Collectes college van diakenen


Diaconaal geld is ‘levend geld’ waar mee gewerkt moet worden voor de naaste, dichtbij of ver weg. Dit geld moet dus niet worden opgepot, hoewel een¬†jaarlijks vast te stellen buffer aangehouden moet worden.

  • Elke (zondagse) viering kent een diaconale collecte.
  • Uitgangscollectes zijn regelmatig bestemd voor de diaconie, volgens een jaarlijks door de kerkenraad vastgesteld schema.
  • Noodhulp (meestal bij calamiteiten) laat zich niet plannen. Het staat de dienstdoende diaken vrij een geplande collecte te vervangen door een noodhulp-collecte. De opbrengst ervan wordt verdubbeld.

Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van collectedoelen over doelgroepen (vluchtelingen, (ex-)gedetineerden, mensen met psychische problemen, seksueel misbruikten, daklozen of anderszins kwetsbaren in onze samenleving)

Met de actie Kerkbalans wordt tevens een bijdrage gevraagd voor de diaconie.