de kerkenraad hebben we te maken met meerdere vacatures vanaf komende zomer. In de vacature voorzitter college van kerkrentmeesters is gelukkig voorzien. Binnen de diaconie zijn we blijvend op zoek naar een penningmeester en nu ook naar een voorzitter.


Uit de kerkenraad (december 2021)

Op 9 december kwamen we bij elkaar. Een ingelaste vergadering i.v.m. het beroepingswerk. De begrotingen voor 2022 worden definitief goedgekeurd. En we hebben het Gemeentecafé van 18 november 2021 geëvalueerd.

We kijken terug op een plezierig en goed verlopen avond met een goede opbouw en heldere toelichting m.b.v. schermafbeeldingen. De cijfers zijn hooguit beperkend maar stellen ons in staat onze wensen te realiseren in redelijkheid en vanuit een zeker idealisme. Dit uitspreken en ervaren dat het door de gemeente wordt gedragen is een goed fundament en geeft vertrouwen voor de toekomst.

 1. Meerjarenraming gefaseerd: onze financiële situatie is geen uitzondering en vormt een duidelijke basis. Financiële situatie i.r.t. solvabiliteitsaanvraag lijkt minder ingewikkeld dan uit de stukken van de PKN naar voren komt.
 2. Samenstelling beroepingscommissie: Met de 8 gemeenteleden die zich hebben aangemeld is er sprake van een goede en evenwichtige samenstelling waar we blij mee zijn.
 3. Profiel predikant: we stellen voor om de beroepingscommissie geheel vrij te laten in het opstellen van een profiel.
 4. Samenvatting Gemeentecafé: alle gemeenteleden hebben een beknopte samenvatting ontvangen.

We hebben ook gesproken over het aanstellen van een vertrouwenspersoon (per gemeente) om beleid inzake ‘een veilige gemeente’ te bepalen. Via de PKN is voldoende informatie te vinden, we kunnen ons beperken tot het communiceren van de mogelijkheid je te richten tot een vertrouwenspersoon. ‘Ons DNA – wie wij zijn’ op de website geeft een goed en betrouwbaar beeld van onze gemeente. We spreken een voorkeur uit voor een of meerdere vertrouwenspersonen per regio i.p.v. één per kerkelijke gemeente. Op die manier kunnen we als kerk op de achtergrond beschikbaar zijn, halen we het uit de sfeer van ‘behoudzucht’ en/of voorkomen we min of meer dat een voorval wordt ‘bedekt met de mantel der liefde’. Bij een vertrouwenspersoon gaat het uiteindelijk om de mogelijkheid om een melding ergens neer te kunnen leggen over het functioneren van mensen in kerkelijke ‘dienst’ (predikant, ambtsdrager, e.a.).


Uit de kerkenraad (november 2021)

 

Uit de kerkenraad (oktober 2021)

 

Uit de kerkenraad (september 2021)

De laatste vergadering van de kerkenraad was op 8 juni jl. In de afgelopen zomerperiode hebben we niet vergaderd. De eerste kerkenraadsvergadering is op 7 september. Deze zal geheel in het teken staan van de procedure richting het emeritaat van ds. Matthijs Glastra per 18 juli 2022. Aandachtspunten t.a.v. het proces zijn o.a. het tijdpad, de vacaturetijd, het horen van de gemeente en de financiële rapportage. T.a.v. de inhoud gaat het om de keuze voor een predikant dan wel kerkelijk werker, het percentage van de aanstelling, evt. samenwerking met omliggende gemeenten en het functieprofiel. Uiteraard maken we dankbaar gebruik van de uitkomsten van het Gemeentecafé van afgelopen jaar (‘Onze toekomst tegemoet’). Daarnaast maken we gebruik van de ‘Gids voor het beroepingswerk’ van de PKN (www.protestantsekerk.nl/zoeken?q=beroepingswerk).  Op 21 september komen we weer in een reguliere vergadering bij elkaar.

Punt van aandacht: WE ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR EEN VOORZITTER! En…. het College van Diakenen is nog steeds op zoek naar een PENNINGMEESTER. Wie oh wie komt ons team vrijwilligers versterken? Kom erbij, doe mee. Is je interesse gewekt, twijfel je nog een beetje? Of wil je wel iets doen maar anders dan als ‘ambtsdrager’? Het kan allemaal. Bel of mail gerust, ik informeer je graag….

scriba@pknhuissen.nl / 06 20 53 59 46 (Marja Huson-ter Avest)


Uit de kerkenraad (juni 2021)

De laatste kerkenraadsvergadering van dit seizoen. En ook de laatste onder leiding van Ynke Faber als voorzitter (na 8 jaar). Zoals ze zelf zegt, met gemengde gevoelens…. ook al is haar taak volbracht, ze gaat het missen. En dat is wederzijds. De kaart vanuit de gemeente is aanleiding geweest om haar aan het eind van de vergadering te bedanken voor haar betekenisvolle inzet. Ze ontvangt van ieder van ons een bloem en een kaart met daarin een persoonlijke wens (die we beurtelings naar haar uitspreken).

Ruud Viëtor opent de vergadering met ‘Gods telefoon’. We begroeten twee gasten deze vergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten staat het thema ‘Onze toekomst tegemoet’ centraal. Sinds december 2020 hebben we hierover in de kerkenraadsvergaderingen steeds gesproken. Dit heeft uiteindelijk, samen met de gesprekken in de twee belrondes, geleid tot een aantal kernbegrippen c.q. activiteiten in relatie tot onze visie op gemeente-zijn.

Wij hebben een gebouw, ten dienste van vieren, aandacht en zorg voor wie er nu zijn en bezinning en verdieping. Dat gaan we doen met inzet van mensen, door samenwerken en communicatie. We zijn een geloofsgemeenschap waar mensen, geïnspireerd door het levensverhaal van Jezus Christus, geloof, hoop en liefde willen delen. Onze kerk is een huis van God en mensen, met ruimte voor ontmoeting en gesprek, verdieping en bezinning. Een plek om leven te ontvangen en te delen, om op adem te komen en samen verrast te worden, door elkaar en door God.

Hierover gaan we doorpraten in het Gemeentecafé eind juni, mede in het licht van het naderende emeritaat van Matthijs Glastra (juli 2022). Uitgangspunten die we delen met gemeenteleden en waarover we met elkaar in gesprek gaan om o.a. te bepalen hoe we vervolgens een bij ons passende predikant kunnen gaan beroepen (en voor hoeveel fte’s).

Tot slot van de vergadering en voordat we afsluiten met een drankje leest Matthijs Glastra uit ‘Het Hoogste Woord’ (Imme Dros) over een kaart die Paulus heeft gestuurd. Met de uitnodiging of je mee wil doen… en Jezus heeft het voor het zeggen.


Uit de kerkenraad (maart 2021)

Opnieuw zijn we op 23 maart digitaal ‘bij elkaar’. Wijchert de Wit opent met ‘Zo menselijk als je bent’ van Hans Bouma. Fabian Polman bezoekt altijd de kerkenraadsvergaderingen. Nu zal hij dat ook digitaal gaan doen. Dat betekent dat we de link voor de online vergadering de volgende keer (11 mei a.s.) in de Zondagsmail zullen plaatsen. Dan kun je als gemeentelid, als je dat wil, ook aansluiten.

De jaarrekeningen 2020 van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters worden goedgekeurd en voorlopig vastgesteld. Met dank aan Roelof Smelt voor de leesbare en heldere verslaglegging. De jaarrekeningen zijn te raadplegen op onze website (pknhuissen.nl/anbi/). Reacties kunnen worden gestuurd naar Roelof Smelt, administrateur@pknhuissen.nl. In de vergadering van 11 mei a.s. worden ze bij geen bezwaar vanuit de gemeente definitief vastgesteld.

Vanuit de colleges en werkgroepen:

 • College van diakenen

We besluiten het verzoek van Vluchtelingenwerk Oost Nederland te honoreren met €1.000. Het gaat om een bijdrage voor reiskosten t.b.v. gezinshereniging. Omdat het een hardwerkende jongere niet lukt om met bijbaantjes het benodigde bedrag bij elkaar te sparen. We spreken de intentie uit om het wel en wee van dit gezin blijvend ‘te volgen’.

 • College van kerkrentmeesters

De bouwgroep is voortvarend van start gegaan en krijgt het fiat van de vergadering. Elders lees je hierover.

 • Werkgroep beeld en geluid

We besluiten unaniem op basis van zorgvuldige en volledige documentatie om door te gaan met online vieringen, ook na corona. Dat betekent dat er geïnvesteerd wordt in apparatuur voor optimale mogelijkheden. De opstelling van camera’s en bedieningsmeubel zal passend worden geïntegreerd in het ontwerp van de recente herinrichting. Meer informatie elders in dit nummer.

 • Vacaturecommissie

Zorgelijk blijft de geringe respons op de oproep in Sjaloom! We zijn echter heel blij en dankbaar dat drie kerkenraadsleden hebben toegezegd nog aan te blijven. Willianne Langeweg zal nog een derde termijn als diaken in functie blijven. Wijchert de Wit blijft nog voor ong. 2 jaar ouderling pastoraat. Hoewel kerkordelijk is bepaald dat een ambtsdrager maximaal 3 termijnen (12 jaar) aan mag blijven, zijn we heel blij met de toezegging van Ruud Viëtor om na 3 ambtstermijnen aan te blijven als penningmeester van het college van kerkrentmeesters. Heel spijtig maar met respect voor haar besluit zullen we deze zomer afscheid moeten nemen van Ynke Faber als (verbindend) voorzitter van de kerkenraad.

De toekomst tegemoet:

Het onderwerp wordt i.v.m. de tijd doorgeschoven naar een ingelaste vergadering op 11 mei a.s. Het voordeel hiervan is dat we in de tweede belronde onder gemeenteleden (‘Hoe gaat het met jou?’) het onderwerp al vast aan kunnen stippen. En zal dus een uitnodiging volgen voor online gesprekken als Alternatief Gemeentecafé. Als kerkenraadsleden horen we graag hoe er gedacht wordt over onze onderlinge verbondenheid, ons huis en hoe we samen gemeente willen zijn. Nu en ook in de toekomst. Stel dat je 19 of 20 april niet hebt kunnen meepraten en – denken. Geen nood, stuur je opmerkingen per mail scriba@pknhuissen.nl / predikant@pknhuissen.nl of bel (Marja 06 20 53 59 46 / Matthijs 06 06 21 29 41 43).


Uit de kerkenraad (januari 2021)

Iedereen thuis achter zijn eigen pc, laptop of tablet. En toch ‘bij elkaar’ met al die hoofden op dat scherm. In het digitale welkom van Ynke Faber klinkt dankbaarheid over de adventskring van de vorige vergadering. De toekomst tegemoet en hoe doen we dat met al die vacatures…?

Deze avond gebruiken we om erover door te praten aan de hand van een toelichting door Matthijs Glastra. Het kerkgebouw als ontmoetingsplek. Kosters en (gast)predikanten zijn daarin cruciaal. En niet te vergeten al die andere vrijwilligers. Voor gemeenteleden en huurders een toekomstbestendig, verzorgd en aantrekkelijk huis dat helpt om (in mensen) te blijven geloven. Muziek, bezinning, verdieping, omzien en delen zijn de ruggengraat van vieren en gemeentezijn. Een open en gastvrij huis, ook naar buiten toe, met vieringen en doordeweekse activiteiten. Dat roept de vraag op of we om onze identiteit te tonen een naam aan ons huis, onze gemeente gaan geven. Suggesties en ideeën? We horen het graag!

De tussentijdse evaluatie van het streamen is positief. Besloten wordt om in de proefperiode tot aan de eindevaluatie het wachtwoord te verwijderen. Geen wachtwoord maar wel veilig! De beelden zijn alleen toegankelijk via onze website. Ze worden nl. uitgezonden via een beveiligd en afgesloten YouTube-kanaal. De beelden zijn dus niet zichtbaar op een ‘open’ kanaal of via een zoekfunctie op het internet (bijv. via YouTube) te vinden. We laten de beelden max. 7 dagen staan.

De agenda van de kerkenraadsvergadering bevat altijd een aantal vaste punten inclusief schriftelijke rapportage vanuit colleges en werkgroepen. Voor de komende 40-dagentijd zijn een aantal opties afhankelijk van de coronamaatregelen uitgewerkt. Daarover lees je elders in dit nummer. N.a.v. de verkoop van de consistorie is de bouwgroep gestart met opruimen en (digitaal) archiveren. Een voorstel voor (her)inrichting van de overige ruimtes volgt over enige tijd.

De vergadering wordt besloten met de Geloofsbelijdenis van de oecumenische basisgemeente De Duif Amsterdam.


Uit de kerkenraad (november 2020)

Op 3 november kwamen we als kerkenraad weer voltallig bijeen. Steeds opnieuw kwam het thema van de opening door Matthijs Glastra terug in de vergadering. Een chassidisch verhaal over een nieuwe jas. Doe eerst je oude jas uit als je een nieuwe jas past.

Dankbaar kijken we terug op het gedachtenisweekend zowel qua vorm als inhoud. Ontroering, geraakt worden, de intimiteit van kleinschalige (tafel) vieringen, gemeenschap ervaren. Een waardevol en inhoudsrijk initiatief dat blijkt te voorzien in een behoefte. Net als blijkt uit de gemeentepeiling heeft ons kerkgebouw een relevante functie en is het bij elkaar komen in de kerk belangrijk voor ons als gemeenteleden. Dank aan de werkgroep en alle betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Voor de gemeentepeiling zijn door een werkgroep een aantal vragen voorbereid die telefonisch aan ong. 110 adressen zijn voorgelegd. De belronde is zeer positief ontvangen en we herhalen het dan ook graag over een paar maanden. Algemeen kan worden geconcludeerd dat er tevredenheid is over de huidige vormen van vieren en beluisteren via de kerkomroep. Veel gemeenteleden geven aan uitzendingen met beeldregistratie op prijs te stellen. Ook is er vraag naar inzet van andere, diverse (digitale) middelen op uiteenlopende terreinen en er zou een vorm gevonden moeten worden om lief en leed breder te kunnen delen.

Tijdens de vergadering werden twee belangrijke besluiten genomen:

1. Verkoop consistorie:

De kerkenraad is unaniem in haar besluit om het advies van het college op te volgen en bedankt het college voor de zorgvuldige voorbereiding. Dat betekent dat het college de opdracht krijgt door te gaan op de ingeslagen weg (zie vorige Sjaloom!). Daarnaast zullen de consequenties van verkoop inzake gebruik overige ruimtes en herindeling ervan zorgvuldig worden opgepakt en uitgevoerd conform het gedegen en goed onderbouwde voorstel. Daarbij mag niet vergeten worden dat onze eigen kerkelijke activiteiten prioriteit hebben.

2. Vieringen uitzenden met beeldregistratie:

Er volgde een pittig gesprek n.a.v. het voorstel van de werkgroep. Uiteindelijk is met een ruime meerderheid van stemmen besloten om m.i.v. eerste advent (29 november 2020) de dienst te streamen met een proefperiode van drie maanden. Het wordt een rechtstreekse uitzending door middel van een statische opname. Het liturgisch centrum en een enkele rij stoelen zullen te zien zijn. De stoelen die in beeld komen zullen worden gemerkt.

De beelden zullen alleen via een beveiligd YouTube-kanaal op een besloten pagina op onze website te zien zijn d.m.v. een code (dus niet bereikbaar voor mensen die zo maar even op de website rondkijken). Deze code wordt de week voor de start bekend gemaakt aan gemeenteleden. De beelden zijn dus niet zichtbaar op een ‘open’ kanaal of via een zoekfunctie op het internet en blijven max. 7 dagen te zien.

De jaarrekeningen 2019 van beide colleges konden definitief worden vastgesteld. Ook de begrotingen voor 2020, zuinig en sober, mede door corona, werden besproken, goedgekeurd en voorlopig vastgesteld.  Met dank aan Roelof Smelt en beide colleges voor het vele werk. Op de website zijn beide jaarrekeningen (https://pknhuissen.nl/jaarrekening/) en begrotingen (https://pknhuissen.nl/anbi-begrotingen-2020/) terug te vinden.


Uit de kerkenraad (september 2020)

Destijds hebben we afgesproken dat we twee keer per jaar voltallig bij elkaar komen en de overige 5 kerkenraadsvergadering als moderamen en een vertegenwoordiging uit colleges en werkgroepen. Corona heeft een enorme impact op iedereen en zo zijn we op 8 september toch praktisch voltallig. Ada van Arkel opent de vergadering met een reactie op ‘uit genade leven’, de grondtoon van de visienota van de PKN: ‘Ik ben goed voor je, meer heb je niet nodig’ (Korinthiërs).

De bezoeken aan oudere gemeenteleden worden door de leden van de werkgroep pastoraat individueel ingevuld o.b.v. wat haalbaar is i.v.m. corona. In het college van diakenen is gesproken over de invulling van de gedachtenisdienst. Dit zal door een groepje ambtsdragers worden uitgewerkt. Het college van kerkrentmeesters bespreekt de consequentie van de verkoop van het naast de kerk gelegen pand. Het zal worden gesloopt en er zal nieuwbouw voor in de plaats komen.

In plaats van de gebruikelijke Kom Erbij Viering wordt gekeken naar alternatieven om de gehele groep tegelijk te kunnen ontvangen. Voor de mensen om wie het gaat, is er overduidelijk een voorkeur voor een bijeenkomst in de kerk.

De agenda stond in het teken van ‘de toekomst tegemoet’. Corona beïnvloedt en versnelt (anders) kerk-zijn. Paaskaars, gedachtenis, tafelviering, kerkgebouw, interieur, rituelen en symbolen: we zijn in staat om het anders (en veilig) te organiseren qua vorm en inhoud. Leidend blijft de betrokkenheid en verbonden blijven. Dus onderzoeken we de mogelijkheden zonder direct terug te vallen in oude patronen. Veiligheid staat voorop bij alles wat wordt bedacht of gesuggereerd.


Uit de kerkenraad (corona juni 2020)

Kerkgebouw open en corona (vervolg)

Liturgie, de ontmoeting met God en elkaar dragen we als gemeenschap van gelovigen. Zowel thuis als in het kerkgebouw. Liturgie is niet iets van een dominee en organist en de gemeente die toeschouwt. Deelnemers aan de viering zijn nooit alleen de mensen die erbij zijn in het kerkgebouw. En het is ook niet waar dat je door alleen thuis mee te vieren een toeschouwer bent. Gelukkig loopt dit wonderwel door elkaar heen, is het met elkaar verweven.’ (Matthijs Glastra, juni 2020).

Met het kostersteam en het moderamen hebben we de zomerperiode geëvalueerd. Hoe ging het met veiligheid en hygiëne. Zijn de gemaakte afspraken reëel. Hoe verder na 1 september. Wat is het dan goed om te horen dat alles soepel verloopt en iedereen zich aan de afspraken houdt. Helaas kunnen we nog niet terug naar normaal, maar dat zal niemand verbazen.

 • Samen zingen kan nog steeds niet. We hebben geconcludeerd dat we daarmee een verkeerd signaal afgeven. De maatschappelijke context nodigt niet uit om als plaatselijke gemeente voorop te lopen. We blijven dus met een paar van te voren gevraagde gemeenteleden zingen. Daarvoor kun je je nog steeds als zanger opgeven overigens.
 • De opstelling van lezenaar, tafel en stoelen hebben we aangepast om de zichtlijnen te verbeteren en de viering gemeenschappelijker te maken.
 • Koffie/thee en ontmoeting: na de dienst nog even napraten met je buurvrouw/man kan weer. In papieren bekertjes wordt koffie of thee aangereikt op je zitplaats. Wie direct naar huis wil, verlaat de kerkzaal via de oude ingang of via de hal, afhankelijk van je zitplaats.

En dat alles om de 1,5 m afstand te borgen. Let daar ook op als je in de hal staat. We zien dat het ons moeite kost de 1,5 m zowel voor als na de dienst aan te houden. Overigens, wekelijks aanmelden voor een viering blijft voorlopig noodzakelijk (aanmelden@pknhuissen.nl). Je ontvangt op de zaterdag voor de dienst een bevestiging. Alle geldende afspraken zijn terug te vinden in de vorige Sjaloom! en op de website. Ze worden ook steeds meegestuurd bij de bevestiging na aanmelden.

Mits de 1,5 m gewaarborgd kan worden, kunnen kleinere bijeenkomsten tot nader order weer in het kerkgebouw worden georganiseerd. Per ruimte geldt een max. aantal personen. Zeer tot onze spijt kunnen we de koren nog niet ontvangen i.v.m. veiligheidsrisico’s.

Namens de kerkenraad, hou afstand, hou vol, heb het leven lief!

Ada van Arkel en Marja Huson-ter Avest


Uit de kerkenraad (juni 2020)

Op 20 mei jl. besloten we als ‘kerkenraad klein – coronatijd’ te onderzoeken hoe we kerk willen zijn na 1 juni 2020. Is het mogelijk om het kerkgebouw weer open te stellen mits aan alle voorwaarden kan worden voldaan. En met de intentie om een goede verbinding te hebben en te houden met zowel gemeenteleden die in het kerkgebouw aanwezig zijn als met gemeenteleden die noodgedwongen thuis meevieren.

Dat resulteerde in drie taakgroepen die zorgvuldig hebben onderzocht of het JA MITS een JA kan worden. Het PKN protocol en de richtlijnen van het RIVM vormen de basis.

 • De taakgroep ‘Hygiëne en Veiligheid’ focust op (on)mogelijkheden rondom zondagse vieringen.
 • De taakgroep ‘Reserveringen’ richt zich op de manier waarop het kerkbezoek moet worden gereguleerd, geregistreerd en bijgehouden.
 • Tot slot richt de taakgroep ‘Liturgie’ zich op nieuwe en bestaande vormen van vieren, invulling ervan met tekst, zang en muziek en hoe zich dit tot elkaar verhoudt. Zowel voor gemeenteleden die fysiek aanwezig zijn als degenen die thuis vieren.

Op 11 juni jl. komen we als voltallige kerkenraad bij elkaar. We zitten in de kerkzaal die is ingericht voor max. 30 personen op 1,5 m afstand van elkaar. [FOTO VIA RIA BERENDS] Het voorgestelde protocol en de werkwijze om behoedzaam en veilig het kerkgebouw voor de zondagse vieringen open te stellen vanaf 21 juni zijn het belangrijkste agendapunt. Unaniem werd het JA, MITS een volmondig JA! Er wordt ook positief gereageerd op de voorstellen van de taakgroep ‘Liturgie’ om gemeenteleden meer te betrekken bij de liturgie in een periode waarin er (nog) niet gezongen mag worden: zingen door 1 solist (later mogelijk 2 à 3); liederen kunnen worden voorgelezen in afwisseling met orgelspel van de melodie; liederen worden vooraf opgenomen; gebruik maken van bestaand opname materiaal. Vieringen krijgen een meer gemeenschappelijk karakter door mensen in te schakelen voor het lezen van teksten, schriftlezing, gedichten, voorbeden, etc.

Tot besluit van de vergadering hebben we het glas geheven. Op Klaas Nienhuis die zeer tot onze spijt afscheid neemt als voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Als voorzitter van de kerkenraad spreekt Ynke Faber waarderende woorden over zijn inzet en betrokkenheid aan de hand van de letters van zijn naam. Berend Smit bedankt hem vanuit het college en biedt een gepast cadeau aan. En we heffen het glas op het afgelopen jaar waarin we vanuit een gezamenlijk belang intensief en saamhorig onze taken hebben opgepakt en uitgevoerd. Niet in de laatste plaats om de vreugde van het elkaar weer in het kerkgebouw te kunnen ontmoeten ook al is het op gepaste afstand.


Uit de kerkenraad (corona juni 2020)

Kerkgebouw open

Vanaf zondag 21 juni a.s. ben je op zondagmorgen weer van harte welkom in het kerkgebouw. Mits je geen klachten hebt of onlangs nog onbeschermd contact hebt gehad met iemand met corona. Je moet je wel wekelijks van tevoren aanmelden via aanmelden@pknhuissen.nl. Dat kan tussen maandag en donderdag (uiterlijk 20.00 uur).

Op 11 juni jl. hebben we in de kerkenraad unaniem besloten om fysiek meer mensen in het kerkgebouw toe te laten. De meningen hierover zijn verdeeld maar hiermee geven we toch ook ruimte aan gemeenteleden die graag aanwezig willen zijn c.q. willen deelnemen aan de viering. En vanzelfsprekend blijven we doorgaan met de online viering via www.kerkomroep.nl. De invulling van de zondagse vieringen blijft daarom zo goed mogelijk afgestemd op de luisteraars thuis. Want samen gemeente zijn, staat voor ons voorop. Matthijs Glastra schreef al eerder in een (G)Een blad voor de mond:

Liturgie, de ontmoeting met God en elkaar dragen we als gemeenschap van gelovigen. Zowel thuis als in het kerkgebouw. Liturgie is niet iets van een dominee en organist en de gemeente die toeschouwt. Deelnemers aan de viering zijn nooit alleen de mensen die erbij zijn in het kerkgebouw. En het is ook niet waar dat je door alleen thuis mee te vieren een toeschouwer bent. Gelukkig loopt dit wonderwel door elkaar heen, is het met elkaar verweven.’

Op zondag 14 juni hebben we met kerkenraadsleden, lectoren, kosters en organisten proef gedraaid. Om ervoor te zorgen dat de afspraken die we hebben gemaakt om veilig, hygiënisch en behoedzaam samen te komen ook inderdaad kunnen worden gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in de volgende afspraken tot 1 september 2020:

 1. Bezetting: 30 personen per zondag (ook na 1 juli). Dit is incl. predikant, organist, 2 ambtsdragers, koster, lector, geluidsman/vrouw, coördinator. Totaal uit te nodigen overige gemeenteleden per zondag i.v.m. 1,5 m maatregel: 22. We volgen de richtlijnen van het RIVM
 2. Reserveren per zondag: (wekelijks tot uiterlijk donderdagavond 20.00 uur)
 • graag per mail aanmelden via aanmelden@pknhuissen.nl
 • telefonisch aanmelden via Marja Huson (06 20 53 59 46) of Ada van Arkel (06 44 72 05 55)
 • v.m. AVG regelgeving en veiligheid worden naam en e-mailadres geregistreerd
 • je ontvangt een bevestiging uiterlijk vrijdag 20.00 uur. Wanneer er sprake is van meer dan 22 gemeenteleden dan ben je als nr. 23 en hoger de volgende zondag als eerste aan de beurt.
 • Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de kerktaxi
 • Vanaf 9.30 uur ben je welkom
 1. Gebruik kerk(zaal):
 • Ingang via het Raadhuisplein. Je wordt verzocht voldoende afstand te bewaren. Bij binnenkomst zullen enkele vragen worden gesteld voordat je door mag lopen.
  • Handen ontsmetten met handgel (goed droog wrijven)
  • Aansluitend kun je doorlopen naar de kerkzaal (met jas, das, tas, paraplu, etc.). De garderobe wordt niet gebruikt evenals de toiletten (tenzij noodzakelijk).
  • Bij binnenkomst in de kerkzaal kun je als je dat wil een kaars aansteken
  • Aansluitend kies je een stoel waarbij we je vragen zo ver mogelijk door te lopen naar voren. De stoelen graag laten staan op/bij de stickers op de vloer en niet verschuiven.
 • Liturgie inclusief de liedteksten ligt klaar op de stoelen. We zingen niet! De liturgie graag meenemen na afloop.
 • Collecte: inzameling bij verlaten kerk. Er staat een schaal op de viertafel. De opbrengst wordt als volgt verdeeld: 2/3 t.b.v. de diaconie, 1/3 t.b.v. de kerkrentmeesters
 • Uitgang: je verlaat de kerk via de oude ingang als je aan de rechterkant in de kerkzaal zit, de andere helft verlaat de kerk via de hal. Er is geen koffie
 1. Overige:
 • Ontvangst aan de deur door Ada van Arkel als coördinator veiligheid en hygiëne; bij de ingang van de kerkzaal graag de aanwijzingen van de ambtsdrager opvolgen
 • De te gebruiken ruimtes worden voldoende geventileerd
 • Reinigingsdoekjes t.b.v. microfoon liggen op tafel voor ambtsdrager, predikant en lector
 • Het schoonmaakbedrijf zorgt wekelijks voor reiniging van toiletgroep, hal en kerkzaal

We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen de afspraken bijstellen indien nodig. Tot 1 september 2020 is het kerkgebouw open voor vieringen op zondagmorgen. Tot die tijd worden de ruimtes in het kerkgebouw tot nader order niet verhuurd of ter beschikking gesteld aan derden.


Uit de kerkenraad (corona – maart/april 2020)

Corona heeft ons kerkelijk leven (en dus ook ons vergaderrooster) behoorlijk omver geworpen. Half maart besloten we als moderamen eerst wel maar uiteindelijk toch niet de kerk open te stellen. Ondanks het advies dat je met minder dan 100 mensen bij elkaar mocht komen. Een ingewikkelde, lastige maar uiteindelijk goede beslissing. Maar dan… Het moderamen (Ynke Faber, Matthijs Glastra en Marja Huson) vergadert nu als kleine kerkenraad, dus aangevuld met de voorzitters van de colleges van diakenen (Ada van Arkel), kerkrentmeesters (Klaas Nienhuis) en werkgroep pastoraat (Wijchert de Wit). Zo inventariseren we de gevolgen van de coronacrisis en verkennen we onze mogelijkheden. Wat kan wel, wat kan niet… op basis van de landelijke richtlijnen.

Inmiddels hebben we via videobellen en/of op 1,5 m afstand in de pleinzaal een drietal kleine kerkenraadsvergaderingen gehad. Waar hebben we het dan over?

 • Een morgengebed in plaats van een kerkdienst, zondag om 10 uur. Zonder gemeenteleden maar wel via de kerkomroep te beluisteren. Niet het gebouw telt, maar bezinning en verbinding. Alleen de kleine kerkenraad, organist, koster en geluidsman zijn aanwezig. Ook de ingeroosterde gastpredikanten zijn bereid een morgengebed te houden.
 • Collectes: in ieder geval blijven we de spaaractie ‘Vooruit met de geit’ ondersteunen en enkele andere doelen. Daarover volgt binnenkort nadere informatie.
 • Thema Stille Week: Jona, Bonhoeffer, Jezus. De nieuwe Paaskaars brengen we pas binnen als we weer samen mogen komen. In de tussentijd staat er een ‘hulpkaars’ naast de oude. Via een pad van licht binnengebracht door diaken Ada van Arkel in de Paasnacht.
 • Pastoraat wordt meer functioneel dan relationeel. Bellen i.p.v. een kopje koffie drinken. De kaartenactie biedt troost en een verjaardagsbloemetje wordt aan de deur afgegeven. Ook heeft Matthijs pastorale ondersteuning aan geboden aan de huisartsenpraktijk.
 • Klokken van troost en hoop: we doen mee aan de landelijke actie en bieden tegelijk de mogelijkheid een kaars aan te laten steken in de kerk. Telefonisch door te geven aan Matthijs.

Uiteindelijk willen we laten zien dat ondanks Covid-19 het leven doorgaat. Dat we ruimte kunnen vinden voor verbinding en bezinning. Dat we binnen de richtlijnen van de overheid ons geloof kunnen vasthouden, versterken en vieren. Omdat het nog wel even zal duren voor we weer samen mogen komen zijn ook ‘(G)Een blad voor de mond’, de Zondagsm@il, Sjaloom!, de website www.pknhuissen.nl en Het Gemeentenieuws plekken waar we iets daarvan kunnen delen.

Vanaf 3 mei nemen ook een aantal lectoren weer de lezingen voor hun rekening. En zijn er steeds 2 ambtsdragers volgens rooster aanwezig. Huidhonger, social distancing, geen Gemeentecafé, geen vrijdagmiddaginloop…. Van harte hopen we dat dit allemaal weer opgepakt kan gaan worden. Wanneer? We volgen de ontwikkelingen en aan de hand daarvan besluiten we opnieuw wat kan en mag. Na elke persconferentie plannen we een kleine kerkenraad.