Jaarrekeningen College van Kerkrentmeesters – OUD


Algemeen

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. 

 


Jaarrekening 2020

Via deze link kunt u de cijfers bekijken: Protestantse gemeente te Huissen KRM J2020 – ANBI-overzicht

Toelichting bij jaarrekening 2020 van College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Huissen.
Het operationele resultaat bedraagt € 54.731 negatief (tekort). Door incidentele baten ad € 86.007 en mutaties bestemmingsreserves is het eindresultaat € 24.048 positief. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

De incidentele baten zijn:
1. Verkoop van consistorie ad € 59.940
2. Koerswinst effecten portefeuille € 27.773

Incidentele lasten:
1. Teveel gereserveerde teruggave energiebelasting 2019 ad € 1.706

Korte toelichting inkomsten / uitgaven / balans
1. Inkomsten.
De Corona -pandemie is ontegenzeggelijk van grote invloed geweest.
a. De huurinkomsten zijn t.o.v. 2019 met ca 45% gedaald. Of dit zich in de nabije toekomst nog zal herstellen is de vraag.
b. De rentebaten blijven dalen, zijn nu nihil, maar de dividenden liggen op het niveau van 2019.
c. Bijdragen levend geld. Hieronder verstaan we o.a. de vrijwillige bijdragen en de diverse collecten. We merken hierbij duidelijk op dat het aantal betalende lidmaten momenteel stabiliseert. T.o.v. 2019 zijn de vrijwillige bijdragen gelijk gebleven.
d. De ontvangen collectebijdragen zijn wel beduidend minder.
e. Jaarlijks ontvangen wij € 1.500 als gift van Rentambt Over Betuwe.

2. Uitgaven.
a. De grootste uitgaven zijn zoals elk jaar de kosten van pastoraat.
b. De kosten van kerkelijke gebouwen zijn aanzienlijk lager dan in 2019. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2020 geen grote investeringen zijn gedaan in ons kerkgebouw. Wel regulier onderhoud.
c. Door verkoop van verpachte grond in 2019 zijn de kosten van beheer door de Stichting Kerkelijke Gebouwen ook beduidend lager.
d. Door lagere verhuur zijn ook de daarmee verband houdende kosten lager.
e. De overige kosten liggen in lijn met de begroting en cijfers 2019.

3. Balans
a. Onroerende zaken: waarde kerkzaal (€ 56.235), waarde van de nieuwbouw 1995 (€ 138.459) en verpachte grond (€ 4.538)
b. De kerkinventaris, aanschafwaarde € 100.000 (in 1995) is inmiddels volledig afgeschreven.
c. In de kortlopende vorderingen is het bedrag van € 59.940 opgenomen als de nog te ontvangen verkoopopbrengst van de consistorie. Dit bedrag is begin januari 2021 ontvangen op onze rekening.
d. De bestemmingsreserves en – fondsen zijn de fondsen groot onderhoud (€ 79.885), verjaardagsfonds (€ 13.790) en muziek/orgelfonds ad € 7.535. Daarnaast een bedrag van reserve koersverschillen ad € 115.779.

Huissen, 17 maart 2021 / Roelof Smelt

 

 


Jaarrekening 2019

Protestantse gemeente te Huissen KRM J2019 – ANBI-overzicht

Toelichting bij jaarrekening 2019 van College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Huissen.

In 2019 zijn opnieuw wijzigingen in het verslagleggingssysteem (FRIS) van begroting en jaarrekening opgetreden. Een zeer belangrijke wijziging is dat effecten nu worden gewaardeerd op actuele waarde en dat daardoor het resultaat op de effecten (koerswinst of koersverlies) wordt verwerkt in de staat van baten en lasten.

Het operationele resultaat bedraagt € 64.723 negatief (tekort). Door incidentele baten ad € 114.592 is het eindresultaat € 42.793 positief. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

De incidentele baten zijn:

 1. Verkoop van verpachte grond ad € 30.355
 2. Koerswinst effecten portefeuille € 84.236

De herinrichting van de kerkzaal is in 2019 grotendeels afgerond. De kosten van deze herinrichting zijn in totaliteit € 38.200  geweest (verdeeld over twee boekjaren).

 Korte toelichting inkomsten / uitgaven.

 1. Inkomsten.
 2. De huurinkomsten zijn t.o.v. 2018 met ca 64% gestegen. De verwachting is dat door het grotendeels wegvallen van een “grote” huurder incidenteel is.
 3. De rentebaten blijven dalen maar de dividenden nemen nog steeds toe.
 4. Bijdragen levend geld. Hieronder verstaan we o.a. de vrijwillige bijdragen en de diverse collecten. We merken hierbij duidelijk op dat het aantal betalende lidmaten afneemt maar de gemiddelde bijdrage stabiliseert. T.o.v. 2017 zijn de vrijwillige bijdragen € 2.930 hoger.
 5. In 2019 hebben wij in totaliteit € 1.500 ontvangen Rentambt Over Betuwe.
 • Uitgaven.
 • De grootste uitgaven zijn zoals elk jaar de kosten van pastoraat. 
 • In de kosten van het pand zit een bedrag van € 29.854 voor herinrichting kerkzaal.
 • De andere kosten liggen in lijn met de begroting en cijfers 2018.