Algemeen


ANBI – Algemeen

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.
(versie 201601-A, 10-01-2016)

 1. Naam van de gemeente, diaconie of classis:

Protestantse Gemeente te Huissen

 1. Het RSIN- of fiscaal nummer:

Protestantse Gemeente te Huissen: 8065.60.848

KvK-nummer 76410943

Diaconie Protestantse Gemeente Huissen: 8071.00.663

KvK-nummer 76411117

 1. Contactgegevens:

Website adres: www.pknhuissen.nl
E-mail: scriba@pknhuissen.nl
Adres: Raadhuisplein 35
Postcode: 6851 BW
Plaats: Huissen

 1. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 1. Het eigen beleidsplan

Op de website vindt u het beleidsplan 2018-2023 van onze gemeente. Deze is weergegeven als mindmap. De Plaatselijke Regeling Huissen 2017 geeft tevens weer waar hoe wij werken en waar wij voor staan.

 1. Het beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 1. De doelstelling van de instelling

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

8. De begroting en jaarrekening zijn in te zien bij de administrateur. Gaarne daartoe eerst afspraak maken via administrateur@pknhuissen.nl.


Bankrekeningen:

Protestantse Gemeente Huissen                               NL23 RABO 0124 0915 47 t.b.v.

 • Bijdrage Sjaloom! o.v.v. Sjaloom!
 • Bijdrage kerkbalans
 • Bestellen collecte bonnen
 • Werk aan de kerk 2.0
 • Giften

Diaconie Protestantse Gemeente Huissen            NL57 RABO 0124 0698 86 t.b.v.

 • Alle betalingen aan en van de diaconie

 Collectebonnen:

 • per kaart van €20 (20 bonnen à €1,00)
 • per kaart van €10 (20 bonnen à €0,50)

Bestellen via Ruud Viëtor        06 15 85 82 93          penningmeestercvk@pknhuissen.nl