Kerkrentmeesters


Onder College van Kerkrentmeesters vallen alle dingen die betrekking hebben op de financiële en materiële zaken van onze gemeente. Het uitgangspunt is het beleidsplan zoals dat enige jaren geleden door de kerkenraad is vastgesteld.

Samenstelling

  • Jan Willem van Donselaar, voorzitter
  • Ria Berends, secretaris
  • Ruud Viëtor, penningmeester/technische zaken
  • Vacature

Tot de taken van de commissie behoren o.a.:

Financieel beheer en beleid

Hiertoe behoren zaken als betaling van traktementen en vergoedingen, beheer van het reserve vermogen en de betalingen van alle rekeningen voor geleverde diensten en zaken.  Ook het voeren van de boekhouding en het opstellen van begrotingen en de jaarrekeningen behoort tot de taak van de commissie. De praktische uitvoering van deze taken berust sinds januari 2024 bij het KKA (Kantoor Kerkelijke Administratie).

Geldwerving

Onder deze noemer vallen de jaarlijkse actie Kerkbalans, de jaarlijks terugkerende acties d.m.v. acceptgirokaarten en de collecten in de kerkdiensten. Daarnaast is er de niet onaanzienlijke bijdrage van het Verjaardagsfonds en indien er extra uitgaven zijn in verband met onderhoud en/of verbouw van het kerkgebouw de acties van een ad hoc commissie  ” Werk aan de Kerk” . Voor gebruik met betrekking tot de collectes in de vieringen zijn er collectebonnen verkrijgbaar. Collectebonnen zijn te bestellen bij Ruud Viëtor, penningmeestercvk@pknhuissen.nl, telefonisch 06 15 85 82 93.

Ledenadministratie

De ledenadministratie van onze gemeente is volledig geautomatiseerd en gekoppeld aan de landelijke administraties van SMRA en SILA. De uitvoering van deze administratie is in handen van Wilmy Viëtor via ledenadministratie@pknhuissen.nl

Beheer onroerend goed

Hiertoe behoren het kerkgebouw, en twee percelen grond. Sinds de verbouwing van de kerk en de nieuwbouw van de bijruimtes (eind 1995) is het beheer van het totale kerkgebouw overgedragen aan de daartoe in het leven geroepen stichting “Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen ten behoeve van de Protestantse Gemeente”.

Personele zaken

Dit betreft de (arbeids)verhoudingen met predikant, cantor-organist, kosters e.d.

Overige zaken

Hieronder vallen alle overige zakelijke taken die betrekking hebben op onze gemeente, waaronder de archivering van de daartoe aangewezen stukken.