ANBI


De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.
(versie 201601-A, 10-01-2016)

1. Naam van de gemeente, diaconie of classis:

Protestantse Gemeente te Huissen

2. Het RSIN- of fiscaal nummer:

Protestantse Gemeente te Huissen: 8065.60.848

Diaconie Protestantse Gemeente Huissen: 8071.00.663

3. Contactgegevens:

Website adres: www.pknhuissen.nl
E-mail: scriba@pknhuissen.nl
Adres: Raadhuisplein 35
Postcode: 6851 BW
Plaats: Huissen
Postadres: Raadhuisplein 35
Postcode: 6851 BW
Plaats: Huissen

4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

5. Het eigen beleidsplan

Op de website vindt u het beleidsplan 2018-2023 van onze gemeente. Deze is weergegeven als mindmap. De Plaatselijke Regeling Huissen 2017 geeft tevens weer waar hoe wij werken en waar wij voor staan.

6. Het beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

7. De doelstelling van de instelling

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

8. Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Protestantse gemeente te Huissen
College van Kerkrentmeesters – Jaarrekening 2018
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie
Begroting Rekening Rekening
2018 2018 2017
Baten
Opbrengsten uit bezittingen € 14.760 € 19.102 € 17.633
Bijdragen gemeenteleden € 51.200 € 49.548 € 51.586
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen € 1.250 € 5.500 € 1.250
Totaal baten € 67.210 € 74.150 € 70.469
Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 69.750 € 72.026 € 69.731
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 3.150 € 2.670 € 2.333
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 4.401 € 4.107 € 4.569
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 15.097 € 25.027 € 20.251
Salarissen (koster, organist e.d.) € 4.000 € 3.930 € 3.930
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 3.785 € 5.431 € 5.724
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 895 € 2.195 € 1.048
Totaal lasten € 101.078 € 115.386 € 107.586
Resultaat baten – lasten -€ 33.868 -€ 41.236 -€ 37.117
Protestantse gemeente te Huissen
College van Diakenen – Jaarrekening 2018
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie
Begroting Rekening Rekening
2018 2018 2017
Baten
Opbrengsten uit bezittingen € 520 € 307 € 499
Bijdragen gemeenteleden € 14.300 € 17.312 € 16.853
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten € 14.820 € 17.620 € 17.352
Lasten
gemeentewerk € 13.100 € 9.592 € 15.440
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 1.200 € 1.533 € 1.432
Lasten overige diaconale eigendommen en
inventarissen € 5.511
Salarissen (koster, organist e.d.)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 520 € 466 € 480
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten € 14.820 € 17.101 € 17.352
Resultaat baten – lasten                                                                      0 € 0 € 518 € 0

9. Een financiële verantwoording:

Samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar: per 1-7-2019 zal dit de cijfers over het boekjaar 2018 betreffen. Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

10. Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop

Voor het kerkelijk gebouw worden een aantal aanpassingen uitgevoerd. De doorlooptijd zal zijn midden 2018 tot begin 2020.

Exacte bedragen zijn nog niet te geven.

Het betreft: stiltehoek/gedachtenishoek; inrichting pleinzaal en vervanging beamer/audio installatie.