Collectes college van diakenen


Diaconaal geld is ‘levend geld’ waar mee gewerkt moet worden voor de naaste, dichtbij of ver weg. Dit geld moet dus niet worden opgepot, hoewel een jaarlijks vast te stellen buffer aangehouden moet worden.

  • Elke (zondagse) viering kent een diaconale collecte.
  • Uitgangscollectes zijn regelmatig bestemd voor de diaconie, volgens een jaarlijks door de kerkenraad vastgesteld schema.
  • Noodhulp (meestal bij calamiteiten) laat zich niet plannen. Het staat de dienstdoende diaken vrij een geplande collecte te vervangen door een noodhulp-collecte. De opbrengst ervan wordt verdubbeld.

Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van collectedoelen over doelgroepen (vluchtelingen, (ex-)gedetineerden, mensen met psychische problemen, seksueel misbruikten, daklozen of anderszins kwetsbaren in onze samenleving)

Met de actie Kerkbalans wordt tevens een bijdrage gevraagd voor de diaconie.