ANBI – Jaarrekeningen


Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


College van kerkrentmeesters – Jaarrekening 2019

ANBI rapport

Toelichting bij jaarrekening 2019 van College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Huissen.

In 2019 zijn opnieuw wijzigingen in het verslagleggingssysteem (FRIS) van begroting en jaarrekening opgetreden. Een zeer belangrijke wijziging is dat effecten nu worden gewaardeerd op actuele waarde en dat daardoor het resultaat op de effecten (koerswinst of koersverlies) wordt verwerkt in de staat van baten en lasten.

Het operationele resultaat bedraagt € 64.723 negatief (tekort). Door incidentele baten ad € 114.592 is het eindresultaat € 42.793 positief. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

De incidentele baten zijn:

 1. Verkoop van verpachte grond ad € 30.355
 2. Koerswinst effecten portefeuille € 84.236

De herinrichting van de kerkzaal is in 2019 grotendeels afgerond. De kosten van deze herinrichting zijn in totaliteit € 38.200  geweest (verdeeld over twee boekjaren).

 Korte toelichting inkomsten / uitgaven.

 1. Inkomsten.
 2. De huurinkomsten zijn t.o.v. 2018 met ca 64% gestegen. De verwachting is dat door het grotendeels wegvallen van een “grote” huurder incidenteel is.
 3. De rentebaten blijven dalen maar de dividenden nemen nog steeds toe.
 4. Bijdragen levend geld. Hieronder verstaan we o.a. de vrijwillige bijdragen en de diverse collecten. We merken hierbij duidelijk op dat het aantal betalende lidmaten afneemt maar de gemiddelde bijdrage stabiliseert. T.o.v. 2017 zijn de vrijwillige bijdragen € 2.930 hoger.
 5. In 2019 hebben wij in totaliteit € 1.500 ontvangen Rentambt Over Betuwe.
 • Uitgaven.
 • De grootste uitgaven zijn zoals elk jaar de kosten van pastoraat. 
 • In de kosten van het pand zit een bedrag van € 29.854 voor herinrichting kerkzaal.
 • De andere kosten liggen in lijn met de begroting en cijfers 2018.

College van kerkrentmeesters – Jaarrekening 2018

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar.

Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop

Voor het kerkelijk gebouw worden een aantal aanpassingen uitgevoerd. De doorlooptijd zal zijn midden 2018 tot begin 2020.

Exacte bedragen zijn nog niet te geven.

Het betreft: stiltehoek/gedachtenishoek; inrichting pleinzaal en vervanging beamer/audio installatie.


College van Diakenen – Jaarrekening 2019

Toelichting bij jaarrekening 2019 van College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Huissen.

In 2019 zijn opnieuw wijzigingen in het verslagleggingssysteem (FRIS) van begroting en jaarrekening opgetreden.

Het operationele resultaat bedraagt € 429 positief. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

De inkomsten van de diaconie bestaan voor een deel uit rentebaten en dividenden, afkomstig van de spaarrekening, rente van het uitstaande bedrag bij het Protestants Diaconaal Krediet Nederland, en het dividend van de uitstaande aandelen van Oiko-krediet. Dit laatste bedrag wordt jaarlijks weer als gift ter beschikking gesteld aan Oiko-krediet.

De belangrijkste inkomsten, genoemd “levend geld”, bestaan uit de jaarlijkse vrijwillige bijdragen en uit de collecteopbrengsten van de door de diaconie per jaar vastgestelde collectedoelen. Behalve voor de doorbetaling van de collectes wordt deze post gebruikt voor steun aan allen, die op het pad van de diaconie komen en bij andere instanties geen gehoor verkrijgen.                                                                                    Daarnaast wordt de diaconie belast door de centrale administratie van de PKN voor een diaconaal quotum. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal ingeschreven gemeenteleden. Ook de kosten van de kerkdiensten, waaronder avondmaalswijn, bloemen in de kerk en  ouderenvieringen, worden vanuit deze post voldaan, alsmede administratiekosten, abonnementskosten en  bijdrages aan de Brandenburgbezoeken en Bridging Gaps.

In 2019 heeft de diaconie naast de Kerk in Actie bijdragen ook een aantal regionale en landelijke stichtingen via collecten en bijdragen vanuit levend geld ondersteund. Dit zijn Kruispunt Arnhem, Vluchtelingen werk Oost Nederland,  het Roosevelthuis, De Duif Arnhem, Rudolphstichting, Voedselbank Arnhem, Leprazending, Kinderhospice het Binnenveld, Rodolfo la Marina, Stichting mensenkinderen. De Zonnebloem en Amnesty international.


College van Diakenen – Jaarrekening 2018